Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Purmerend

Tijdelijke verordening aanscherping Wet werk en bijstand

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePurmerend
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTijdelijke verordening aanscherping Wet werk en bijstand
CiteertitelTijdelijke verordening aanscherping Wet werk en bijstand
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Door uitwerkingtreding van de Wet werk en bijstand is deze verordening van rechtswege vervallen op 01-01-2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet werk en bijstand

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2015Nieuwe regeling

22-12-2011

Gemeenteblad 2011, 66

638010

Tekst van de regeling

Intitulé

Tijdelijke verordening aanscherping Wet werk en bijstand

De raad van de gemeente Purmerend;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.    , nr.    ;

 

gelet op de Wet werk en bijstand (WWB) en het voorstel tot "wijziging van de Wet werk en bijstand en samenvoeging van die wet met de Wet investeren in jongeren gericht op bevordering van deelname aan de arbeidsmarkt en vergroting van de eigen verantwoordelijkheid van uitkeringsgerechtigden" (Wetsvoorstel 32 815);

 

overwegende, dat intrekking van de Wet investeren in jongeren en wijziging van de Wet werk en bijstand het noodzakelijk maakt om de verordeningen die hun grondslag vinden in laatstgenoemde wet aan te passen en voorts dat het gewenst wordt geacht het bestaande gemeentelijk beleid als vastgelegd in deze verordeningen zoveel mogelijk in stand te laten, in afwachting van toekomstige wetgeving die de gemeentelijke sociale zekerheid betreft,

 

B E S L U I T:

 

vast te stellen de Tijdelijke verordening aanscherping Wet werk en bijstand

Artikel 1 Van toepassing laten Toeslagenverordening WIJ

Na intrekking van de Wet investeren in jongeren (WIJ) blijft de op basis van deze wet vastgestelde Toeslagenverordening Wet investeren in jongeren 2010 van toepassing op uitkeringsgerechtigden ingevolge de Wet werk en bijstand in de leeftijd van 21 tot en met 26 jaar.

Artikel 2 Wijziging betekenis begrippen

  • 1.

    Waar in de "Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2010" en de "Toeslagenverordening Wet investeren in jongeren 2010" de begrippen ‘alleenstaande’, ‘alleenstaande ouder’ en ‘gezin’ worden gebruikt, hebben deze dezelfde betekenis als in artikel 4 van de Wet werk en bijstand.

  • 2.

    Waar in deze verordeningen wordt gesproken over ‘gehuwde(n)’ of ‘gehuwdennorm’ hebben deze begrippen dezelfde betekenis als ‘gezin’, bedoeld in artikel 4, respectievelijk ‘gezinsnorm’, bedoeld in artikel 21, eerste lid, van de Wet werk en bijstand.

Artikel 3 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Tijdelijke verordening aanscherping Wet werk en bijstand.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag van inwerkingtreding van de Wet tot wijziging van de Wet werk en bijstand en samenvoeging van die wet met de Wet investeren in jongeren gericht op bevordering van deelname aan de arbeidsmarkt en vergroting van de eigen verantwoordelijkheid van uitkeringsgerechtigden.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d.  22 december 2011

de griffier, J.F. Kamminga                                  

de voorzitter, D. Bijl