Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Kampen

Collectieve en Lokale Arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Kampen (CAR-LAR)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Kampen
Officiële naam regelingCollectieve en Lokale Arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Kampen (CAR-LAR)
CiteertitelCollectieve en Lokale Arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Kampen (CAR-LAR)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerppersoneel en organisatie
Eigen onderwerppersoneel en organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is incl. de 41e wijziging. Vorige versies zijn niet opgenomen in de databank.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 160

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Sociaal Statuut gemeente Kampen 2010;

Bezoldigingsregeling gemeente Kampen 2001;

Regeling beperking overwerkvergoeding;

Regeling maaltijdvergoeding bij overwerk;

Regeling vergoeding reis- en verblijfkosten;

Werktijdenregeling;

Vakantieregeling gemeente Kampen;

Regeling aanwijzing bijzondere feest- of gedenkdagen (goede vrijdag en 5 mei);

Regeling aanwijzing extra roostervrije tijd (24 december n.m. en 31 december n.m.);

Regeling buitengewoon verlof voor personeelsactiviteiten;

Regeling buitengewoon verlof voor jeugd- en jongerenwerk;

Regeling klokkenluiders gemeente Kampen 2004;

Regeling cafetariamodel vergoeding reiskosten woon- werkverkeer Kampen 2009;

Regeling contributie vakbondslidmaatschap;

Kledingreglement;

Regelingen Personele Jaarplancyclus

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-07-201101-01-201101-04-2011art. 3:2:1, hfdst. 20

19-07-2011

Onbekend

11ADV00039

Tekst van de regeling

Intitulé

Collectieve en Lokale Arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Kampen (CAR-LAR)