Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hilvarenbeek

Verordening op de heffing en de invordering van een éénmalig rioolaansluitrecht 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHilvarenbeek
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van een éénmalig rioolaansluitrecht 2012
CiteertitelVerordening éénmalig rioolaansluitrecht 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

--

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 229 lid 1, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-201101-01-2013Nieuwe regeling

15-12-2011

Hilverbode, week 52, 2011

BW 08 11 2011

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van een éénmalig rioolaansluitrecht 2012

De raad van de gemeente Hilvarenbeek;gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 8 november 2011;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;b e s l u i t :vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van een éénmalig rioolaansluitrecht 2012

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt:a. onder gemeentelijke riolering mede begrepen het voor de openbare dienst bestemde gemeentewater;b. onder eigendom verstaan een roerende of een onroerende zaak;c. onder aansluiting van een eigendom verstaan het leggen door de gemeente van een buisleiding van het in de openbare weg aanwezige afvoerstelsel tot aan het eigendom ten behoeve waarvan de aansluiting geschiedt, ertoe dienende om ten behoeve van een eigendom een directe of indirecte lozing op de gemeentelijke riolering mogelijk te maken.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam éénmalig rioolaansluitrecht wordt een recht geheven ter zake van het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten in verband met het tot stand brengen van een directe of indirecte aansluiting van een eigendom op de gemeentelijke riolering. 

Artikel 3 Belastingplicht

Het recht wordt geheven van de aanvrager van de dienst dan wel van degene ten behoeve van wie de dienst wordt verleend.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en tarief

 • 1

  Het recht wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2

  Als een begroting als bedoeld in de onderdelen A.6 en B.l van de bij deze verordening behorende tarieventabel is uitgebracht, vangt de dienstverlening aan op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan degene als bedoeld in artikel 3 ter kennis is gebracht, tenzij deze de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk heeft ingetrokken.

Artikel 5 Wijze van heffing

Het recht wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld

Het recht is verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening.

Artikel 7 Termijnen van betaling

De aanslag moet worden betaald op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van het recht wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van het rioolaansluitrecht.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1

  De "Verordening éénmalig rioolaansluitrecht 2011", vastgesteld bij raadsbesluit van 16 december 2010 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

 • 4

  Deze verordening wordt aangehaald als "Verordening éénmalig rioolaansluitrecht 2012".

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 15 december 2011De raad voornoemd;

de griffier,                            de voorzitterdrs. G.J. de Ruiter               de heer drs. R.F.I. Palmen 

1  

100px