Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Belastingsamenwerking Rivierenland

Besluit ontheffing fiscale geheimhoudingsplicht BSR

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBelastingsamenwerking Rivierenland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit ontheffing fiscale geheimhoudingsplicht BSR
CiteertitelBesluit ontheffing fiscale geheimhoudingsplicht BSR
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet inzake Rijksbelastingen
 2. Wet gemeenschappelijke regelingen
 3. Waterschapswet
 4. Gemeentewet
 5. Algemene wet bestuursrecht
 6. Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Rivierenland

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-201719-03-2021Hernieuwde regeling

15-11-2017

website BSR

geen
01-06-2013Hernieuwde regeling

15-05-2013

website BSR

geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit ontheffing fiscale geheimhoudingsplicht BSR

 

Het Dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Rivierenland (hierna: BSR);

Gelet op artikel 67, tweede lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) en artikel 67, derde lid, van de Invorderingswet 1990

 

BESLUIT:

 

vast te stellen het “Besluit ontheffing fiscale geheimhoudingsplicht BSR”

De directeur van BSR ontheffing van de fiscale geheimhoudingsplicht te verlenen ten aanzien van verzoeken om gegevens te verstrekken, voorzover deze gegevens kunnen bijdragen aan:

 

 • 1.

  Het handhaven van overheidsregelingen, de bestrijding of de voorkoming van misbruik of oneigenlijk gebruik van overheidsregelingen;

 • 2.

  Het beëindigen of voorkomen van onregelmatigheden op het gebied van openbare orde, veiligheid, volksgezondheid en milieuhygiëne;

 • 3.

  Woningmarktonderzoeken, planschadeverzoeken en initiatieven om te voorkomen dat (mogelijk oneigenlijk) gebruik wordt gemaakt van wet- en regelgeving.

   

De directeur wordt toegestaan van het aan hem verleende mandaat ondermandaat te verlenen aan een of meerdere ambtenaren van BSR. Ingeval de directeur een dergelijk ondermandaat heeft verleend, heeft de directeur tevens de bevoegdheid om nadere instructies aan de betreffende ambtenaar van BSR te verstrekken omtrent de mate waarin en de werkwijze waarop gebruik dient te worden gemaakt van het aan hem verleende ondermandaat.

 

Ingeval van ondermandaat dient het te nemen besluit aan het slot de volgende ondertekening te vermelden:

 

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van

Belastingsamenwerking Rivierenland,

namens deze de directeur BSR,

namens deze <de functie van de ondergemandateerde> gevolgd door de handtekening en de naam van de ondergemandateerde.

 

Dit besluit treedt in werking per 1 januari 2018 en heeft betrekking op verzoeken om vergoeding van proceskosten die op of na deze datum worden ingediend. Op voor deze datum ingediende verzoeken is het Besluit ontheffing fiscale geheimhoudings-plicht directeur BSR d.d. 9 juni 2010 van toepassing, welk besluit per 1 januari 2018 wordt ingetrokken.

 

Dit besluit wordt aangehaald als "Besluit ontheffing fiscale geheimhoudingsplicht BSR".

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 15 november 2017.

 

H.C. van Oorschot

Voorzitter

 

 

G.M. Scholtus

Directeur