Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Brunssum

Verordening gemeentelijke basisregistratie personen gemeente Brunssum 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Brunssum
Officiële naam regelingVerordening gemeentelijke basisregistratie personen gemeente Brunssum 2012
CiteertitelVerordening gemeentelijke basisregistratie personen gemeente Brunssum 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp-

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De verordening treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking.

De verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (versie 31 juli 2008) van 11 november 2008 wordt ingetrokken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, Wet bescherming persoonsgegevens, Artikel 149 van de gemeentewet.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

-

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-02-201206-01-2014Nieuwe regeling

24-01-2012

www.brunssum.nl, gemeentepagina, d.d. 8-2-2012

2011/17684

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Gemeentelijke Basisregistratie Personen gemeente Brunssum

Raadsbesluit

De Raad der Gemeente Brunssum;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6-12-2011, Dienst/Afdeling Gemeentewinkel/ Burgerzaken, nr. 2011/17684;

Besluit:

Vast te stellen de nieuwe Verordening gemeentelijke basisregistratie personen gemeente Brunssum 2012:

Verordening gemeentelijke basisregistratie personen gemeente Brunssum 2012.

De raad der gemeente Brunssum,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Brunssum d.d. 06-12-2011

Gelet op de

 • ·

  Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

 • ·

  Wet bescherming persoonsgegevens

Gezien artikel 149 van de gemeentewet;

BESLUIT:

Vast te stellen de volgende Verordening:

Verordening Gemeentelijke Basisregistratie Personen gemeente Brunssum.

Artikel 1 Begripsbepalingen

de wet:de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;
Besluit:het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;
basisadministratie:de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens over de bevolking van de gemeente Brunssum als bedoeld in artikel 2 van de wet;
basisregistratie personen:de basisadministratie aangevuld met de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens over personen die niet behoren tot de bevolking van de gemeente Brunssum;
GBA-V:de verstrekkingsvoorziening als bedoeld in artikel 66a van het Besluit;
Verantwoordelijke (het College):het orgaan dat verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens in de basisregistratie personen en de uitvoering van het autorisatiebesluit;
beheerder:de functionaris die namens de verantwoordelijke is belast met de dagelijkse zorg voor de basisregistratie personen en het beheer van het autorisatiebesluit;
autorisatiebesluit:een besluit als bedoeld in artikel 91, eerste lid, van de wet betreffende de systematische verstrekking van persoonsgegevens uit de GBA-V of uit de basisadministraties van andere gemeenten;
ingeschrevene:degene ten aanzien van wie een persoonslijst als bedoeld in artikel 1 van de wet, in de basisadministratie is opgenomen;
geregistreerde:degene die niet behoort tot de bevolking van de gemeente Brunssum en over wie de verantwoordelijke persoonsgegevens heeft opgenomen in de basisregistratie personen;
afnemer:bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1:1, 1e lid van de Algemene wet bestuursrecht;
binnengemeentelijk afnemer:elke afnemer die een orgaan is van de gemeente;
derde:elke andere persoon of instelling dan een afnemer, een ingeschrevene of een geregistreerde;
vrije derde:een derde als bedoeld in artikel 100 van de wet;
authentiek gegeven:een in de basisregistratie personen opgenomen gegeven dat op grond van artikel 3a van de wet als authentiek wordt aangemerkt.

Artikel 2 Verantwoordelijkheid en beheer

 • 1. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de basisregistratie personen is burgemeester en wethouders;

 • 2. Beheerder van de basisregistratie personen en het autorisatiebesluit is de functionaris die daarvoor krachtens besluit van de verantwoordelijke wordt aangewezen.

Artikel 3 Doel van de basisregistratie personen

De basisregistratie personen heeft tot doel:

 • 1.

  de krachtens een besluit van de verantwoordelijke aangewezen binnengemeentelijke afnemers te voorzien van gegevens ter vervulling van hun taken, zodanig dat deze afnemers kunnen voldoen aan de verplichtingen als bedoeld in artikel 3b en 62 van de wet;

 • 2.

  de krachtens een besluit van de verantwoordelijke aangewezen derden te voorzien van gegevens;

 • 3.

  een ingeschrevene en een geregistreerde van hem betreffende gegevens te voorzien;

 • 4.

  gegevens te leveren ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek.

Artikel 4 Categorieën van personen over wie gegevens worden verwerkt

In de basisregistratie personen worden gegevens verwerkt over ingeschrevenen en geregistreerden.

Artikel 5 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen en toegang tot de GBA-V

 • 1. De verantwoordelijke regelt de systematische verstrekking van gegevens aan binnengemeentelijke afnemers, de toegang van die afnemers tot de basisregistratie alsmede de verbanden tussen de basisregistratie en andere gegevensverzamelingen van de gemeente;

 • 2. De verantwoordelijke regelt de verstrekking van de authentieke gegevens uit de basisadministratie aan binnengemeentelijke afnemers ingevolge het verplichte gebruik op grond van artikel 3b van de wet;

 • 3. De verantwoordelijke regelt de toegang tot de GBA-V van de binnengemeentelijke afnemers die daartoe op grond van het autorisatiebesluit zijn geautoriseerd voor de in het autorisatiebesluit genoemde publiekrechtelijke taken.

Artikel 6 Verstrekkingen aan vrije derden

 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen gegevens uit de basisadministratie verstrekken in de gevallen als bedoeld in artikel 100 van de wet.

 • 2. Zij stellen hiervoor nadere regels.

Overige bepalingen

Artikel 7

De verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (versie 31 juli 2008) van 11 november 2008 wordt ingetrokken.

Artikel 8

Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie.

Artikel 9

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening Gemeentelijke Basisregistratie Personen gemeente Brunssum 2012.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

De Raad voornoemd,

voorzitter
griffier

Toelichting op de Verordening gemeentelijke basisregistratie personen gemeente Brunssum 2012

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 2. Verantwoordelijkheid en beheer

De Wet GBA wijst in artikel 2 het college van burgemeester en wethouders aan als verantwoordelijke van de basisadministratie. Opneming van die verantwoordelijkheid in de verordening is daarom op zichzelf niet nodig. Wel is het noodzakelijk de verantwoordelijkheid en het beheer van basisregistratie personen, als overkoepelende voorziening waarvan de basisadministratie deel uitmaakt, te beleggen.

Burgemeester en wethouders wijzen de beheerder van de basisregistratie personen aan.

Artikel 3. Doel van de basisregistratie personen

In het doel van de basisregistratie personen komt tot uitdrukking ten behoeve van welke organen en instellingen de gegevens worden geadministreerd. Bovendien geeft dit artikel aan ten behoeve waarvan deze organen en instellingen gegevens verstrekt kunnen krijgen.

Artikel 4: Categorieën van personen in de basisregistratie personen

Het verplicht gebruik van de gegevens van personen betreft zowel personen die in de basisadministratie van gemeente Brunssum zijn opgenomen c.q. in gemeente Brunssum woonachtig zijn, als in de basisadministratie van andere gemeenten. De begrippen ingeschrevene en geregistreerde zijn bepalend voor het onderscheid tussen inwoners en niet inwoners.

Artikel 5: Verstrekkingen uit de basisregistratie personen en de GBA-V

De verstrekkingen aan binnengemeentelijke afnemers geschieden in hoofdlijnen conform de landelijke autorisatie-tabel.

Het is om redenen van efficiency dat de verdere verstrekkingen uit de basisregistratie binnen de eigen organisatie alsmede de verdere uitwerking van de verstrekking aan vrije derden door het college worden vastgesteld, binnen de door de wet en door de raad in de verordening gestelde kaders.