Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uithoorn

Verordening gemeentelijke basisregistratie personen Uithoorn 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUithoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gemeentelijke basisregistratie personen Uithoorn 2011
CiteertitelVerordening BRP
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-11-2011nieuwe regeling

03-11-2011

Nieuwe Meerbode, 23-11-2011

RV11.41

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gemeentelijke basisregistratie personen Uithoorn 2011

De gemeente raad van Uithoorn ;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2011, nr. RV11.41

gelet op de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en de Wet bescherming persoonsgegevens

BESLUIT:

Verordening Gemeentelijke basisregistratie personen

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a.
 • b.
 • c.

  basisadministratie: de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens over de bevolking van de gemeente Uithoorn als bedoeld in artikel 2 van de Wet;

 • d.

  basisregistratie personen: de basisadministratie aangevuld met de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens over personen die niet behoren tot de bevolking van de gemeente Uithoorn;

 • e.

  GBA-V: de verstrekkingsvoorziening als bedoeld in artikel 66a van het Besluit;

 • f.

  verantwoordelijke: het orgaan dat verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens in de basisregistratie personen en de uitvoering van het autorisatiebesluit; het college van burgemeester en wethouders

 • g.

  beheerder: de functionaris die namens de verantwoordelijke is belast met de dagelijkse zorg voor de basisregistratie personen en het beheer van het autorisatiebesluit;

 • h.

  autorisatiebesluit: een besluit als bedoeld in artikel 91, eerste lid, van de wet betreffende de systematische verstrekking van persoonsgegevens uit de GBA-V of uit de basisadministraties van andere gemeenten;

 • i.

  ingeschrevene: degene ten aanzien van wie een persoonslijst als bedoeld in artikel 1 van de Wet, in de basisadministratie is opgenomen;

 • j.

  geregistreerde: degene die niet behoort tot de bevolking van de gemeente Uithoorn en over wie de verantwoordelijke persoonsgegevens heeft opgenomen in de basisregistratie personen;

 • k.

  afnemer: bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1:1, 1e lid van de Algemene Wet bestuursrecht;

 • l.

  binnengemeentelijk afnemer: elke afnemer die een orgaan is van de gemeente;

 • m.

  derde: elke andere persoon of instelling dan een afnemer, een ingeschrevene of een geregistreerde;

 • n.

  vrije derde: een derde als bedoeld in artikel 100 van de Wet;

 • o.

  authentiek gegeven: een in de basisregistratie personen opgenomen gegeven dat op grond van artikel 3a van de Wet als authentiek wordt aangemerkt.

Artikel 2 Verantwoordelijkheid en beheer

Beheerder van de basisregistratie personen en het autorisatiebesluit is de functionaris die daarvoor krachtens besluit van de verantwoordelijke wordt aangewezen.

Artikel 3 Doel van de basisregistratie personen

De basisregistratie personen heeft tot doel:

 • a.

  de door de verantwoordelijke aangewezen binnengemeentelijke afnemers te voorzien van gegevens ter vervulling van hun taken, zodanig dat deze afnemers kunnen voldoen aan de verplichtingen als bedoeld in artikel 3b en 62 van de Wet;

 • b.

  de door de verantwoordelijke aangewezen derden te voorzien van gegevens;

 • c.

  een ingeschrevene en een geregistreerde van hem betreffende gegevens te voorzien;

 • d.

  gegevens te leveren ten behoeve van wetenschappelijk, historisch of statistisch onderzoek.

Artikel 4 Categorieën van personen over wie gegevens worden verwerkt

In de basisregistratie personen worden gegevens verwerkt over ingeschrevenen en geregistreerden.

Artikel 5 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen en toegang tot de GBA-V

De verantwoordelijke regelt de systematische verstrekking van gegevens aan binnengemeentelijke afnemers, de toegang van die afnemers tot de basisregistratie alsmede de verbanden tussen de basisregistratie en andere gegevensverzamelingen van de gemeente;

De verantwoordelijke regelt de verstrekking van de authentieke gegevens uit de basisadministratie aan binnengemeentelijke afnemers ingevolge het verplichte gebruik op grond van artikel 3b van de Wet;

De verantwoordelijke regelt de toegang tot de GBA-V van de binnengemeentelijke afnemers die daartoe op grond van het autorisatiebesluit zijn geautoriseerd voor de in het autorisatiebesluit genoemde publiekrechtelijke taken.

Artikel 6 Verstrekkingen aan vrije derden

Burgemeester en wethouders kunnen gegevens uit de basisadministratie verstrekken in de gevallen als bedoeld in artikel 100 van de Wet. Zij stellen hiervoor nadere regels.Deze regels zijn vastgelegd in een Privacyreglement.

Overige bepalingen

 

Artikel 7

De verordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van 24 april 2008 wordt ingetrokken.

Artikel 8

Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie.

Artikel 9

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening gemeentelijke basisregistratie personen Uithoorn 2011 (Verordening BRP).

Ondertekening

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 3 november 2011 nr. S.2.1

De griffier de voorzitter,

mr. J.H. van Leeuwen mevr. drs. D.H. Oudshoorn

Algemene toelichting

Deze verordening omvat het bestuurlijk-juridisch kader voor de persoonsinformatie-huishouding met ingang van 1 januari 2010. Vanaf genoemde datum moeten alle overheidsorganen die persoonsgegevens verwerken, deze gegevens betrekken uit de gemeentelijke basisadministratie personen. Burgers hebben dan het recht van eenmalige gegevensverstrekking. Dat wil zeggen dat de burger in het contact met de overheid de van hem in de basisadministratie bekende authentieke gegevens niet meer opnieuw hoeft te verstrekken.

De gemeente vervult de rol van decentraal beheerder van persoonsgegevens over personen die zij tot haar eigen bevolking rekent en dient afnemers, zowel binnen als buiten de gemeente van die persoonsgegevens te voorzien. Daarnaast is de gemeente zelf ook afnemer van persoonsgegevens over personen die niet tot haar inwoners worden gerekend. De gegevens van deze personen dienen afkomstig te zijn uit de basisadministraties van de andere gemeenten of uit de centrale administratie (GBA-V) die in beheer is bij de rijksoverheid.

De wetgever verplicht de gemeente om in ieder geval de systematische verstrekkingen aan binnengemeentelijke afnemers, de bestandkoppelingen en de rechtstreekse raadplegingen van de eigen GBA in een verordening te regelen. Ook de verstrekkingen aan zogenaamde vrije derden dient bij of krachtens een verordening te worden geregeld. Deze verordening voorziet daarin en daarmee voldoet de gemeente aan de vereisten zoals gesteld in de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA).

Naast deze verplichtingen uit de Wet GBA voor de eigen basisadministratie, is het noodzakelijk ook de verantwoordelijkheid voor en het beheer van de persoonsgegevens die afkomstig zijn van andere gemeenten of uit de GBA-V te regelen. Deze gegevens worden binnen de gemeente Uithoorn opgeslagen en onderhouden in een centraal bestand, de basisregistratie personen (zie voor een definitie van dit begrip, artikel 1 onder d), en vandaar uit gedistribueerd naar de afnemers. Op dit deel van de persoonsinformatie huishouding is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1. Begripsbepalingen

In artikel 58 a van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoons gegevens wordt verder verwezen naar de authentieke gegevens. In bijlage 1d behorende bij dit besluit staan de authentieke gegevens verder beschreven.

Artikel 2. Verantwoordelijkheid en beheer

De Wet GBA wijst in artikel 2 het college van burgemeester en wethouders aan als verantwoordelijke van de basisadministratie. Opneming van die verantwoordelijkheid in de verordening is daarom op zichzelf niet nodig. Wel is het noodzakelijk de verantwoordelijkheid en het beheer van basisregistratie personen, als overkoepelende voorziening waarvan de basisadministratie deel uitmaakt, te beleggen.

Burgemeester en wethouders wijzen de beheerder van de basisregistratie personen aan.

Het gemeentelijk beheer van de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens is vastgelegd in een Beheerregeling.

Artikel 3. Doel van de basisregistratie personen

In het doel van de basisregistratie personen komt tot uitdrukking ten behoeve van welke organen en instellingen de gegevens worden geadministreerd. Bovendien geeft dit artikel aan ten behoeve waarvan deze organen en instellingen gegevens verstrekt kunnen krijgen.

Artikel 4: Categorieën van personen in de basisregistratie personen

Het verplicht gebruik van de gegevens van personen betreft zowel personen die in de basisadministratie van gemeente Uithoorn zijn opgenomen c.q. in gemeente Uithoorn woonachtig zijn, als in de basisadministratie van andere gemeenten. Zo dienen de gegevens van woningeigenaren die niet in gemeente Uithoorn woonachtig zijn, in verband met de belastingheffing te worden betrokken uit de basisadministratie van de andere gemeente. De begrippen ingeschrevene en geregistreerde zijn bepalend voor het onderscheid tussen inwoners en niet inwoners.

Verstrekkingen uit de basisregistratie binnen de eigen organisatie alsmede de verdere uitwerking van de verstrekking aan vrije derden over te laten aan het college. Deze regels zijn vastgelegd in een Privacyreglement.

Artikel 5. Verstrekkingen uit de basisregistratie personen en toegang tot de GBA-V

Verstrekkingen uit de basisregistratie binnen de eigen organisatie alsmede de verdere uitwerking van de verstrekking aan binnengemeentelijke afnemers en de toe te kennen binnengemeentelijke autorisaties in de GBA-V over te laten aan het college. Deze regels zijn vastgelegd in een Privacyreglement.

Artikel 6. Verstrekkingen aan vrije derden

Verstrekkingen aan vrije derden als bedoeld in artikel 100 over te laten aan het college. Kan oa een woningbouwvereniging zijn. Deze zijn vastgelegd in een Privacyreglement

Artikel 7. Intrekken verordening

Een vorige verordening dient altijd te worden ingetrokken

Artikel 8. Inwerkingtreding verordening

Een verordening treedt altijd in werking de dag na publicatie

Artikel 9 Naam verordening

Verordening wordt in een raadvergadering onder een naam vastgesteld.