Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Midden-Drenthe

Ombudsverordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMidden-Drenthe
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingOmbudsverordening
CiteertitelOmbudsverordening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

oorspronkelijke publicatie niet te achterhalen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artt. 81p, 147, 149 Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-01-201201-01-2006nieuwe regeling

30-06-2005

Gemeenteberichten 28 december 2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Ombudsverordening

 

 

Artikel 1. Instelling ombudsman

Er is een gemeentelijke ombudscommissie.

Artikel 2. Zittingsduur

De ombudscommissie kan eenmaal worden herbenoemd.

Artikel 3. Financiële middelen

 • 1.

  De leden van de ombudscommissie ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden en een tegemoetkoming in de kosten overeenkomstig de Verordening geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden.

 • 2.

  De raad verschaft de ombudscommissie voldoende financiële middelen voor een goede uitoefening van haar werkzaamheden.

Artikel 4. Bemiddeling

 • 1.

  De ombudscommissie kan gedurende een onderzoek de verzoeker en het bestuursorgaan voorstellen doen teneinde onderling tot een oplossing van de klacht te komen.

 • 2.

  De ombudscommissie brengt ook na een geslaagde bemiddeling een verslag uit.

Artikel 5. Werkinstructie

Voor zover de ombudscommisie dit nodig acht, maakt zij een werkinstructie voor haar werkzaamheden.

Artikel 6. Ontvangstbevestiging en toezending verzoekschrift

 • 1.

  De ombudscommissie bevestigt de ontvangst van het verzoekschrift schriftelijk aan de verzoeker.

 • 2.

  Indien zij een onderzoek als bedoeld in artikel 9:18 van de Algemene wet bestuursrecht instelt, zendt zij tevens een afschrift van het verzoekschrift aan het bestuursorgaan en aan degene over wiens gedragingen wordt geklaagd.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2006.

Artikel 8. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Ombudsverordening.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad,

gehouden op 30 juni 2005,

de griffier,

J.Pit

de voorzitter,

R.W. ter Avest