Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Belastingsamenwerking Rivierenland

Inkoop en aanbestedingsbeleid BSR

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBelastingsamenwerking Rivierenland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingInkoop en aanbestedingsbeleid BSR
CiteertitelInkoop en aanbestedingsbeleid BSR
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201225-11-2017Nieuwe regeling

23-11-2011

website BSR

geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Inkoop en aanbestedingsbeleid BSR

Het Dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Rivierenland (hierna de BSR)

 

 

BESLUIT:

 

 

Het in de bijlage opgenomen inkoop- en aanbestedingsbeleid vast te stellen.

 

Dit beleid treedt in werking op de eerste dag na vaststelling ervan.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het dagelijks bestuur van 23 november 2011.

 

 

de plv. directeur,                                               de voorzitter,

 

 

 

G.M. Scholtus                                                  A. Fernhout