Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Helmond

AANWIJZINGSBESLUIT TOEZICHTHOUDERS WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT HELMOND 2011 (WABO)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHelmond
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAANWIJZINGSBESLUIT TOEZICHTHOUDERS WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT HELMOND 2011 (WABO)
CiteertitelAANWIJZINGSBESLUIT TOEZICHTHOUDERS WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT HELMOND 2011 (WABO)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, art. 5:11
 2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art. 5.10

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-02-2012nieuwe regeling

13-12-2011

Gemeenteblad, 2012, 8

Collegebesluit, 2011, 1117861

Tekst van de regeling

Intitulé

AANWIJZINGSBESLUIT TOEZICHTHOUDERS WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT 2011 ( WABO )

Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond en de burgemeester van Helmond;

Gelet op artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 5.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het bij of krachtens die wet bepaalde;

Overwegende, dat het van belang is toezichthouders als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht aan te wijzen met het oog op de naleving van de voorschriften als bedoeld in genoemde regelgeving en het bij of krachtens die regelgeving bepaalde;

Besluiten

Ieder voor zover het betreft zijn eigen bevoegdheden, met ingang van 1 januari 2012 aan te wijzen als toezichthouder:

 • 1.

  ambtenaren van de dienst Stedelijke ontwikkeling en beheer, afdeling Bouwen en Wonen (BW);

 • 2.

  ambtenaren van de veiligheidsregio Brabant Zuidoost afdelingen Preventie Brandweer en Toezicht en Handhaving Brandweer (VRBZO);

 • 3.

  de coördinator HIT van de Stafafdeling Beleidsondersteuning, Beleidscoördinatie, onderzoek en Statistiek (BBOS);

 • 4.

  de medewerkers van de SRE-MD en team milieu zijn reeds aangewezen bij besluit van 26 juli 2011 (nr. 1105940)

 

Helmond, 13 december 2011.

Burgemeester en wethouders van Helmond

De burgemeester,

Drs. A.A.M. Jacobs

De secretaris,

Dhr. A.A.M. Marneffe RA

Bekend gemaakt op:

10 februari 2012

De gemeentesecretaris,

Dhr. A.A.M. Marneffe RA