Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leudal

Verordening gunning opdrachten door toekenning van een uitsluitend recht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeudal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gunning opdrachten door toekenning van een uitsluitend recht
CiteertitelVerordening gunning opdrachten door toekenning van een uitsluitend recht
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Besluit aanbestedingsregels overheidsopdrachten, art. 17
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-10-2009Nieuwe regeling

06-10-2009

Streekbode 21 oktober 2009

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gunning opdrachten door toekenning van een uitsluitend recht

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 augustus 2009

gelet op de artikelen 18 van de Europese Richtlijn 2004/18/EG, artikel 17 van het Besluit aanbestedingsregels overheidsopdrachten (Bao);

gelet op de artikel 149 van de Gemeentewet,

b e s l u i t :

de volgende verordening, inclusief toelichting, vast te stellen:

Verordening gunning opdrachten door toekenning van een uitsluitend recht

Artikel 1

De gemeente wil gebruik maken van de in artikel 18 Richtlijn 2004/18/EG en artikel 17 van het Besluit aanbesteding overheidsopdrachten (Bao) geboden mogelijkheid van vrijstelling van de aanbestedingsplicht door middel van toekenning van een uitsluitend recht.

Artikel 2
 • 1.

  Aan het college wordt op grond van deze verordening de bevoegdheid gegeven bij nader besluit per werksoort, periode en (indien van toepassing) territoir, afzonderlijke exclusieve rechten te verlenen aan met name genoemde publiekrechtelijke instellingen in de zin van art. 1 sub q Bao en art. 1 lid 9 richtlijn 2004/19/EG, nader omschreven in de toelichting bij deze verordening, voor werkzaamheden behorende tot de huishouding van de gemeente, een en ander voor zover het college dit wenselijk acht en voor zover aan alle voorwaarden om een uitsluitend recht toe te kennen is voldaan.

 • 2.

  Het voornemen van het college om op basis van deze verordening een uitsluitend recht toe te kennen wordt vooraf bekend gemaakt in "de Streekbode" en op de gemeentelijke website.

Artikel 3
 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dag waarop de verordening is gepubliceerd in "de Streekbode".

 • 2.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: "Verordening gunning opdrachten door toekenning van een uitsluitend recht".

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van de gemeente Leudal d.d. 6 oktober 2009.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE LEUDAL

De griffier, De voorzitter,

Drs. W.A.L.M. Cornelissen, A.H.M. Verhoeven MPM