Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Overbetuwe

Beleidsregel voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOverbetuwe
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie
CiteertitelBeleidsregel voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagebeleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie 2002 02 10 02.pdf

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Verordening onroerende zaakbelastingen, art. 1
 2. Verordening baatbelasting, art. 3
 3. Verordening hondenbelasting, art. 2
 4. Verordening rioolrechten, art. 2
 5. Verordening reinigingsheffingen, art. 4
 6. Verordening afvalstoffenheffing, art. 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-10-200201-01-2012nieuwe regeling

02-10-2002

De Betuwe; 09-10-2002

Geen.

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie

Het college van burgemeester en wethouders de gemeente Overbetuwe;

 

Gelet op het bepaalde in:

 • -

  artikel 1 van de verordening onroerende-zaakbelastingen;

 • -

  artikel 3 van de verordening baatbelasting;

 • -

  artikel 2 van de verordening hondenbelasting;

 • -

  artikel 2 van de verordening rioolrechten;

 • -

  artikel 4 van de verordening reinigingsheffingen;

 • -

  artikel 2 van de verordening afvalstoffenheffing;

   

  BESLUIT:

   

  vast te stellen de volgende:

beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie

Algemeen

In sommige gevallen brengen de wettelijke regels met zich dat meer personen belastingplichtig kunnen zijn voor één belastingobject (onroerende zaak, perceel, hond).

In de gevallen waarin dat voorkomt mag de gemeente de aanslag ten name van één van de belastingplichtigen stellen. In deze gevallen hanteert de gemeente Overbetuwe een voorkeursvolgorde bij de aanwijzing van de belastingplichtige die de aanslag op zijn of haar naam krijgt.

Deze voorkeursvolgorde is gebaseerd op een doelmatige c.q. doeltreffende heffing en invordering en wordt toegepast voor zover de gegevens voorhanden of te achterhalen zijn. De in de voorkeursvolgorde neergelegde criteria bevatten geen limitatieve opsomming. Zij moeten worden beschouwd als richtlijnen voor de meest voorkomende gevallen.

Voorkeursvolgorde

 • 1.

  Met betrekking tot de gemeentelijke belastingen die worden geheven van genothebbenden krachtens eigendom, bezit of beperkt recht wordt, indien er met betrekking tot één onroerende zaak verschil-lende categorieën genothebbenden zijn, de aanslag in onderstaande volgorde gesteld ten name van:

  • 1.1.

   de beperkt gerechtigde, waarbij de volgende voorkeursvolgorde geldt:

   • 1.1.1.

    de vruchtgebruiker c.q. gerechtigde krachtens recht van gebruik en bewoning;

   • 1.1.2.

    de opstaller, met uitzondering van degene die een afhankelijk opstalrecht, dan wel een opstalrecht ten behoeve van de aanleg en het onderhoud van onder- of bovengrondse leidingen heeft;

   • 1.1.3.

    de erfpachter;

  • 1.2.

   de eigenaar of de appartementsgerechtigde;

  • 1.3.

   degene die op andere wijze als genothebbende naar voren komt, daaronder begrepen de bezitter.

 • 2.

  Met betrekking tot de gemeentelijke belastingen die worden geheven van genothebbenden krachtens eigendom, bezit of beperkt recht wordt de aanslag in onderstaande volgorde opgelegd:

  • 2.1.

   indien er binnen één categorie genothebbenden personen zijn die volgens de beschikbare gegevens in de gemeente Overbetuwe wonen of gevestigd zijn ten name van:

   • 2.1.1.

    degene die ook als gebruiker wordt aangemerkt;

   • 2.1.2.

    de eerstgerechtigde in de volgorde die door het kadaster wordt aangehouden;

  • 2.2.

   indien er binnen één categorie genothebbenden geen personen zijn die volgens de beschikbare gegevens in de gemeente Overbetuwe wonen of gevestigd zijn, maar wel personen die volgens de beschikbare gegevens elders in Nederland wonen of gevestigd zijn ten name van:

   de eerstgerechtigde in de volgorde die door het kadaster wordt aangehouden;

  • 2.3.

   indien er binnen één categorie genothebbenden geen personen zijn die volgens de beschikbare gegevens in Nederland wonen of gevestigd zijn, maar wel personen die volgens de beschikbare gegevens in het buitenland wonen of gevestigd zijn ten name van:

   de eerstgerechtigde in de volgorde die door het kadaster wordt aangehouden.

 • 3.

  Met betrekking tot de onroerende-zaakbelastingen die worden geheven van gebruikers (1).en de forensenbelasting, wordt de aanslag in onderstaande volgorde gesteld ten name van:

  • 3.1.

   degene die volgens de vastgestelde “Beleidsregels bepaling hoofdbewoner” als zodanig is aangemerkt ter vastlegging in de GBA-administratie;

  • 3.2.

   degene die ook als genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht wordt aangemerkt;

 • 4.

  Met betrekking tot de hondenbelasting, het rioolrecht en de reinigingsheffingen wordt de aanslag in onderstaande volgorde gesteld ten name van:

  • 4.1.

   degene die volgens de vastgestelde “beleidsregels bepaling hoofdbewoner” als zodanig is aangemerkt ter vastlegging in de GBA-administratie;

  • 4.2.

   degene die de huur van het hele belastingobject c.q. het object waar de hond wordt gehouden, betaalt aan een elders wonende verhuurder;

 • 5.

  Indien en voor zover aanslagen van verschillende gemeentelijke belastingen worden verenigd op één aanslagbiljet, worden deze in onderstaande volgorde ten name gesteld van de belastingplichtige die:

  • 5.1.

   ingevolge de onderdelen 1 en 2 kan worden aangewezen;

  • 5.2.

   ingevolge onderdeel 3 kan worden aangewezen;

  • 5.3.

   ingevolge onderdeel 4 kan worden aangewezen.

 • 6.

  Voor zover de belasting wordt geheven over een belastingtijdvak, is bij de toepassing van de voorkeursvolgorde beslissend de situatie bij de aanvang van dat tijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 7.

  Aangezien de voorkeursvolgorde erop is gericht de aanslag op te leggen aan een belastingplichtige die in staat geacht mag worden om de belasting te betalen, kan ook tot een andere keuze gekomen worden dan uit de voorkeursvolgorde zou volgen.

 • 8.

  Wijzigingen kunnen – indien reeds een aanslag aan een belastingplichtige is opgelegd – pas plaatsvinden met ingang van het eerstvolgende belastingtijdvak.

 • 9.

  Indien in uitzonderingsgevallen, door welke oorzaak dan ook, een aanslag wordt opgelegd in afwijking van het in de voorgaande onderdelen bepaalde, is die aanslag alleen ongeldig als er sprake is van willekeur. (Beroep bij de rechter is mogelijk.)

 • 10.

  Indien een belasting niet wordt geheven bij wege van aanslag, maar op andere wijze, is het bepaalde in de onderdelen 1 tot en met 9 van overeenkomstige toepassing.

 • 11.

  Deze beleidsregels gaan in op 2 oktober 2002 en treden in werking op de achtste dag na die van de bekendmaking.

   

  Elst, 2 oktober 2002.

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe,

de secretaris,

de voorzitter,

 

 

 

 

 

 

mr. J.P.J. van Muijen

E. Tuijnman

 

(1)

Voor de vraag wanneer er sprake is van gebruik wordt verwezen naar de beleidsregels bepaling gebruiker onroerende zaak.