Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Eemsmond

Verordening Wmo-adviesraad gemeente Eemsmond 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEemsmond
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Wmo-adviesraad gemeente Eemsmond 2012
CiteertitelVerordening Wmo-adviesraad gemeente Eemsmond 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet maatschappelijke ondersteuning, artikel 11
 2. Gemeentewet, artikel 150
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-03-201201-01-2018Nieuwe regeling

19-01-2012

Ommelander Courant 15 maart 2012

15-01.2012

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Wmo-adviesraad gemeente Eemsmond 2012

De raad van de gemeente Eemsmond

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van

22 december 2011;

Gelezen het erratum van het college van burgemeester en wethouders van 19 januari 2012;

Gelet op artikel 11 van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en artikel 150 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

Vast te stellen:

Verordening “Wmo-adviesraad gemeente Eemsmond 2012”

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • a.

  Wet : Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

 • b.

  Gemeente : Gemeente Eemsmond

 • c.

  Raad : De gemeenteraad van de gemeente

 • d.

  College : Het college van burgemeester en wethouders

  van de gemeente

 • e.

  Cliëntenparticipatie : Inspraak door een groep burgers die de vragers

  naar maatschappelijke ondersteuning in de gemeente vertegenwoordigt

 • f.

  Wmo-adviesraad : Het inspraakorgaan in het kader van cliëntenpar-

  ticipatie

 • g.

  Clusters : Bundeling van de prestatievelden van de wet

Artikel 2 Wmo-adviesraad

Er is een Wmo-adviesraad.

Artikel 3 Taken

De Wmo-adviesraad heeft de volgende taken binnen de door de raad en het college vastgestelde kaders:

 • a.

  het verstrekken van advies aan het college over:

  • -

   het op te stellen beleidsplan Wmo;

  • -

   de vaststelling en wijziging van verordeningen en beleidsregels ter uitvoering van de Wmo;

  • -

   de uitkomsten van klanttevredenheidsonderzoeken (in de vorm van verbeterpunten);

  • -

   andere zaken die de Wmo betreffen, zowel gevraagd als ongevraagd.

 • b.

  het blijvend afstemmen met bestaande adviesorganen in de gemeente en het bevorderen van overleg en samenwerking met organisaties, instellingen, groeperingen en personen die te maken krijgen met de wet. De Wmo-adviesraad zal voor deze organisaties, instellingen, groeperingen en personen als aanspreekpunt voor het college dienen.

 • c.

  het tenminste eenmaal per jaar organiseren van een bijeenkomst met alle belangen- en cliëntenorganisaties werkzaam in de gemeente en voor inwoners van de gemeente over actuele Wmo-relevante thema’s.

Artikel 4 Bijstand

De Wmo-adviesraad kan zich laten bijstaan door deskundigen van zowel de gemeente als anderszins die kunnen worden uitgenodigd in de vergadering. Indien de eventuele kosten hiervan niet uit het beschikbaar gestelde budget kunnen worden voldaan, dient vooraf toestemming van het college te worden gevraagd.

Artikel 5 Samenstelling Wmo-adviesraad

 • 1.

  De Wmo-adviesraad bestaat uit een oneven aantal leden dat ten hoogste negen (9) is.

 • 2.

  Bij de samenstelling van de Wmo-adviesraad wordt gestreefd naar een zo breed mogelijke samenstelling.

 • 3.

  In de gemeente worden clusters onderscheiden, welke in het Huishoudelijk Reglement door de Wmo-raad nader worden aangeduid.

 • 4.

  De Wmo-adviesraad kent een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon verenigd zijn.

Artikel 6 Benoeming en ontslag

 • 1.

  Het college benoemt en ontslaat de leden van de Wmo-adviesraad.

 • 2.

  De procedure op basis waarvan het college tot benoeming van leden besluit, wordt in het Huishoudelijk Reglement geregeld.

 • 3.

  Tot lid van de Wmo-raad zijn in ieder geval niet benoembaar:

  • a.

   niet-ingezetenen van de gemeente;

  • b.

   ambtenaren werkzaam bij de gemeente en degenen die op arbeidsovereenkomst of op uitzend- dan wel detacheringsbasis werkzaam zijn voor de gemeente;

  • c.

   leden van de raad.

 • 4.

  Het college kan alle leden gelijktijdig ontslaan, indien de Wmo-adviesraad als geheel naar het oordeel van het college niet goed functioneert.

Artikel 7 Zittingsperiode

 • 1.

  De zittingsduur van de leden is – behoudens het gestelde in lid 3 en behoudens tussentijds aftreden – vier jaar.

 • 2.

  De leden kunnen na hun aftreden éénmalig opnieuw voor een periode van vier jaar herbenoemd worden. In bijzondere omstandigheden kan het college hiervan afwijken.

 • 3.

  De helft plus één van de leden treedt af op de dag, waarop de leden van de raad aftreden. De overige leden treden af na twee jaar na installatie van de nieuwe gemeenteraad. De Wmo-adviesraad stelt hiervoor een rooster van aftreden op.

 • 4.

  Bij tussentijdse benoeming van een lid is de zittingsduur gelijk aan de resterende zittingsduur van het aftredende lid.

Artikel 8 Einde lidmaatschap

 • 1.

  Het lidmaatschap van de Wmo-adviesraad eindigt:

  • a.

   door het einde van de zittingsperiode;

  • b.

   door overlijden;

  • c.

   bij onder curatele stelling;

  • d.

   op verzoek;

  • e.

   bij verlies van de hoedanigheid op grond waarvan het betrokken lid is benoemd;

  • f.

   door verhuizing naar buiten de gemeente;

  • g.

   door opzegging van het vertrouwen door een meerderheid van de leden bij ernstig disfunctioneren van het lid;

  • h.

   in een geval als bedoeld in artikel 6, lid 4.

 • 2.

  Het lidmaatschap eindigt voorts indien een lid zonder opgaaf van goede redenen op drie achtereenvolgende vergaderingen afwezig is geweest.

Artikel 9 Informatieverschaffing

De Wmo-adviesraad ontvangt van gemeentewege alle informatie die nodig is voor zijn taakvervulling op een zodanig tijdstip dat invloed mogelijk is op de beleidsvorming en besluitvorming door de raad of het college.

Artikel 10 Voorzitter

 • 1.

  De voorzitter wordt in functie door het college op voordracht van de Wmo-adviesraad uit de leden benoemd voor een periode van vier jaar.

 • 2.

  De voorzitter kan eenmalig voor een periode van vier jaar in functie herbenoemd worden.

 • 3.

  Indien de voorzitter op enig moment het vertrouwen van 2/3 van de leden van de Wmo-adviesraad heeft verloren, kan het college besluiten de voorzitter uit zijn functie te ontheffen.

 • 4.

  De voorzitter heeft stemrecht.

Artikel 11 Vergaderingen

 • 1.

  De Wmo-adviesraad vergadert tenminste vier keer per jaar en verder zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie andere leden dit nodig oordelen.

 • 2.

  De Wmo-adviesraad regelt in het Huishoudelijk reglement de termijn van oproeping voor de vergadering, de besluitvorming, het vereiste quorum en verder al hetgeen hij voor een goed verloop van de vergaderingen wenselijk acht.

Artikel 12 Openbaarheid vergaderingen

 • 1.

  De vergaderingen van de Wmo-adviesraad zijn openbaar.

 • 2.

  De deuren worden gesloten, indien tenminste drie van de aanwezige leden dit vorderen of de voorzitter dit nodig acht.

 • 3.

  De Wmo-adviesraad beslist vervolgens of met gesloten deuren zal worden vergaderd.

 • 4.

  De voorzitter kan ten aanzien van de inhoud van de stukken de leden (tijdelijke) geheimhouding opleggen.

 • 5.

  De datum, het aanvangstijdstip en de plaats van de vergadering worden ten openbare kennis gebracht.

Artikel 13 Besluitvorming

 • 1.

  Besluitvorming geschiedt bij meerderheid van stemmen van de ter vergadering aanwezige leden.

 • 2.

  In bijzondere gevallen kunnen ook buiten de vergadering beslissingen genomen worden met dien verstande dat dit schriftelijk dient te gebeuren.

 • 3.

  De Wmo-adviesraad kan beslissingen nemen zonder de eigen achterban te raadplegen en kan derhalve zonder last of ruggespraak beslissen.

 • 4.

  Over zaken wordt mondeling hoofdelijk gestemd. Betreft het personen dan wordt gestemd met behulp van gesloten en anonieme briefjes.

Artikel 14 Begroting en verantwoording

 • 1.

  De Wmo-adviesraad stelt jaarlijks voor 1 april een begroting en een activiteitenplan vast voor het volgende kalenderjaar.

 • 2.

  De Wmo-raadstelt jaarlijks voor 1 april vast: een verslag van de activiteiten in het voorgaande kalenderjaar en een financieel verslag over het voorgaande kalenderjaar.

 • 3.

  De Wmo-raad zendt de in de leden 1 en 2 genoemde stukken binnen een maand na de vaststelling er van aan het college.

 • 4.

  De Wmo-adviesraad verstrekt voorts desgevraagd tussentijds alle gewenste inlichtingen over zijn werkzaamheden aan het college.

Artikel 15 Faciliteiten en vergoedingen

 • 1.

  Het college draagt zorg voor het aan de Wmo-adviesraad beschikbaar stellen van passende vergader- en spreekkameraccommodatie, die ook toegankelijk is voor mensen met een functiebeperking.

 • 2.

  De leden genieten voor elke bijgewoonde vergadering van de Wmo-adviesraad een presentiegeld, waarin een vergoeding voor reiskosten is inbegrepen. Reis- en verblijfkosten naar andere bijeenkomsten worden vergoed overeenkomstig de daarvoor bij de gemeente geldende regels.

 • 3.

  Het college draagt zorg voor voldoende financiële middelen voor een goede taakuitoefening. Hieronder is begrepen het bevorderen van de deskundigheid van de leden en het op een adequate wijze kunnen verstrekken van informatie aan de ingezetenen van de gemeente over uitgebrachte adviezen.

 • 4.

  Het college kan de Wmo-adviesraad op verzoek in beperkte mate ambtelijke ondersteuning bieden in de vorm van bijvoorbeeld het kopiëren van stukken en de verzending van post. Nadrukkelijk behoren de oproeping ter vergadering en de verslaglegging van vergaderingen niet tot de werkzaamheden, waarvoor ambtelijke ondersteuning kan worden ingeroepen.

 • 5.

  Het college wijst een ambtelijk contactpersoon aan.

Artikel 16 Opheffing

Opheffing van de Wmo-adviesraad kan slechts geschieden bij besluit van de raad, de Wmo-adviesraad gehoord.

Artikel 17 Slotbepalingen

De Wmo-adviesraad stelt in aanvulling op deze Verordening een Huishoudelijk Reglement vast.

Artikel 18 Citeertitel

Deze Verordening kan worden aangehaald als “Verordening Wmo-adviesraad gemeente Eemsmond 2012”.

Artikel 19 Inwerkingtreding

Deze Verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de raad van de gemeente Eemsmond,

gehouden op 19 januari 2012.

De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,