Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Belastingsamenwerking Rivierenland

Beleidsregel verkeer langs electronische weg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBelastingsamenwerking Rivierenland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBeleidsregel verkeer langs electronische weg
CiteertitelBeleidsregel verkeer langs electronische weg
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201001-01-2017Nieuwe regeling

16-12-2009

website BSR

geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel verkeer langs electronische weg

Het Dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Rivierenland (hierna de BSR);

 

gelet op de artikelen 2:13 tot en met 2:17 van de Algemene wet bestuursrecht,

 

BESLUIT:

 

vast te stellen de volgende Beleidsregels voor het indienen van bezwaarschriften via de elektronische weg.

Artikel 1 Reikwijdte beleidsregel

Deze beleidsregel is van toepassing bij verkeer langs elektronische weg.

Artikel 2 Begripsbepaling

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • a.

  website BSR: http://www.bsr.nl;

 • b.

  webformulier: elektronisch in te vullen en te verzenden formulier dat op de website van BSR is geplaatst ten behoeve van het gebruik van de elektronische weg voor bestuurlijk verkeer;

 • c.

  DigiD: een landelijk systeem om de identiteit van burgers vast te stellen die via internet diensten afnemen van overheidsinstellingen;

 • d.

  Een elektronische handtekening:

 • voor burgers: een via een aanmelding bij DigiD verkregen gebruiksnaam en wachtwoord.

 • Voor bedrijven: een subject- en aanslagnummer.

Artikel 3 Openstelling elektronische weg

 

Overeenkomstig het gestelde in artikel 2:15 Algemene wet bestuursrecht, stelt het bestuursorgaan de elektronische weg open voor:

 • a.

  het indienen van bezwaarschriften tegen WOZ-beschikkingen;

 • b.

  het indienen van bezwaarschriften tegen belastingaanslagen: onroerende zaakbelastingen;

  • 1.

   rioolheffing;

  • 2.

   afvalstoffenheffing;

  • 3.

   hondenbelasting;

  • 4.

   watersysteemheffing gebouwd;

  • 5.

   watersysteemheffing ingezetenen;

  • 6.

   watersysteemheffing natuurterrein;

  • 7.

   watersysteemheffing ongebouwd;

  • 8.

   wegenheffing;

  • 9.

   Zuiveringsheffing

  • 10.

   Verontreinigingsheffing

  • 11.

   forensenheffing;

  • 12.

   roerende-zaakbelasting;

  • 13.

   reclamebelasting.

 • c.

  aanvragen van kopie aanslagen

 • d.

  opvragen van taxatieverslagen

 • e.

  aanvragen kwijtscheldingsformulier

 • f.

  aan- of afmelden van honden

 • g.

  gegevens wijzigen, in het bijzonder de naw-gegevens, telefoonnummer en e-mail

 • h.

  aangifte zuiveringsheffing voor bedrijven

 • i.

  incasso

Artikel 4 Verplicht gebruik webformulieren

 

 • 1.

  Bestuursrechtelijk verkeer langs elektronische weg kan uitsluitend door middel van de daarvoor bestemde webformulieren langs elektronische weg worden ingediend;

 • 2.

  Het in het eerste lid bedoelde webformulier is toegankelijk op de website http://www.bsr.nl

 • 3.

  Toegang tot het webformulier is mogelijk voor belastingschuldigen en/of belanghebbende, zijnde een burger, door het invoeren van het aanslagnummer en DigiD, respectievelijk een bedrijf, door het invoeren van het subject- en aanslagnummer.

Artikel 5 Wijze verzending aanvullende informatie

Aanvullende documenten kunnen tegelijkertijd met het webformulier worden meegezonden.

Artikel 6 Weigering elektronische berichten

 • 1.

  Via de elektronische weg ingediende webformulieren inclusief aanvullende informatie worden door de software van BSR geweigerd indien deze voorzien zijn van een virus.

 • 2.

  Via de elektronische weg ingediende webformulieren inclusief aanvullende informatie worden geweigerd indien deze op een ander wijze dan middels in het in artikel 4, eerste lid bedoelde webformulier worden ingediend.

Artikel 7 Ondertekening webformulieren

 • 1.

  Als elektronische handtekening ter ondertekening van een webformulier inclusief aanvullende informatie door een burger, zoals bedoeld in artikel 2:16, wordt beschouwd de in artikel 4, derde lid genoemde combinatie van het aanslagnummer en DigiD, respectievelijk bedrijven door het invoeren van het subject- en aanslagnummer.

 • 2.

  Een langs elektronische weg verzonden webformulieren inclusief aanvullende informatie, dat op andere wijze is ondertekend dan in het eerste lid omschreven, wordt geweigerd.

Artikel 8 Tijdstip ontvangst elektronische berichten
 • 1.

  Als tijdstip van ontvangst van een ingediend webformulier inclusief aanvullende informatie wordt aangemerkt het tijdstip waarop de op het webformulier ingevulde gegevens zijn binnen gekomen op de website van BSR.

 • 2.

  Direct na binnenkomst van een bezwaarschrift doormiddel het in het eerste lid bedoelde webformulier inclusief aanvullende informatie, wordt een schriftelijke ontvangstbevestiging naar de indiener verstuurd.

Artikel 9 Bekendmaking beslissing op bezwaarschrift

Een beslissing na aanleiding van een ingediend webformulier inclusief aanvullende informatie wordt altijd schriftelijk aan de indiener ervan bekend gemaakt.

Artikel 10 Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking per 1 januari 2010.

 • 2.

  Dit besluit kan worden aangehaald als ‘’ Beleidsregels verkeer langs elektronische weg’’.

 

Tiel, 16 december 2009

 

Het dagelijks bestuur voornoemd,

de directeur,                                       de voorzitter,