Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ridderkerk

Regeling vergunningen voor tijdelijk verhuur van koopwoningen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRidderkerk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling vergunningen voor tijdelijk verhuur van koopwoningen
CiteertitelRegeling vergunningen voor tijdelijk verhuur van koopwoningen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Leegstandswet, art. 15 en 16

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2012nieuwe regeling

06-12-2011

Gemeentejournaal, 15-12-2011

RI 11/01164

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling vergunningen voor tijdelijk verhuur van koopwoningen

 

 

REGELING

VERGUNNINGEN VOOR TIJDELIJKE VERHUUR VAN KOOPWONINGEN

 

Gemeente Ridderkerk

 

Vastgesteld door Burgemeester en wethouders op 6 december 2011,

in werking met ingang van 1 januari 2012

 

1.Inleiding

Door de crisis in de bouw en op de woningmarkt hebben eigenaren van koopwoningen problemen met de verkoop van hun woning. Daardoor staan koopwoningen leeg. Maar ook willen eigenaren van koopwoningen hun eigen woning verkopen voordat ze een andere woning kopen. De verkoop van woningen dreigt daardoor tot stilstand te komen.

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk willen de verkoop van woningen op gang houden. Daardoor blijft er beweging in de woningmarkt waarmee de doorstroming in de woningmarkt wordt bevorderd. Dat is de reden voor het vaststellen van deze regeling. De Leegstandswet biedt een kader aan de gemeente om vergunningen te verlenen voor de tijdelijke verhuur van koopwoningen. Het verlenen van vergunningen voor tijdelijke verhuur van een koopwoning vermindert het risico op dubbele woonlasten. De huuropbrengst kan dubbele woonlasten voor een deel voorkomen. Het voordeel voor de eigenaar van een koopwoning is dat de huurder geen huurbescherming heeft als de gemeente een vergunning heeft afgegeven voor tijdelijke verhuur.

 

2. Wettelijk kader

2.1 Burgemeester en wethouders kunnen op grond van artikel 15 van de Leegstandswet een vergunning verlenen voor de tijdelijke verhuur van woonruimte in een voor verkoop bestemde woning, die:

 • -

  nog nooit bewoond is geweest (nieuwbouwwoning)

 • -

  in de twaalf maanden voordat de woning leeg kwam te staan door de eigenaar geheel of grotendeels bewoond is geweest (of, wanneer de woning minder dan een jaar geleden is opgeleverd, sindsdien door de eigenaar bewoond is geweest)

 • -

  in de tien jaar voordat de woning leeg kwam te staan slechts drie jaar (geheel of gedeeltelijk) verhuurd is geweest.

  • 2.

   2 De vergunning wordt alleen verleend als: - de woning, waarvoor de vergunning wordt aangevraagd leeg staat;

 • -

  van de eigenaar in redelijkheid niet kan worden gevraagd dat deze woning op een andere wijze dan door het aangaan van een huurovereenkomst op grond van de Leegstandswet aan de volkshuisvesting dienstbaar kan worden gemaakt;

 • -

  de eigenaar aantoont dat de te verhuren woning, gelet op de omstandigheden en mogelijkheden in voldoende mate bewoond zal worden;

 • -

  er voor deze woning niet eerder een vergunning is afgegeven.

  • 2.

   3 De vergunning wordt voor dezelfde woning slechts eenmaal verleend voor de duur van maximaal 2 jaar. Op verzoek van de eigenaar kunnen burgemeester en wethouders de duur van de vergunning verlengen met telkens 1 jaar tot een maximum van in totaal 5 jaren.

  • 2.

   4 Een verzoek om verlenging van de duur van de vergunning moet worden ingediend voordat de huidige vergunning haar geldigheid verliest.

  • 2.

   5 De vergunningen worden verleend onder de volgende voorwaarden: - de duur van de overeenkomst bedraagt minimaal zes maanden;

 • -

  de opzegtermijn voor de huurder is niet langer dan een maand

 • -

  de opzegtermijn voor de verhuurder is niet korter dan drie maanden

 • -

  de huurovereenkomst eindigt in ieder geval op het moment dat de vergunning haar geldigheid verliest

 • -

  de huurprijs mag niet hoger zijn dan de in de vergunning vastgestelde maximale huurprijs; deze huurprijs wordt berekend overeenkomstig artikel 16 lid 9 van de Leegstandswet;

 • -

  de huurovereenkomst moet schriftelijk worden vastgelegd; in deze huurovereenkomst moet de verleende vergunning worden genoemd, de periode waarvoor de overeenkomst geldt en de huurprijs.

  2.6De bepalingen van artikel 15 en 16 van de Leegstandswet zijn van toepassing op de (aanvraag van de) vergunning.

 

3. De procedure

3.1 De aanvraag wordt ingediend bij burgemeester en wethouders en bevat in ieder geval de volgende documenten: - een volledig en naar waarheid ingevuld aanvraagformulier op een door de Minister vastgesteld model; - een kopie van de akte van levering, zodat kan worden aangetoond dat de aanvrager eigenaar is van de betreffende woning: - een verklaring van de te vragen huurprijs; deze moet onderbouwd worden met een overzicht van de toegekende woningwaarderingspunten, afgegeven door een onafhankelijk beëdigd adviseur - een bewijs, dat de aanvrager in een andere door de aanvrager gekochte woning of een door aanvrager voor onbepaalde tijd gehuurde woning woont; - bij een aanvraag om verlenging moet een bewijs worden overgelegd, dat de te verhuren koopwoning actief te koop wordt aangeboden;

3.2 De aanvraag wordt getoetst op basis van deze regeling en de bepalingen in de Leegstandswet:

3.3 De hoogte van de huurprijs wordt bepaald op basis van het woningwaarderingsstelsel, dat hoort bij de uitvoeringswet Huurprijzen woonruimte.

3.4 Burgemeester en wethouders beslissen zo snel mogelijk op de aanvraag, maar in ieder geval binnen acht weken nadat de aanvraag is ontvangen.

 

4. Leges

Voor het in behandeling nemen van: - een aanvraag voor vergunning voor de tijdelijke verhuur van een koopwoning - een aanvraag voor een verlenging van de duur van de vergunning

moet een bedrag worden betaald.

Die bedragen zijn terug te vinden in de Tarieventabel behorend bij de Legesverordening Gemeente Ridderkerk.