Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Voorschoten

Marktverordening Voorschoten 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVoorschoten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMarktverordening Voorschoten 2012
CiteertitelMarktverordening Voorschoten 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpwarenmarkt

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147, lid 1
 2. Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Inrichtingsbesluit Warenmarkt Voorschoten 2012

Marktreglement Voorschoten 2012

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2012nieuwe regeling

03-11-2011

Groot Voorschoten, 01-12-2011

1774

Tekst van de regeling

Intitulé

Marktverordening Voorschoten 2012

De raad van de gemeente Voorschoten,

 

gelet op de artikelen 147, eerste lid en 149 van de Gemeentewet,

 

besluit vast te stellen de volgende verordening:

 

Marktverordening Voorschoten 2012

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1.1 - Begripbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Voorschoten;

 • b.

  dagplaats: de standplaats die per marktdag beschikbaar wordt gesteld aan een vergunninghouder, omdat deze niet als vaste plaats of standwerkersplaats is toegewezen, dan wel is ingenomen;

 • c.

  markt: de door het college ingestelde warenmarkt;

 • d.

  marktmeester: de persoon die als zodanig is aangewezen door het college;

 • e.

  standplaats: het voor de duur van de markt door het college aan de vergunninghouder toe te wijzen of toegewezen deel van het marktterrein, bestemd voor het uitoefenen van de markthandel;

 • f.

  standwerken: de activiteit waarbij de vergunninghouder publiek om zich heen verzamelt en het publiek door een uiteenzetting probeert over te halen tot de aankoop van een artikel;

 • g.

  standwerkersplaats: de standplaats die per marktdag beschikbaar wordt gesteld aan een vergunninghouder om te standwerken;

 • h.

  vaste standplaats: de standplaats die beschikbaar wordt gesteld aan een vergunninghouder voor het wekelijks innemen van een vaste standplaats;

 • i.

  vergunninghouder: degene aan wie door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Voorschoten vergunning is verleend voor het innemen van een standplaats;

 • j.

  verordening: Marktverordening Voorschoten 2012;

Hoofdstuk 2 Bevoegdheden college

Artikel 2.1 Inrichting van de markt; branche-indeling

 • 1.

  Het college bepaalt ten aanzien van de markt:

  • a.

   het aantal standplaatsen;

  • b.

   de afmetingen van de standplaatsen;

  • c.

   de opstelling en indeling van de markt;

  • d.

   welke standplaatsen worden toegewezen als vaste standplaats en als standwerkersplaats.

 • 2.

  Het college kan voor de markt vaststellen:

  • a.

   een lijst met branches en/of artikelgroepen;

  • b.

   een maximum aantal standplaatsen per branche en/of artikelgroepen;

Artikel 2.2 - Nadere regels

Het college is bevoegd nadere regels te stellen betreffende het bepaalde in deze verordening.

Artikel 2.3 - Voorschriften en beperkingen

 • 1.

  Het college kan voorschriften en beperkingen verbinden aan een krachtens deze verordening verleende vergunning ter bescherming van de belangen, in verband waarmee de vergunning is vereist.

 • 2.

  Degene aan wie krachtens deze verordening een vergunning is verleend, is verplicht de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen in acht te nemen.

Hoofdstuk 3 Bepalingen met betrekking tot de vergunning

Artikel 3.1 - Vergunning voor innemen standplaats

Het is verboden een standplaats op de markt in te nemen zonder of in afwijking van de vergunning van het college.

Artikel 3.2 - Vereisten

Voor toewijzing van een standplaats komt uitsluitend in aanmerking een handelingsbekwaam natuurlijk persoon die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en een schriftelijke aanvraag voor een vergunning heeft ingediend bij het college. Bij deze inschrijving dient hij een afschrift van de inschrijving in een handelsregister te overleggen.

Artikel 3.3 - Intrekking vergunning voor een vaste standplaats

 • 1.

  Het college trekt een vergunning voor het innemen van een vaste standplaats in:

  • a.

   op schriftelijk verzoek van de vergunninghouder;

  • b.

   bij overlijden van de vergunninghouder tenzij op grond van artikel 2.2.6 van het Marktreglement Voorschoten 2012 de vergunning wordt overgeschreven.

 • 2.

  Het college kan een vergunning voor een vaste standplaats intrekken:

  • a.

   indien ter verkrijging daarvan onjuiste, dan wel onvolledige gegevens zijn verstrekt;

  • b.

   indien de vergunninghouder niet meer voldoet aan de in artikel 3.2 genoemde vereisten.

 • 3.

  Indien degene op wiens naam een vergunning ingevolge artikel 2.2.6 van het Marktreglement Voorschoten 2012 is overgeschreven, reeds vergunning heeft voor een andere vaste plaats op de markt, wordt deze laatstgenoemde vergunning ingetrokken.

Hoofdstuk 4 Straf-, overgangs- en slotbepaling

Artikel 4.1 - Intrekking en schorsing vergunning vaste standplaats

Onverminderd het bepaalde in artikel 3.3 kan het college een vergunning voor een vaste standplaats intrekken of schorsen, indien de vergunninghouder of een persoon die hem bijstaat:

 • a.

  het bepaalde bij of krachtens deze verordening of de voorschriften van de vergunning overtreedt;

 • b.

  zich schuldig maakt aan wangedrag en/of bedrog of

 • c.

  niet of niet tijdig het verschuldigde marktgeld voldoet, dat wordt geheven op grond van artikel 229 van de Gemeentewet.  

Artikel 4.2 - Weigeringsgronden aanvraag vergunning dag- of standwerkersplaats

Het college kan een aanvraag voor een vergunning voor een dagplaats of standwerkersplaats weigeren, indien de aanvrager:

 • a.

  het bepaalde bij of krachtens deze verordening heeft overtreden;

 • b.

  zich schuldig heeft gemaakt aan wangedrag en/of bedrog;

 • c.

  niet als standwerker actief is geweest op een hem toegewezen standwerkersplaats;

 • d.

  niet of niet tijdig het verschuldigde marktgeld heeft voldaan, dat wordt geheven op grond van artikel 229 van de Gemeentewet.

Artikel 4.3 - Onmiddellijke verwijdering

Op grond van artikel 125 van de Gemeentewet kan het college een vergunninghouder gelasten zich onmiddellijk van de markt te verwijderen, indien hij:

 • a.

  het bepaalde bij of krachtens deze verordening of de voorschriften van de vergunning overtreedt;

 • b.

  zich op de markt schuldig maakt aan wangedrag en/of bedrog;

 • c.

  niet als standwerker actief is op een hem toegewezen standwerkersplaats;

 • d.

  niet of niet tijdig het verschuldigde marktgeld voldoet, dat wordt geheven op grond van artikel 229 van de Gemeentewet.

Artikel 4.4 - Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening wordt gestraft met een geldboete van de tweede categorie.

Artikel 4.5 - Toezichthouders

De marktmeester is belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening.

Artikel 4.6 - Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van het bepaalde bij of krachtens de verordening, indien toepassing van de verordening of van een daarop gebaseerd nader reglement leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 4.7 - Overgangsbepalingen

 • 1.

  De vergunningen die zijn verstrekt op basis van de Marktverordening Voorschoten 2001 worden geacht te zijn verleend op grond van de Marktverordening Voorschoten 2012 en de aan laatstgenoemde verordening ten grondslag liggende regelgeving.

 • 2.

  De anciënniteitslijst ingevolge de Marktverordening Voorschoten 2001 wordt geacht de anciënniteitslijst in de zin van de Marktverordening Voorschoten 2012 en de aan laatstgenoemde verordening ten grondslag liggende regelgeving te zijn.

 • 3.

  Op aanvragen die vòòr het tijdstip van inwerkingtreding van de Marktverordening Voorschoten 2012 zijn ingediend en waarop vòòr het tijdstip van inwerkingtreding van laatstgenoemde verordening niet is beslist, zijn de Marktverordening Voorschoten 2012 en de aan laatstgenoemde verordening ten grondslag liggende regelgeving van toepassing.

Artikel 4.8 - Inwerkingtreding

 • 1.

  De Marktverordening Voorschoten 2012 treedt op 1 maart 2012 in werking.

 • 2.

  Met de inwerkingtreding van de Marktverordening Voorschoten 2012 op 1 maart 2012, wordt de Marktverordening Voorschoten 2001 ingetrokken.

Artikel 4.9 - Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Marktverordening Voorschoten 2012

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 3 november 2011.

De voorzitter, De griffier,

Toelichting

I. Algemene toelichting

Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Herziening Marktverordening Voorschoten 2001

Op 1 maart 2012 is in de gemeente Voorschoten een aantal nieuwe marktregelingen in werking getreden, te weten:

 • -

  Marktverordening Voorschoten 2012;

 • -

  Marktreglement Voorschoten 2012;

 • -

  Inrichtingsbesluit Warenmarkt Voorschoten 2012.

 

De verordening is vastgesteld door de raad. Het college heeft de overige regelingen vastgesteld.

De Marktverordening Voorschoten 2001 en het Inrichtingsbesluit warenmarkt Voorschoten 2001 zijn met de inwerkingtreding van deze nieuwe regelingen vervallen.

 

De Marktverordening Voorschoten 2001 bevatte een uitgebreide regeling van de organisatie en het beheer van de markt. De Marktverordening Voorschoten 2012 is een verordening op hoofdlijnen. In het door het college vastgestelde Marktreglement Voorschoten 2012 is een nadere uitwerking van het bepaalde in de marktverordening te vinden. Dit past ook beter in het dualistisch stelsel, waarbij de raad een kaderstellende rol heeft en het college met de bestuurlijke en uitvoerende taken belast is.

 

Het Inrichtingsbesluit Warenmarkt Voorschoten 2012 bevat tevens een lijst met branches en/of artikelgroepen (brancheringsplan).

1.2 VNG-model-Marktverordening

De Marktverordening Voorschoten 2012 is gebaseerd op de model-marktverordening 2008 (zie onder I, individueel vergunningstelsel) van de VNG. Bij de herziening in 2008 heeft de VNG een splitsing aangebracht tussen de Marktverordening en een Marktreglement in het kader van het dualisme. Dit model is langs de meetlat van de Dienstenrichtlijn gelegd.

1.3 Grondslag en belang verordening en nadere regels

In artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet is bepaald dat gemeentelijke verordeningen door de raad worden vastgesteld voor zover de bevoegdheid daartoe niet bij de wet of door de raad krachtens de wet aan het college of de burgemeester is toegekend. Ingevolge artikel 149 van de Gemeentewet maakt de raad de verordeningen die hij in het belang van de gemeente nodig acht.

 

Aan de marktverordening ligt een collegebesluit ten grondslag waarbij de markt is ingesteld. Het gaat hier om de bevoegdheid van het college tot het instellen, afschaffen of veranderen van jaarmarkten of gewone marktdagen op grond van artikel 160, eerste lid, onder h van de Gemeentewet.

1.4 Inhoud

Hoofdstuk 1 van de Marktverordening bevat een aantal algemene bepalingen die betrekking hebben op de markt in zijn geheel. Hoofdstuk 2 ziet op de bepalingen over de aanvraag van een vergunning en hoofdstuk 3 bevat de straf-, overgangs- en slotbepalingen

Hoofdstuk 2 Belangrijkste wijzigingen

De Marktverordening Voorschoten 2012 is op een aantal belangrijke punten gewijzigd en gedereguleerd ten opzichte van de ingetrokken Marktverordening uit 2001. Hierna de belangrijkste aanpassingen:

 

 • 1.

  Marktverordening en Marktreglement

Onderdelen uit de Marktverordening Voorschoten 2001 zijn overgeheveld naar het Marktreglement Voorschoten 2012, dat door het college is vastgesteld.

 

 • 2.

  De rangorde voor toewijzing van een vaste standplaats is toegespitst op brancheniveau

Standplaatsen worden toegewezen aan aanvragers/marktkooplieden op basis van een vergunningsprocedure. Daarbij wordt rekening gehouden met de gewenste diversiteit en kwaliteit op de markt om zo de belangstelling van de consument voor de warenmarkt zo optimaal mogelijk te houden.

 

De gemeente Voorschoten geeft er de voorkeur aan om de verdeling van standplaatsen te koppelen aan de branche. De wachtlijst wordt gevormd door gegadigden voor een vaste standplaats per branche. In het Inrichtingsbesluit Warenmarkt Voorschoten 2012 is een lijst opgenomen met branches, waarin een maximum aantal standplaatsen per branche is vastgesteld. De vergunninghouders van een vaste standplaats schuiven vanaf het moment van inwerkingtreding van de verordening niet als eerste door op basis van de datum inschrijving op de wachtlijst in zijn algemeenheid, maar op basis van branche-indeling.

Dit betekent dat de rangorde wordt bepaald op basis van datum van inschrijving per branche en niet meer op datum inschrijving algehele wachtlijst. De langst ingeschrevene per branche heeft de eerste rechten op het innemen van de beschikbaar gekomen standplaats uit diezelfde branche.

 

 • 3.

  Hardheidsclausule

In de nieuwe marktverordening is een hardheidsclausule opgenomen. Deze maakt het mogelijk dat het bestuursorgaan afwijkt van hetgeen in de verordening is bepaald. De hardheidsclausule kan worden gebruikt als toepassing van de verordening zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard.

 

 

II. Artikelsgewijze toelichting

 

Hoofdstuk 2 Bevoegdheden college

Artikel 2.1 Inrichting van de markt; branche-indeling

In het door het college vastgestelde Marktreglement Voorschoten 2012 en het Inrichtingsbesluit Warenmarkt 2Voorschoten 2012 zijn deze aspecten nader bepaald. Het eerste lid heeft een verplichtend karakter, het tweede lid is facultatief.

 

Artikel 2.2 - Nadere regels

Met de herziening van de Marktverordening Voorschoten 2001 is er voor gekozen om een aantal bepalingen uit de marktverordening, overeenkomstig het model van de VNG, over te hevelen naar een marktreglement (Marktreglement Voorschoten 2012), dat door het college is vastgesteld.

 

Artikel 2.3 - Voorschriften en beperkingen

Door aan een vergunning voorschriften en beperkingen te verbinden, kan onder meer sturing worden gegeven aan het gemeentelijk beleid. De in het eerste lid genoemde belangen, in verband waarmee de vergunning is vereist, zijn de gemeentelijke belangen van openbare orde. Hieronder valt de beperking van overlast, regulering van het woon- en leefklimaat en de verkeersveiligheid binnen de gemeente.

 

Niet-nakoming van voorschriften die aan een vergunning verbonden zijn, kan grond opleveren voor intrekking van de vergunning of voor toepassing van andere bestuursrechtelijke sancties.

Hoofdstuk 3 Bepalingen met betrekking tot de vergunning

Artikel 3.1 - Vergunning voor innemen standplaats

De vergunning geeft het recht om een standplaats op de markt in te nemen. De vergunninghouder moet voldoen aan de voorschriften en beperkingen die aan de vergunning zijn verbonden.

 

De verkoop van waren op een markt dient uitsluitend te geschieden door degenen aan wie door het college vergunning daarvoor is verleend. Iedere andere wijze van verkopen op markten is verboden.

 

Artikel 3.2 - Vereisten

Als vereiste is opgenomen dat de aanvrager een handelingsbekwaam natuurlijk persoon is, die de leeftijd van 18 jaren heeft bereikt. Hiermee is dwingend vastgelegd dat alleen natuurlijke personen tot de markt worden toegelaten en wordt voorkomen dat rechtspersonen een overheersende positie op de markt kunnen innemen.

 

Artikel 3.3 - Intrekking vergunning voor een vaste standplaats

Als de in het eerste lid genoemde gronden zich voordoen, wordt altijd tot intrekking van de vergunning voor een vaste standplaats overgegaan. In het tweede lid worden intrekkingsbevoegdheden (‘kan’ betekent: is bevoegd, dat wil zeggen is niet verplicht) genoemd ten aanzien van de vergunning.

Het artikel geeft voorts de mogelijkheid om voor ten hoogste vier marktdagen de vergunning te schorsen.

 

 

Hoofdstuk 4 Straf-, overgangs- en slotbepaling

 

Artikel 4.1 - Intrekking en schorsing vergunning vaste standplaats

In tegenstelling tot artikel 3.3 (b.v. intrekking op verzoek vergunninghouder) heeft de intrekking en schorsing in dit artikel 4.1 een punitief karakter. In artikel 4.1 van de Marktverordening Voorschoten 2012 worden de gronden genoemd, op basis waarvan een vergunning voor een vaste standplaats kan worden ingetrokken of geschorst.

 

Artikel 4.1 van de Marktverordening Voorschoten 2012 is facultatief. Het college bepaalt per geval of tot intrekking of schorsing van de vergunning wordt overgegaan.

Artikel 4.2 - Weigeringsgronden aanvraag vergunning dag- of standwerkersplaats

Het is mogelijk om de vergunning voor een aanvraag van een dag- of standwerkersplaats te weigeren op grond van artikel 4.2.

Artikel 4.3 - Onmiddellijke verwijdering

Dit artikel bevat voor het college de bevoegdheidsgrondslag om bestuursdwang toe te passen bij overtreding van de Marktverordening Voorschoten 2012 en de daarop gebaseerde voorschriften. Artikel4 .3 van de Marktverordening Voorschoten 2012 betreft onmiddellijke verwijdering van de markt. Dit is een vorm van bestuursdwang. In artikel 125 van de Gemeentewet is bepaald dat, ter uitvoering van wetten, algemene maatregelen van bestuur en provinciale en gemeentelijke verordeningen, het gemeentebestuur de bevoegdheid heeft om bestuursdwang toe te passen.

 

Algemene wet bestuursrecht

In de artikelen 5:21 tot en met 5:39 van de Algemene wet bestuursrecht worden regels over de besluitvorming omtrent en de toepassing van bestuursdwang (en dwangsom) gegeven. De in artikel 4.3 van de Marktverordening Voorschoten 2012 geregelde onmiddellijke verwijdering is een vorm van bestuursdwang, waarbij de spoedeisendheid als bedoeld in artikel 5:31, eerste en tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht wordt verondersteld. In dat geval mag het besluit met betrekking tot het toepassen van bestuursdwang achteraf op papier worden gesteld.

Artikel 4.4 - Strafbepaling

Ten aanzien van de in artikel 4.4 van de Marktverordening Voorschoten 2012 opgenomen strafbepaling geldt dat van overtreding alleen sprake kan zijn, indien deze verordening een ge- of verbodsnorm (een verplichtende norm) inhoudt. Tegen overtredingen van de in de Marktverordening Voorschoten 2012 opgenomen bepalingen, alsmede tegen handelingen die de orde op de markt op enigerlei wijze kunnen verstoren, verdient een administratieve afhandeling de voorkeur.

 

Artikel 4.5 - Toezichthouders

In artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht wordt aangegeven dat onder toezichthouder wordt verstaan: een natuurlijk persoon, die bij of krachtens een wettelijk voorschrift is belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift. Als toezichthouders zijn in dit verband de marktmeesters aangewezen.

 

Een persoon die aangewezen is als toezichthouder beschikt in beginsel over alle in afdeling 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht opgenomen bevoegdheden. In dit verband is ondermeer artikel 5:16a van de Algemene wet bestuursrecht van belang. Hierin staat beschreven dat een toezichthouder bevoegd is inzage te vorderen van een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht.

 

Artikel 4.6 - Hardheidsclausule

Dit artikel bevat een hardheidsclausule, waarin is bepaald dat het college kan afwijken van de Marktverordening Voorschoten 2012. Afwijken is alleen toegestaan, indien toepassing van de verordening zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard.

 

Artikel 4.7 - Overgangsbepalingen

Dit artikel bevat overgangsrecht ten aanzien van vergunningen die zijn verleend op grond van de Marktverordening Voorschoten 2001. Op deze vergunningen is vanaf 1 maart 2012, de Marktverordening Voorschoten 2012 van toepassing en de hierop gebaseerde regelgeving.

Ten aanzien van aanvragen die zijn gedaan op basis van de Marktverordening Voorschoten 2001, maar waarop voor 1 januari 2012 nog niet is besloten, geldt dat deze aanvragen worden beoordeeld op basis van de Marktverordening Voorschoten 2012.

 

Artikel 4.8 - Inwerkingtreding

Ten behoeve van de warenmarkt heeft Voorschoten een aantal regelingen vastgesteld, te weten:

 • -

  Marktverordening Voorschoten 2012;

 • -

  Marktreglement Voorschoten 2012;

 • -

  Inrichtingsbesluit Warenmarkt Voorschoten 2012;

 

Deze regelingen treden alle drie in werking op 1 maart 2012. De Marktverordening Voorschoten 2001 en het Inrichtingsbesluit Warenmarkt Voorschoten 2001 komen met de inwerkingtreding van de voornoemde regelingen, te vervallen.

 

Artikel 4.9 - Citeertitel

In de citeertitel is een jaartal opgenomen om de Marktverordening Voorschoten 2012 te onderscheiden van de voorgaande regeling.