Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Belastingsamenwerking Rivierenland

Reglement auditcommissie Algemeen Bestuur BSR

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBelastingsamenwerking Rivierenland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingReglement auditcommissie Algemeen Bestuur BSR
CiteertitelReglement auditcommissie Algemeen Bestuur BSR
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeenschappelijke regeling BSR

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-07-2017Hernieuwde regeling

07-12-2011

website BSR

geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement auditcommissie Algemeen Bestuur BSR

 

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland (hierna: BSR)

 

Gelet op het feit dat het Algemeen bestuur van BSR zich in haar controlerende taak ten aanzien van financiële aangelegenheden wil laten adviseren door een adviescommissie;

 

BESLUIT

 

vast te stellen het “Reglement auditcommissie Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland”.

Artikel 1 Begripsbepalingen

 

 • 1.

  de commissie: de auditcommissie;

 • 2.

  het bestuur: het Algemeen en het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR);

 • 3.

  de accountant: de door het Algemeen bestuur benoemde accountant.

Artikel 2 Doelstelling

 

De auditcommissie is een commissie van het Algemeen Bestuur van BSR. Deze commissie adviseert en assisteert gevraagd en ongevraagd het Algemeen Bestuur van BSR met betrekking tot financiële aangelegenheden.

Artikel 3 Samenstelling en bevoegdheden

 

 • 1.

  De auditcommissie bestaat uit ten minste 3 leden van het Algemeen Bestuur van BSR, niet zijnde leden van het Dagelijks Bestuur van BSR, waaronder ten minste 1 lid, met meer specifieke kennis en affiniteit met financiën en audit.

 • 2.

  Naast de leden van de auditcommissie wordt een gelijk aantal plaatsvervangende leden aangewezen als er leden zijn.

 • 3.

  De (plaatsvervangende)leden van de auditcommissie worden voor een periode van 3 jaar door het Algemeen Bestuur van BSR benoemd.

 • 4.

  De leden van de auditcommissie benoemen uit hun midden een voorzitter.

 • 5.

  De leden van de auditcommissie stellen een rooster van aftreden vast, waarbij jaarlijks een lid van de commissie aftreedt en een nieuw lid wordt benoemd.

 • 6.

  Het Algemeen Bestuur van BSR heeft de auditcommissie binnen de reikwijdte van haar verantwoordelijkheid gemachtigd elke vorm van informatie die zij nodig heeft, in te winnen bij:

  - de directeur van BSR;

  - overige medewerkers van BSR;

  - externe partijen, waaronder begrepen de externe accountant.

Artikel 4 Vergaderingen

 

 • 1.

  Vergaderingen van de auditcommissie worden ten minste twee maal per jaar gehouden (bij voorkeur in mei/juni i.v.m. de begroting en de jaarrekening en in oktober i.v.m. managementrapportage en interim controle).

 • 2.

  Bijzondere vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen zodra hieraan behoefte bestaat.

 • 3.

  De vergaderingen zijn besloten.

 • 4.

  Van de vergaderingen wordt een verslag opgemaakt, dat zo spoedig mogelijk na goedkeuring door de auditcommissie wordt verspreid onder alle leden van het Algemeen Bestuur van BSR.

 • 5.

  Naast de leden van de auditcommissie zijn in de regel de volgende personen bij de vergadering aanwezig:

  - de ambtelijk secretaris;

  - de medewerker financieel beleid;

  - de externe accountant (minimaal één keer per jaar).

 • 6.

  Op verzoek van de auditcommissie is de directeur van BSR bij vergaderingen aanwezig om vragen te beantwoorden c.q. informatie te verstrekken.

Artikel 5 Werkzaamheden

 

 • 1.

  Algemeen.

  De auditcommissie houdt toezicht op het uitdragen van de juiste “beheerscultuur” door de directie en het management alsmede het goed communiceren van het belang van beheersing en risicomanagement. De auditcommissie analyseert en beoordeelt het proces waarmee BSR de naleving van voor haar relevante wetten en regelgeving bewaakt.

 • 2.

  Risicoanalyse en beheersing

  De auditcommissie bespreekt met de directeur van BSR de belangrijkste risico’s en de wijze waarop deze door BSR worden beheerst. Hierbij zal de auditcommissie ook de mening vragen van de externe accountant.

  Tijdens deze bespreking wordt ten minste aandacht geschonken aan:

  - het systeem van controle en risicobeheersing;

  - de belangrijkste ontwikkelingen met financiële implicaties;

  - de belangrijkste beleidsvoornemens met financiële implicaties;

  - continuïteitsrisico’s waaronder de betrouwbaarheid en continuïteit van de gegevensverwerkende systemen;

  - de financiering van de organisatie;

  - belangrijke investeringen.

 • 3.

  Financiële verslaglegging

  Met betrekking tot de financiële verslaglegging voert de auditcommissie de volgende werkzaamheden uit:

  - het houden van toezicht op het systeem en de integriteit van de financiële informatievoorziening;

  - het bespreken van tussentijdse cijfers;

  - het bespreken van de jaarrekening en de uitkomsten van de jaarrekeningcontrole met de directeur van BSR en de externe accountant;

  - het verkrijgen van inzicht in de gebieden waarop de grootste financiële risico’s worden gelopen en het toezien op de wijze waarop de directeur van BSR deze risico’s beheerst;

  - het bespreken van de vermogenspositie van BSR en de ontwikkeling daarvan.

 • 4.

  Externe accountantscontrole

  Ten aanzien van het proces van de externe accountantscontrole voert de auditcommissie de volgende werkzaamheden uit:

  - het adviseren van het Algemeen Bestuur van BSR inzake de benoeming van de externe accountant;

  - het toezien op de onafhankelijkheid en de kwaliteit van de externe accountant en de controle;

  - het bespreken van de belangrijkste rapportages van de externe accountant, waaronder de managementletter;

  - het bespreken van het externe auditplan en de inzet van de externe accountant;

  - het geven van opdrachten aan de externe accountant om specifiek onderzoek uit te voeren en daarvan verslag uit te brengen.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op de eerste dag na de dag van bekendmaking.

Artikel 7 Citeertitel

 

Dit reglement wordt aangehaald als “Reglement auditcommissie Algemeen Bestuur BSR”.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 7 december 2011.

 

de plv. directeur,                                               de voorzitter,

 

 

 

G.M. Scholtus                                                  A. Fernhout