Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Purmerend

Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen Purmerend

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePurmerend
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen Purmerend
CiteertitelVerordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen Purmerend 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Van rechtswege vervallen per 01-01-2018.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-01-201201-01-2018Nieuwe regeling

22-12-2011

Gemeenteblad 2011, 67

618628

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen Purmerend

De Raad van de gemeente Purmerend;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Purmerend van 14 juni 2011, registratienummer: 618627;

 

gelet op het artikel 149 van de Gemeentewet;

 

overwegende dat het gewenst is in aanvulling op de 'Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen' en de 'Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen' nadere eisen te stellen aan de inrichting van peuterspeelzalen;

 

BESLUIT

 

vast te stellen de

Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen Purmerend 2011

 

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder peuterspeelzaal hetgeen daaronder wordt verstaan in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

Artikel 2 Groepsspeelruimte

 • 1.

  In een peuterspeelzaal is voor ieder kind minimaal 3,5 m² bruto oppervlakte aan groepsspeelruimte beschikbaar.

 • 2.

  Elke ruimte is ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen.

Artikel 3 Buitenspeelruimte

 • 1.

  De buitenspeelruimte is aangrenzend aan de peuterspeelzaal.

 • 2.

  De buitenspeelruimte voldoet aan de volgende eisen:

  • a.

   voor kinderen toegankelijk en veilig bereikbaar;

  • b.

   een oppervlakte van minimaal 3 m² bruto oppervlakte speelruimte aanwezig per kind;

  • c.

   ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen kinderen.

Artikel 4 Hardheidsclausule

1.Burgemeester en wethouders kunnen artikel 2 en 3 buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voorzover toepassing gelet op het belang van kwalitatief verantwoorde opvang voor kinderen in een peuterspeelzaal leidt tot onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 5 Overgangsbepaling

Binnen twaalf maanden na inwerkingtreding van deze verordening voldoet de houder van een peuterspeelzaal aan de voorschriften uit deze verordening.

Artikel 6 Intrekking voorgaande regeling en inwerkingtreding

 • 1.

  De 'Verordening peuterspeelzaalwerk Purmerend 2006' wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag volgend op haar bekendmaking.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als : Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen Purmerend 2011

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d. 22 december 2011

de griffier, J.F. Kamminga

de voorzitter, D. Bijl