Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Belastingsamenwerking Rivierenland

Aanwijzingsbesluit onbezoldigde ambtenaren BSR

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBelastingsamenwerking Rivierenland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit onbezoldigde ambtenaren BSR
CiteertitelAanwijzingsbesluit onbezoldigde ambtenaren BSR
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Rivierenland
  2. Sectorale arbeidsvoorwaardenregeling waterschapspersoneel
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-03-201115-11-2018Nieuwe regeling

09-03-2011

website BSR

geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit onbezoldigde ambtenaren BSR

 

Het Dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Rivierenland (hierna de BSR);

 

overwegende dat bepaalde deurwaarders van Mandaat BV handelend onder de naam Cannock ' Chase invorderingsmaatregelen treffen inzake door BSR opgelegde belastingaanslagen;

 

dat het wenselijk is dat het dagelijks bestuur deze deurwaarders van Cannock Chase voor de te treffen invorderingsmaatregelen aanwijst als onbezoldigde ambtenaren van BSR;

 

dat het dagelijks bestuur de onbezoldigde ambtenaren vervolgens moet aanwijzen als belastingdeurwaarder van BSR, als bedoeld in artikel 1 sub k van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland;

 

gelet op artikel 17 sub a en artikel 18 sub c juncto artikel 18 sub g van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland;

 

gelet op artikel 1.2, tweede lid, van de Sectorale arbeidsvoorwaardenregelingen waterschapspersoneel;

 

BESLUIT:

 

de in de bijlage genoemde deurwaarders van Cannock Chase voor onbepaalde tijd aan te wijzen als onbezoldigd ambtenaar van Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) en voor hen de toepasselijkheid van de Sectorale arbeidsvoorwaardenregelingen waterschapspersoneel uit te sluiten;

 

de sub I genoemde onbezoldigde ambtenaren aan te wijzen als belastingdeurwaarder van BSR, als bedoeld in artikel 1 sub k van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland;

 

Inwerkingtreding:

 

Dit besluit treedt de dag na de bekendmaking in werking en kan worden aangehaald als: "Aanwijzingsbesluit onbezoldigde ambtenaren BSR".

 

Tiel, 9 maart 2011

 

Het dagelijks bestuur voornoemd,

 

plv. directeur

G.M. Scholtus

 

voorzitter

A. Fernhout