Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deventer

Verordening inzake de adviesraad Natuur- en Milieu

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeventer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening inzake de adviesraad Natuur- en Milieu
CiteertitelVerordening adviesraad Natuur en Milieu
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp9.2

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 82

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-06-200201-04-2002Onbekend

25-02-2002

Gemeenteblad, 2002-04-24

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening inzake de adviesraad Natuur- en Milieu

 

 

Artikel 1

Er is een Adviesraad Natuur- en Milieu, in deze verordening “de adviesraad” genoemd.

Artikel 2.
 • 1.

  De adviesraad bestaat uit ten minste 6 leden die worden benoemd en ontslagen door burgemeester en wethouders. De leden worden voorgedragen door organisaties op het terrein van natuur en milieu, die actief zijn in de gemeente Deventer .

 • 2.

  Voor ieder lid kan een plaatsvervangend lid worden aangewezen.

 • 3.

  De adviesraad benoemt uit zijn midden een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter alsmede een secretaris.

 • 4.

  Tot voorzitter of lid zijn niet benoembaar:

  • a.

   leden van een bestuursorgaan van de gemeente Deventer;

  • b.

   ambtenaren in dienst bij een bestuursorgaan van de gemeente Deventer of daarmede op grond van hun werkzaamheden gelijk te stellen personen in de uitoefening van hun functie.

 • 5.

  Burgemeester en wethouders ontslaan de voorzitter of een lid van de adviesraad:

  • a.

   op zijn verzoek;

  • b.

   wanneer hij uit hoofde van ziekte of gebreken blijvend ongeschikt is zijn functie te vervullen;

  • c.

   bij de aanvaarding van een ambt of betrekking welke bij deze verordening onverenigbaar is verklaard met het voorzitterschap of het lidmaatschap van de adviesraad;

  • d.

   wanneer hij bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak wegens misdrijf is veroordeeld, dan wel hem bij zulk een uitspraak een maatregel is opgelegd die vrijheidsbenemingtot gevolg heeft;

  • e.

   wanneer hij ingevolge een onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak onder curatele is gesteld, in staat van faillissement is verklaard, surséance van betaling heeft verkregen of wegens schulden is gegijzeld.

 • 6.

  De in lid 1 bedoelde leden hebben een zittingsduur van 4 jaren. Na afloop is herbenoeming mogelijk. De adviesraad stelt een rooster van aftreden vast.

Artikel 3.

De adviesraad brengt advies uit over:

 • a.

  strategische en lange termijnvisies, beleidsplannen, uitvoeringsplannen en beleidsevaluaties waarbij natuur en milieu in het geding zijn;

 • b.

  andere aangelegenheden, waarin burgemeester en wethouders dit wenselijk achten.

Artikel 4.
 • 1.

  De adviezen worden schriftelijke uitgebracht en zijn met redenen omkleed. Met betrekking tot in artikel 3 genoemde onderwerpen wordt aan de adviesraad een advies gevraagd over een door burgemeester en wethouders genomen voorlopig besluit.

  Burgemeester en wethouders kunnen in de fase van voorbereiding van een dergelijk besluit aan de adviesraad een advies vragen over de probleemstelling en de agendavorming. Voorts kan de adviesraad om informatie worden gevraagd.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders geven bij hun definitieve besluit en/of voorstel aan de gemeenteraad aan op welke wijze met het terzake uitgebrachte advies rekening is gehouden. Afwijking van het advies wordt met redenen omkleed. Het advies wordt bij het definitieve besluit gevoegd.

 • 3.

  De adviesraad ontvangt na de definitieve besluitvorming schriftelijk bericht over het door burgemeester en wethouders en/of de gemeenteraad genomen besluit.

Artikel 5.
 • 1.

  De adviesraad komt bijeen:

  • §

   na schriftelijke oproep door de voorzitter, tenminste 2 maal per jaar;

  • §

   op verzoek van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  De adviesraad beraadslaagt en besluit niet indien de meerderheid van de leden niet aanwezig is.

 • 3.

  De adviesraad besluit bij meerderheid van stemmen. De minderheid kan vorderen, dat uit het advies van het afwijkende standput blijkt. Indien de stemmen staken beslist de voorzitter.

 • 4.

  In spoedeisende gevallen kan van het bepaalde in het tweede en derde lid worden afgeweken, waarvan mededeling moet worden gedaan in het uit te brengen advies.

 • 5.

  De vergaderingen van de adviesraad zijn openbaar. Op voorstel van een der leden kan de adviesraad besluiten om met gesloten deuren te vergaderen.

Artikel 6.

De adviesraad is bevoegd deskundigen uit te nodigen en te horen.

Artikel 7.
 • 1.

  De secretaris van de adviesraad draagt er zorg voor dat van het verhandelde in een vergadering een verslag wordt opgesteld.

 • 2.

  De secretaris draagt verder zorg voor een jaarverslag van de adviesraad, dat steeds voor 1 april van het jaar daarop volgende wordt aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 8.

Tenminste éénmaal per jaar vindt overleg plaats met de portefeuillehouder Stads- en Dorpsbeheer en/of Milieu.

Artikel 9.

In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 10.

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 april 2002.

Artikel 11.

Deze verordening kan worden aangehaald als de “verordening adviesraad Natuur en Milieu”.