Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Voorschoten

Verordening werkgeverscommissie gemeente Voorschoten 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVoorschoten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening werkgeverscommissie gemeente Voorschoten 2011
CiteertitelVerordening werkgeverscommissie gemeente Voorschoten 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpgemeenteraad als werkgever personeel griffie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 83, lid 1
 2. Gemeentewet, art. 107
 3. Gemeentewet, art. 107a
 4. Gemeentewet, art. 107b
 5. Gemeentewet, art. 107d
 6. Gemeentewet, 107e
 7. Gemeentewet, art. 156
 8. Algemene wet bestuursrecht, art. 10:13
 9. Algemene wet bestuursrecht, art. 10:14
 10. Algemene wet bestuursrecht, art. 10:15
 11. Algemene wet bestuursrecht, art. 10:16
 12. Algemene wet bestuursrecht, art. 10:17
 13. Algemene wet bestuursrecht, art. 10:18
 14. Algemene wet bestuursrecht, art. 10:19
 15. Algemene wet bestuursrecht, art. 10:20
 16. Algemene wet bestuursrecht, art. 10:21

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-07-2014art. 2

12-06-2014

Gemeenteblad 2014, 39918

3858
23-12-201108-07-2014nieuwe regeling

03-11-2011

Groot Voorschoten, 22-12-2011

1775

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening werkgeverscommissie gemeente Voorschoten 2011

Registratienummer: 1775

 

 

De raad der gemeente Voorschoten;

 

 

 

gelet op artikel 83, eerste lid, de artikelen 107 tot en met 107e, artikel 156 van de Gemeentewet en afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht,

 

besluit:

 • 1.

  een werkgeverscommissie in te stellen;

 • 2.

  aan de onder 1 genoemde commissie de bevoegdheden te delegeren die rechtstreeks voortvloeien uit de Ambtenarenwet, de op deze wet gebaseerde en door de raad vastgestelde rechtspositionele voorschriften en de artikelen 107 tot en met 107e Gemeentewet, met uitzondering van de bevoegdheden als bedoeld in artikel 107, 107a, tweede lid, 107d, eerste lid en 107e, eerste lid van de Gemeentewet;

 • 3.

  vast te stellen de navolgende ‘Verordening werkgeverscommissie gemeente Voorschoten 2011'

 

Verordening werkgeverscommissie gemeente Voorschoten 2011

 

Artikel 1. Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie
 • 1.

  De werkgeverscommissie oefent het werkgeverschap uit ten aanzien van de griffier en de overige op de griffie werkzame ambtenaren, zoals die door de raad aan haar is gedelegeerd;

 • 2.

  Tot de bevoegdheid van de werkgeverscommissie behoren ook de voorbereiding en uitvoering van de overige tot het werkgeverschap van de raad behorende besluiten en regelingen;

 • 3.

  De werkgeverscommissie kan de aan haar overgedragen bevoegdheden ten aanzien van het griffiepersoneel mandateren aan de griffier.

Artikel 2. Samenstelling werkgeverscommissie
 • 1.

  De werkgeverscommissie bestaat uit vier leden. Deze worden door en uit de raad benoemd voor de duur van de zittingsperiode van de gemeenteraad.

 • 2.

  Het lidmaatschap van de werkgeverscommissie eindigt:

  • a.

   op eigen verzoek; het lid doet daarvan schriftelijk mededeling aan de gemeenteraad; het ontslag gaat in als de opvolger door de gemeenteraad is benoemd;

  • b.

   indien het lid aftreedt als lid van de gemeenteraad;

  • c.

   indien de gemeenteraad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid van de werkgeverscommissie te vervullen.

 • 3.

  De werkgeverscommissie wijst uit haar midden een voorzitter aan.

 • 4.

  De voorzitter van de gemeenteraad kan in voorkomende gevallen worden uitgenodigd om in de vergadering van de werkgeverscommissie aanwezig te zijn en kan eventueel optreden als informant.

Artikel 3. Taken voorzitter

De voorzitter draagt in ieder geval zorg voor:

 • a.

  het tijdig en periodiek bijeenroepen van de werkgeverscommissie;

 • b.

  het leiden van de vergaderingen;

 • c.

  het doen naleven van deze verordening;

 • d.

  het ondertekenen van de stukken en de besluiten die van deze commissie uitgaan, alsmede het zorg dragen voor de uitvoering van de besluiten van de werkgeverscommissie,

 • e.

  het fungeren als schakel tussen de werkgeverscommissie en de griffier als eerstverantwoordelijke voor de personele en organisatorische zaken van de griffie.

Artikel 4. Ondersteuning van de commissie

De griffier of een door deze aan te wijzen functionaris staat de werkgeverscommissie terzijde, draagt zorg voor het secretariaat en maakt met het college of de secretaris afspraken over ondersteuning.

Artikel 5. Besluitvorming
 • 1.

  Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, uitgebracht door de leden zoals bedoeld in artikel 2;

 • 2.

  Besluiten worden alleen genomen indien in de vergadering meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

Artikel 6. Verslaglegging

De griffier draagt zorg voor het opstellen van een besluitenlijst van elke vergadering. De besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering van de werkgeverscommissie definitief vastgesteld.

Artikel 7. Beslotenheid van vergaderingen
 • 1.

  De vergaderingen van de werkgeverscommissie worden in het belang als bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder e of f van de Wet openbaarheid van bestuur in beslotenheid gehouden.

 • 2.

  De agenda, de stukken en de besluitenlijst zijn openbaar, tenzij de werkgeverscommissie beslist dat op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, hierop of een deel daarvan geheimhouding moet worden gelegd.

 • 3.

  Indien een raadslid de stukken als bedoeld in het tweede lid wil inzien, kan hij daartoe een verzoek indienen bij de voorzitter van de werkgeverscommissie. De voorzitter weigert een dergelijk verzoek slechts als sprake is van strijd met het openbaar belang. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8. Vergaderfrequentie

De werkgeverscommissie vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo vaak als door de voorzitter of één van de leden nodig wordt geacht.

Artikel 9. Verantwoording

De werkgeverscommissie brengt met inachtneming van het bepaalde in artikel 7, jaarlijks verslag uit aan de raad van haar werkzaamheden en bevindingen.

Artikel 10. Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan beslist de werkgeverscommissie op voorstel van de voorzitter.

Artikel 11. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van zijn bekendmaking.

Artikel 12. Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als 'Verordening werkgeverscommissie gemeente Voorschoten 2011'.

Aldus besloten door de raad in zijn openbare vergadering van 3 november 2011.

de griffier, de voorzitter,

Toelichting

Met de invoering van het dualisme is een nieuwe functie onstaan, die van griffier. De griffier is eindverantwoordelijk voor de ondersteuning van de raad. Deze nieuwe functionaris is wel werkzaam bij de gemeente, maar valt niet onder verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders. Op die wijze heeft de raad naast zijn eigenlijke politieke rollen ook de rol van werkgever gekregen. Deze nieuwe rol van de raad heeft na de invoering van het dualisme nog onvoldoende aandacht gekregen, behalve dat de raad de griffier en zijn medewerkers benoemt en ontslaat, worden de meeste andere personeelszaken op een andere wijze geregeld. Zo zijn het de fractievoorzitters die met de griffier de functionerings- en beoordelingsgesprekken hebben en vervult de burgemeester veelal de rol waar het gaat om zaken als het verlenen van verlof, studiefaciliteiten e.d.

 

Al met al is het met de rechtspositie van de griffier in formeel opzicht nog niet erg duidelijk gesteld. Daarom is de Vereniging van Griffiers met een handreiking gekomen onder de titel “De (rechts)positie griffie)r) in het decentrale bestuur”. Op basis van deze handreiking en in het verlengde daarvan uitgebrachte circulaires/handreikingen zullen binnenkort een aantal zaken goed moeten worden geregeld.

 

Voor de korte termijn wordt nu voorgesteld over te gaan tot het instellen van een zgn. werkgeverscommissie. Daarmee is een basis gelegd voor een goede regeling van de werkgeversrol. Nadere besluitvorming over een aantal hierna genoemde aspecten zal in overleg met deze werkgeverscommissie worden voorbereid.

 

Het bijgevoegde voorstel voor het instellen van de werkgeverscommissie is gebaseerd op het model van de Vereniging van Griffiers en wat betreft de samenstelling van de commissie op de huidige praktijk. Met het instellen van deze commissie worden de verantwoordelijkheden duidelijker en is de werkgeversrol formeel correct geregeld. Omdat de burgemeester geen deel mag uitmaken van een raadscommissie, is hij als adviseur en informant toegevoegd aan de commissie. Dat betekent dat hij ook geen voorzitter kan zijn. Verder verwijzen wij naar het bijgevoegde ontwerp-besluit dat voor zichzelf spreekt.

 

Onderwerpen die nog nader bezien/geregeld moeten worden, zijn:

 • -

  vaststellen rechtspositieregelingen

 • -

  invoeren functiewaardering voor griffiepersoneel

 • -

  instructie voor de griffier

 • -

  vaststellen organisatieverordening griffie

 • -

  vaststellen mandaatbesluit griffiepersoneel

 

Nadat de werkgeverscommissie is ingesteld zal deze commissie op deze onderwerpen voor zover nodig met voorstellen komen, dan wel zelf in besluitvorming voorzien.