Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Amstelveen

Verordening op de heffing en de invordering van reinigingsrechten 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAmstelveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van reinigingsrechten 2012
CiteertitelVerordening reinigingsrechten 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening reinigingsrechten 2010, vastgesteld op 11 november 2009.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2013Nieuwe regeling

09-11-2011

Gemeenteblad, Officiële bekendmakingen, 2011, week 49, blz. 3.

Nr. 11-61

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van reinigingsrechten 2012

 

 

Artikel 1 Inleidende bepaling

Krachtens deze verordening worden reinigingsrechten geheven.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam 'reinigingsrechten' worden rechten geheven zowel voor het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten als voor het gebruik van voor de openbare dienst bestemde gemeentebezittingen, werken of inrichtingen die bij de gemeente in beheer of in onderhoud zijn.

Artikel 3 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder bedrijfsafval: afvalstoffen, met uitzondering van autowrakken, afkomstig van bedrijven en instellingen, welke door aard, omvang of hoeveelheid zowel periodiek als niet periodiek worden ingezameld.

Artikel 4 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

De belasting wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven zoals opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 6 Belastingjaar

Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7 Wijze van heffing

De belasting bedoeld in de tarieventabel wordt geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 8 Vrijstelling

De belasting wordt niet geheven:

 • a.

  van een gemeentelijk orgaan, indien en voor zover de uitvoering van de aan dit orgaan opgedragen publiekrechtelijke taak dat met zich brengt;

 • b.

  indien en voor zover ter zake daarvan al uit hoofde van een privaatrechtelijke overeenkomst de ontstane niet-huishoudelijke afvalstoffen, worden afgevoerd en verwerkt en deze overeenkomst overeenkomt met de te verwachten hoeveelheid afval.

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld

De rechten bedoeld in de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 10 Termijnen van betaling

 • 1.

  De belasting bedoeld in de tarieventabel moet worden betaald ingeval de kennisgeving, zoals bedoeld in artikel 7:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van het uitreiken van de kennisgeving, dan wel ingeval van toezending daarvan, binnen één maand na dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de reinigingsheffingen.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De 'Verordening reinigingsrechten 2010 van 11 november 2009 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de derde dag na die van bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening reinigingsrechten 2012’.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 09 november 2011

De griffier, De voorzitter,

Drs. P. Georgopoulou mr. J.H.C. van Zanen

 

 

Tabel 2012 behorende bij de verordening op de heffing en de invordering van reinigingsrechten 2012  

 

Hoofdstuk 1.2 Incidentele dienstverlening  

 

Volgnr.

Omschrijving

Tarief

1.a

Voor het ledigen van beer- en zinkputten, voor elke ketelinhoud van 3.000 liter of gedeelte daarvan

 

159,86

1.b

Voor het ledigen van slibvang- en vetvangputten, voor elke ketelinhoud van 3.000 liter of gedeelte daarvan

 

159,86

2.

Het openen en weer dichtmaken van beer-, zink-, slibvang- en vetvangputten is niet begrepen in de dienstverleningen, als omschreven onder de volgnummers 1a en 1b.

 

3.

De onder volgnummers 1a en 1b genoemde tarieven worden verhoogd wegens wachttijd, zulks per kwartier of gedeelte daarvan met

indien ten gevolge van het ongeopend zijn van de beer-, zink-, slibvang- en vetvangputten de werkzaamheden niet tijdig kunnen aanvangen.

 

 

20,25

 

 

 

4.

Voor het aanvoeren van materiaal ten behoeve van het ledigen van een beer-, zink-, slibvang- of vetvangput, welk ledigen bij onderzoek niet nodig blijkt te zijn:

 

 

38,98

5.

Vervallen

 

6.

Voor het ophalen van afvalstoffen, welke niet van huishoudens afkomstig zijn (met uitzondering van puin), die zich aan de openbare weg bevinden:

per m³ of gedeelte daarvan

 

 

 

52,78

7.

Voor het ophalen van afvalstoffen, anders dan bedoeld bij de volgnummers 1a, 1b, 5 en 6, en voor het verstrekken van andere diensten, voor:

-een vrachtauto, met chauffeur, per uur of gedeelte daarvan

-een vrachtauto, uitgerust met een kraan, met chauffeur, per uur of gedeelte daarvan

-een kolkenzuiger, met chauffeur, per uur of gedeelte daarvan

-werkkrachten, voor zover niet in het voorgaande genoemd, per persoon per uur of gedeelte daarvan

 

 

 

92,72

 

92,72

 

95,92

 

42,63

8.a

Vervallen

 

8.b

Vervallen

 

9.

Vervallen

 

Behoort bij raadsbesluit van 09 november 2011.

De griffier van de Gemeente Amstelveen

Drs. P. Georgopoulou