Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rozendaal

Regeling gemeentelijke belastingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRozendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling gemeentelijke belastingen
CiteertitelRegeling gemeentelijke belastingen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene Wet inzake rijksbelastingen, art 6, lid 3; 13, lid 1; 14, lid 1
 2. Invorderingswet 1990, art 29 en 31 in verbinding met Gemeentewet, art 231, lid 2, onderdeel a en lid 3
 3. betreffende bepalingen van de belastingverordeningen
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-03-1998nieuwe regeling

10-02-1998

Gemeentelijk informatieblad “In de Roos”13-3-1998

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling gemeentelijke belastingen

Het college van burgemeester en wethouders van Rozendaal;

Gelet op de artikelen 6, derde lid, 13, eerste lid en 14, eerste lid Algemene Wet inzake rijksbelastingen, de artikelen 29 en 31 van de Invorderingswet 1990 in verbinding met artikel 231, tweede lid, onderdeel a, en derde lid van de Gemeentewet en de betreffende bepalingen van de belastingverordeningen

BESLUIT

vast te stellen de volgende:

Regeling met betrekking tot de heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen.

Artikel 1 Reikwijdte van de regeling

De in deze regeling opgenomen regels gelden bij de heffing en de invordering van de gemeentelijke belastingen op grond van de onderscheiden belastingverordeningen voorzover deze regels in artikel 5 voor de betreffende gemeentelijke belasting van toepassing is verklaard.

Artikel 2 Aangifte

De belastingplichtige die niet binnen zes maanden na afloop van het belastingjaar of kalenderjaar is uitgenodigd tot het doen van aangifte of aan wie niet binnen zes maanden na afloop van het belastingjaar of kalenderjaar een aanslag is opgelegd, is gehouden binnen een maand na afloop van die zes maanden bij de in artikel 2311, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar een schriftelijk verzoek in te dienen om te worden uitgenodigd tot het doen van aangifte.

Artikel 3 Voorlopige aanslag

Na de aanvang van het belastingjaar of het kalenderjaar kan aan de belastingplichtige een voorlopige aanslag worden opgelegd of kan van de belastingplichtige een voorlopig bedrag worden gevorderd tot ten hoogste het bedrag waarop de aanslag of het gevorderde bedrag over dat jaar vermoedelijk zal worden vastgesteld.

Artikel 4 Rente

 • 1.

  Het percentage van de invorderingsrente volgt het percentage dat op grond van artikel 29 van de Invorderingswet 1990 voor het betreffende kalenderkwartaal voor de rijksbelastingen is vastgesteld.

 • 2.

  Bij de invordering van de gemeentelijke belastingen vindt de ministeriële regeling bedoeld in artikel 31 van de Invorderingswet 1990 overeenkomstige toepassing.

 • 3.

  In afwijking van de in het tweede lid bedoelde regeling wordt geen invorderingsrente in rekening gebracht indien deze in totaal een bedrag van € 6,81 niet te boven gaat.

Artikel 5 Gelding voor de gemeentelijke belastingen

Met betrekking tot:

 • a.

  de onroerende-zaakbelastingen vinden de artikelen 2 en 4 toepassing;

 • b.

  de rioolrechten vinden de artikelen 2, 3 en 4 toepassing;

 • c.

  de reinigingsrechten vindt artikel 4 toepassing;

 • d.

  de grafrechten vindt artikel 4 toepassing;

 • e.

  de leges vindt artikel 4 toepassing.

Artikel 6 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling gemeentelijke belastingen.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rozendaal op 10 februari 1998.

de secretaris

P.C.van Maaren

de burgemeester

H.van Rijnbach-de Groot