Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Belastingsamenwerking Rivierenland

Incassoreglement BSR

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBelastingsamenwerking Rivierenland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingIncassoreglement BSR
CiteertitelIncassoreglement
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Invorderingswet 1990

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201731-12-2018Aangepaste regeling

14-11-2016

website BSR

geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Incassoreglement BSR

Het Dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland (hierna: BSR);

gelet op het in de belastingverordeningen van de deelnemers van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland opgenomen artikel, waarin is bepaald dat het college van burgemeester en wethouders dan wel het dagelijks bestuur de bevoegdheid heeft om nadere regels te kunnen geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de betreffende belasting alsmede gelet op de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland, waarin deze bevoegdheid wordt overgedragen aan het dagelijks bestuur van BSR;

gelet op de wens om ten behoeve van de zorgvuldigheid en de rechtszekerheid nadere regels vast stellen voor de automatische incasso van belastingen;

gelet op de van toepassing zijnde bepalingen in het Burgerlijk Wetboek, de Gemeentewet en de Waterschapswet;

BESLUIT:

vast te stellen het Incassoreglement BSR.

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

 

In dit reglement wordt verstaan onder:

- Afschrijvingstijdvak: periode verdeelt in maanden welke begint op het moment wanneer de eerste incassotermijn- en eindigt wanneer de laatste incassotermijn wordt afgeschreven;

- Belastingjaar: tijdvak van 1 januari tot en met 31 december waarover de belastingen worden geheven;

- Belastingen: belastingen, rechten, bijdragen en/of heffingen;

- Belastingschuldige: natuurlijk– of rechtspersoon die is aangeslagen voor één of meerdere belastingen van BSR;

- Formele belastingschuld: totaalbedrag aan belastingen die voorkomen op het aanslagbiljet en moet worden betaald;

- Incassant: de ontvanger van BSR;

- Storno: een niet gelukte of ongedaan gemaakte incassotermijn.

 

Artikel 2 Doel van de automatische incasso

 

Het doel van de automatische incasso is de formele belastingschuld te spreiden door deze automatische te incasseren via maandelijkse termijnen.

 

Artikel 3 BSR-belastingen

 

Automatische incasso geldt voor alle belastingen.

 

Artikel 4 Deelname automatische incasso

 

1. Deelname aan de automatische incasso is mogelijk door of ten behoeve van de belastingschuldigen mits het totale bedrag van het gecombineerde aanslagbiljet tenminste € 40,- bedraagt en geldt ook voor aanslagen die worden opgelegd in een later jaar dan het jaar waarop zij betrekking hebben.

2. De incassant kan de deelname aan de automatische incasso weigeren indien er omstandigheden worden geconstateerd, of vermoedt die het regelmatig verloop van de termijnbetalingen belemmeren of kunnen belemmeren.

3. Als de automatische incasso op enig moment is stopgezet, kan deze gedurende het afschrijvingstijdvak nog één maal geactiveerd worden.

 

Artikel 5 Aanmelding

 

Aanmelding voor de automatische incasso vindt plaats door de incassant daartoe te machtigen.

 

Artikel 6 Reikwijdte machtiging

 

De machtiging tot de automatische incasso is ook van toepassing op die aanslagen die na registratie van de machtiging aan de belastingschuldige worden opgelegd.

 

Artikel 7 Stilzwijgende verlenging

 

De machtiging tot de automatische incasso wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd.

 

Artikel 8 Incassotermijnen

 

Het aantal maandelijkse incassotermijnen bedraagt maximaal acht.

 

Artikel 9 Berekening termijnbedrag

 

1. Het termijnbedrag wordt berekend naar evenredigheid van het aantal nog te vervallen incassotermijnen van het aanslagbiljet dat na registratie van de machtiging overblijft.

2. Is de machtiging verleend vóór de aanvang van het belastingjaar of stilzwijgend verlengd dan wordt het termijnbedrag berekend naar evenredigheid van het aantal incassotermijnen welke dan nog van toepassing zijn op het betreffende aanslagbiljet.

3. Wanneer niet kon worden geïncasseerd vanwege een in artikel 12 genoemde reden wordt het termijnbedrag gewijzigd. Dit gebeurd door het openstaande bedrag van het aanslagbiljet minus het bedrag aan uitstel en/of opschorting te delen door het restant aantal incassotermijnen.

4. Het minimum termijnbedrag is € 5,00

 

Artikel 10 Verzending aanslagbiljet

 

BSR spant zich in om de aanslagen in het eerste kwartaal van het jaar op te leggen en te verzenden. Aan deze inspanning kunnen geen rechten worden verbonden als de aanslagen op een later tijdstip worden opgelegd en verzonden.

 

Artikel 11 Tijdstip van afschrijving

 

1. Automatische incasso begint nadat het aanslagbiljet is verzonden.

2. De eerste afschrijving vindt plaats rond de 25e van de maand volgend op de dagtekening van het aanslagbiljet.

 

Artikel 12 Ontbindende voorwaarden

 

Automatische incasso wordt meteen beëindigd wanneer door toedoen van de rekeninghouder of de bank van de rekeninghouder het termijnbedrag is gestorneerd. In alle andere gevallen wordt de automatische incasso na een tweede storno meteen beëindigd.

 

Artikel 13 Overlijden

 

1. Overlijden van de belastingschuldige beëindigt de automatische incasso niet.

2. De erven of executeur(s) kunnen de machtiging tot de automatische incasso intrekken door de incassant hiervan schriftelijk in kennis te stellen.

 

Artikel 14 Echtscheiding

 

1. Echtscheiding, ontbinding van de samenleving of vertrek beëindigt de automatische incasso niet.

2. Als door de in het eerste lid genoemde omstandigheden niet meer kan worden geïncasseerd van het rekeningnummer waarvoor de machtiging is afgegeven, dient de belastingschuldige dan wel de rekeninghouder de invorderingsambtenaar van BSR hiervan direct schriftelijk in kennis te stellen.

3. Als niet aan het bepaalde van het tweede lid wordt voldaan, loopt de automatische incasso door op het bij de invorderingsambtenaar van BSR bekend zijnde rekeningnummer en worden reeds geïncasseerde termijnen niet terugbetaald.

 

Artikel 15 Verhuizing

 

Verhuizingen van de belastingschuldige beëindigt de automatische incasso niet.

 

Artikel 16 Wijziging banknummer waarop geïncasseerd werd

 

Een wijziging van het banknummer waar incasso plaats vindt, dient zo snel mogelijk schriftelijk aan de incassant kenbaar te worden gemaakt.

 

Artikel 17 Terugstorting

 

Indien de belastingschuldige het niet eens is met een afgeschreven termijnbedrag kan hij de bankinstelling binnen de daarvoor geldende wettelijke termijn opdracht geven het termijnbedrag te storneren.

 

Artikel 18 Verrekening/betaling buiten de automatische incasso om

 

Verrekening door de incassant of betalingen buiten de automatische incasso om zijn van invloed op de resterende termijnbedragen.

 

Artikel 19 Beëindiging van de machtiging

 

De machtiging voor de automatische incasso kan door de belastingschuldige altijd worden ingetrokken.

 

Artikel 20 Slotbepaling

 

1. Dit incassoreglement treedt in werking met ingang van 1 januari 2017 en is van toepassing op belastingaanslagen die met dagtekening 31 december 2016 dan wel met een dagtekening die na deze datum is gelegen worden opgelegd.

2. Het Incassoreglement BSR van 22 november 2013 wordt hierbij per 31 december 2016 ingetrokken

3. Dit reglement wordt aangehaald als "Incassoreglement BSR".

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 14 november 2016.

 

H.C. van Oorschot                                       G.M. Scholtus

Voorzitter                                                   Directeur