Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deventer

Verordening op de heffing en de invordering van Marktprecariobelasting 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeventer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van Marktprecariobelasting 2012
CiteertitelVerordening Markprecariobelasting 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum ingang van de heffing is 1 januari 2012.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-12-201101-01-2013Onbekend

09-11-2011

Gemeenteblad, 09-12-2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van Marktprecariobelasting 2012

De raad van de gemeente Deventer;

 

Gelezen het voorstel van het college d.d. 4 oktober 2011, nummer 617187 eenheid Bedrijfsvoering;

 

Gelet op artikel 228 van de Gemeentewet;

 

BESLUIT

 

vast te stellen:

Verordening op de heffing en de invordering van Marktprecariobelasting 2012

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

markt: de door het college ingestelde warenmarkt, als bedoeld in artikel 1 van de Markt-verordening van de gemeente Deventer;

standplaats: de ruimte die voor de duur van de markt is aangewezen voor het uitoefenen van de markthandel;

v aste standplaats: de standplaats die voor onbepaalde tijd ter beschikking is gesteld aan een vergunninghouder;

dagplaats: de standplaats die per marktdag beschikbaar wordt gesteld aan een vergunninghouder;

vergunninghouder: degene aan wie door het college vergunning is verleend voor het innemen van een standplaats;

marktmeester: de persoon die als zodanig is aangewezen door het college.

week: periode van zeven achtereenvolgende dagen, beginnende met de maandag.

maand: kalendermaand.

jaar: kalenderjaar.

Artikel 2. Aard van de heffing en belastbaar feit

Onder de naam Marktprecariobelasting wordt een belasting geheven ter zake van het, in verband met het innemen van een standplaats op de markt, hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond op de dag, de plaats en gedurende de tijd dat ter plaatse een markt wordt gehouden.

Artikel 3. Belastingplicht

 • 1.

  De belasting wordt geheven van degene van wie of ten behoeve van wie de in artikel 2 bedoelde voorwerpen aanwezig zijn.

 • 2.

  Ter zake van een vaste plaats wordt als belastingplichtige, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt de vergunninghouder.

Artikel 4: Tarieven.

 • 1.

  De belasting voor het hebben van voorwerpen als bedoeld in artikel 2 bedraagt inclusief het van gemeentewege reinigen van het marktterrein voor de dinsdag -, woensdag- of donderdagmarkt in Deventer of de zaterdagmarkt in Bathmen per m²

  • 1.

   voor een dag of een gedeelte van een dag € 0,66

  • doch met een minimum van € 6,05

  • 2.

   bij een vergunning zonder tijdsbepaling of voor een jaar of langer verleend, voor elk jaar. € 26,00

 • 2.

  De belasting voor het hebben van voorwerpen als bedoeld in artikel 2 bedraagt inclusief het van gemeentewege reinigen van het marktterrein voor de vrijdag – of zaterdagmarkt op de Brink per m²

  • 1.

   voor een dag of een gedeelte van een dag € 1,02

  • doch met een minimum van € 6,15

  • 2.

   bij een vergunning zonder tijdsbepaling of voor een jaar of langer verleend, voor elk jaar. € 39,80

 • 3.

  De belasting voor het hebben van voorwerpen als bedoeld in artikel 2 bedraagt inclusief het van gemeentewege reinigen van het marktterrein voor de jaarlijkse Goede vrijdagmarkt, Kerstmarkt, Stoffenmarkt en de Brocantemarkt per m²

  • 1.

   voor een dag of een gedeelte van een dag € 1,07

  • doch met een minimum van € 9,55

 • 4.

  Het tarief genoemd in artikel 4.1.1. en 4.1.2. wordt verhoogd met € 3,55 reclamegelden per marktdag, met uitzondering van de markt in Bathmen.

 • 5.

  Het tarief genoemd in artikel 4.2.1 en 4.2.2 wordt verhoogd met € 24,20 reclamegelden per maand.

 • 6.

  Het tarief voor de Goede vrijdagmarkt en de Kerstmarkt wordt verhoogd met € 25,00 reclamegeld per marktdag.

 • 7.

  Het tarief genoemd in 4.1, 4.2 en 4.3 wordt verhoogd met het ter zake verschuldigde bedrag ten behoeve van de elektravoorziening (inclusief BTW) en de kosten voor het feitelijk stroomverbruik.

Artikel 5. Meetvoorschrift

 • 1.

  Voor de toepassing van artikel 4, eerste lid, wordt de som van de oppervlakte van de voorwerpen in aanmerking genomen, ongeacht of een voorwerp zich in, op of boven de voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond bevindt.

 • 2.

  De oppervlakte van ieder voorwerp wordt bepaald op tenminste 0,5 m2. De som van de oppervlakte van de voorwerpen wordt bepaald op ten hoogste de oppervlakte van de standplaats.

Artikel 6. Tussentijdse aanvang van de belastingplicht

Indien de belastingplicht voor een vaste plaats in de loop van het jaar aanvangt, wordt in het geval dat de belastingplichtige kiest voor de belastingheffing per jaar, de belasting berekend over het aantal volle weken van het jaar dat resteert bij aanvang van de belastingplicht

Artikel 7. Ontstaan van de belastingplicht

De belasting is verschuldigd bij de aanvang van de belastingplicht.

Artikel 8. Ontheffing

Indien de belasting wordt geheven per jaar, wordt over het aantal dagen dat van de vaste plaats geen gebruik is gemaakt, ontheffing verleend indien:

 • a.

  de aan de belastingplichtige verleende vergunning is ingetrokken;

 • b.

  de belastingplichtige aantoont dat hij ten gevolge van ziekte gedurende een aaneengesloten periode van tenminste een maand de vaste plaats niet heeft kunnen innemen.

Artikel 9. Heffingstijdvak en wijze van heffing

 • 1.

  De heffing van de belasting vindt plaats:

  • a.

   bij wege van aanslag indien het betreft een vaste standplaats;

  • b.

   bij wege van schriftelijke gedagtekende kennisgeving in de overige gevallen.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor de naar jaartarieven geheven precariobelasting voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat tijdvak verschuldigde precariobelasting als er in dat tijdvak, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven, tenzij blijkt dat het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan € 5,=.

 • 3.

  Belastingaanslagen van minder dan € 5,= worden niet geheven. Voor de toepassing van de vorige volzin wordt het totaal van op een aanslagbiljet verenigde verschuldigde bedragen, marktprecario-belasting of andere heffingen, aangemerkt als één belastingbedrag.

Artikel 10. Termijnen van betaling

 • 1.

  De aanslagen die worden opgelegd in het kalenderjaar waarop zij betrekking hebben, moeten worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

 • 2.

  In afwijking in zoverre van het eerste lid geldt, in geval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan minder is dan € 5.000,-- en zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in zoveel gelijke termijnen als er na de maand van de dagtekening van het aanslagbiljet nog maanden in het kalenderjaar waarin de aanslagen worden opgelegd overblijven, met dien verstande dat het aantal termijnen tenminste drie en ten hoogste zeven bedraagt. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 3.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet de marktprecariobelasting ingeval van een kennisgeving als bedoeld in artikel 9, eerste lid letter b contant worden betaald.

 • 4.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 11. Kwijtschelding

Van de belasting wordt geen kwijtschelding als bedoeld in artikel 26 van de Invorderingswet 1990 ver-leend.

Artikel 12. Nadere regels

Het college kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van Marktprecario-belasting.

Artikel 13. Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

 • 1.

  De Verordening Marktprecariobelasting 2011 vastgesteld door de raad van Deventer op 10 november 2011, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt 1 dag na de dag van de bekendmaking in werking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als: "Verordening Marktprecariobelasting 2012".