Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Coevorden

Nadere regels woonschepen Coevorden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCoevorden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels woonschepen Coevorden
CiteertitelNadere regels woonschepen Coevorden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpopenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

APV Coevorden, art. 5.3.2, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-02-2012nieuwe regeling

03-01-2012

www.coevorden.nl/bekendmakingen 14-02-2012

nvt

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels woonschepen Coevorden

 

Burgemeester en wethouders van Coevorden;

gelezen het voorstel van de afdeling Beleid & Strategie, d.d. 30 november 2011.

gelet op het bepaalde in artikel 5.3.2, tweede lid onder a, van de Algemene plaatselijke verordening Coevorden;

 

b e s l u i t en

 

vast te stellen de navolgende Nadere regels Woonschepen Coevorden.

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • a.

  Woonschip : schip dat uitsluitend of hoofdzakelijk als woning wordt gebezigd of tot woning bestemd is.

 • b.

  Ligplaats : een formeel, conform de APV Coevorden door het college als zodanig aangewezen plaats, al dan niet aangevuld met een op de oever aanwezig terrein of een gedeelte daarvan, dat bestemd is voor het langdurig afmeren van een woonschip.

Artikel 2 Overeenkomst

Een rechthebbende is verplicht voor het innemen van een ligplaats hiervoor een overeenkomst met de gemeente Coevorden af te sluiten.

Artikel 3 Afmetingen

Een woonschip mag niet:

 • -

  langer zijn dan 20 meter;

 • -

  niet breder zijn dan 5,50 meter;

 • -

  niet hoger zijn dan 5 meter boven de waterlijn;

 • -

  niet dieper zijn dan 1,00 meter onder de waterlijn.

Artikel 4 Excessenregeling welstand

Het uiterlijk van een woonschip moet voldoen aan minimale eisen van welstand. Aan deze eisen wordt niet voldaan wanneer er sprake is van een onmisbare buitensporigheid in het uiterlijk die afbreuk doet aan de ruimtelijke kwaliteit van het gebied. Van een onmiskenbare buitensporigheid in het uiterlijk is in ieder geval sprake indien:

 • -

  door gedeeltelijke afbraak, instorting, verwaarlozing of verandering van het woonschip de samenhang in boot en opbouw is verstoord;

 • -

  de detaillering van de wanden van het woonschip in ernstige mate wordt verstoord door (onderdelen van) installaties of door andere toevoegingen;

 • -

  daarop graffiti is aangebracht of anderszins is beklad;

 • -

  verflagen aan de buitenzijde op tenminste 10% van het oppervlak zijn afgebladderd;

 • -

  het woonschip aan de buitenzijde geheel of gedeeltelijk in ernstige mate is beschadigd;

 • -

  de vorm of het aanzien van het woonschip in overwegende mate wordt bepaald door objecten die op de woonboot zijn geplaatst.

Artikel 5 Onderhoud

De rechthebbende moet ervoor zorgdragen dat een woonschip in een deugdelijke staat verkeert.

Artikel 6 Afvoer afvalwater

De rechthebbende moet een woonschip op het gemeentelijk riool aansluiten indien de afstand tot het gemeentelijke riool minder dan 10 meter is.

Artikel 7 Aansluiting drinkwaterleiding

De rechthebbende moet een woonschip op het distributienet van de openbare waterleiding en het elektriciteitsnet aansluiten.

Artikel 8 Brandveiligheid

De afstand tussen twee brandwerende delen van twee naast of achter elkaar liggende woonschepen moet ten minste 5 meter bedragen.

Artikel 9 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze nadere regels treden in werking op de dag na de bekendmaking.

 • 2.

  Deze regels worden aangehaald als: Nadere regels woonschepen Coevorden

 

Coevorden, 03 januari 2012

 

Burgemeester en wethouders van Coevorden,

secretaris

M.N.J. Broers

 

burgemeester

B.J. Bouwmeester