Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Eemsmond

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEemsmond
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van marktgelden 2012
CiteertitelVerordening marktgelden 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet artikel 229, lid 1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-11-201101-01-2013Nieuwe regeling

03-11-2011

Ommelander Courant 17 november 2011

05-11.2011

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening marktgelden 2012

De raad van de gemeente Eemsmond;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d.

20 oktober 2011;

Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

de verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2012(Verordening marktgelden 2012) vast te stellen.

Artikel 1 Aard der belasting / Belastbaar feit

Terzake van het gebruik of genot van een standplaats op de daarvoor aangewezen marktterreinen, daaronder begrepen de diensten die in verband daarmee door de gemeente worden verleend, wordt onder de naam 'Marktgelden' een recht geheven.

Artikel 2 Belastingplicht

Het recht wordt geheven van de aanvrager van het gebruik.

Artikel 3 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 4 Tarief

Het recht voor het innemen van een standplaats per elke langs de wegzijde gemeten strekkende meter per marktdag bedraagt € 0,85, waarbij een gedeelte van een strekkende meter voor een hele strekkende meter wordt gerekend.

Artikel 5 Abonnement

Het recht bedoeld in artikel 4 kan bij wijze van abonnement voor een vol kalenderjaar, voor een halfjaar of voor een kalenderkwartaal worden geheven.

Van de belastingplichtige die van dit recht gebruikmaakt, wordt geheven:

 • a.

  voor een vol kalenderjaar:

  80 procent van het voor de standplaats te berekenen recht over 52 marktdagen;

 • b.

  voor een halfjaar:

  85 procent van het voor de standplaats te berekenen recht over 26 marktdagen;

 • c.

  voor een kalenderkwartaal:

  90 procent van het voor de standplaats te berekenen recht over 13 marktdagen.

Artikel 6 Wijze van heffing

Het recht wordt geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, bon, nota of andere schriftuur, waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door uitreiking of toezending van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld

Het recht als bedoeld in artikel 1 is verschuldigd vanaf het tijdstip waarop een standplaats wordt ingenomen.

Artikel 7A Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet het recht worden betaald op het moment van uitreiking van de in de in artikel 6 bedoelde kennisgeving, dan wel ingeval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de marktgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De 'Verordening Marktgelden 2011' van 4 november 2010 wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten, voorzover terzake daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

 • 5.

  Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening Marktgelden 2012'.

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de raad van de gemeente Eemsmond,

gehouden op 3 november 2011.

De raad voornoemd,

voorzitter, griffier,