Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Someren

Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSomeren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2012
CiteertitelVerordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De ‘Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2011', vastgesteld bij raadsbesluit van 27 oktober 2010, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2013nieuwe regeling

21-12-2011

't Contact 28-12-2011

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2012

De raad van de gemeente Someren;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet en artikel 15.33 van de Wet Milieubeheer;

besluit:

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2012.

Hoofdstuk I Algemene Bepalingen

Artikel 1 Inleidende bepaling

Krachtens deze verordening worden geheven:

 • a een afvalstoffenheffing;

 • b reinigingsrechten.

Artikel 2 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a

  container:

 • een vanwege de gemeente uitgezette ophaalbak met een bepaald volume;

 • b

  emmer:

 • een vanwege de gemeente verstrekte emmer met een bepaald volume;

 • c

  gft-afval:

 • groente, fruit- en tuinafval;

 • d

  restafval:

 • huishoudelijk afval niet-zijnde gft-afval en bedrijfsafval dat naar aard, omvang en samenstelling gelijk is te stellen aan huishoudelijk afval niet-zijnde gft-afval;

 • e

  Brabant Water N.V. :

 • naamloze vennootschap Brabant Water, gevestigd te ’s-Hertogenbosch;

 • f

  verbruiksperiode:

 • de periode waarop de afrekening van Brabant Water N.V. voor de levering van water betrekking heeft.

 • g

  Collo:

 • een pakket grof huisvuil van 0,6 x 0,6 x 2,0 meter.

Hoofdstuk II Afvalstoffenheffing

Artikel 3 Aard van de belasting en belastbaar feit

 • 1 Onder de naam ‘afvalstoffenheffing’ wordt een directe belasting geheven als bedoeld in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer (Stb. 1994, 80).

 • 2 De afvalstoffenheffing als bedoeld in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel wordt naar afzonderlijke grondslagen geheven ter zake van het feitelijk gebruik van een perceel ten aanzien waarvan krachtens de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

Artikel 4 Belastingplicht

 • 1

  De belasting wordt geheven van degene die in de gemeente feitelijk gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan ingevolge de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

 • 2

  Voor de toepassing van het eerste lid wordt als gebruiker aangemerkt:

  • A

   degene die naar de omstandigheden beoordeeld al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht feitelijk gebruik maakt van het perceel;

  • B

   ingeval een gedeelte van een perceel ten gebruike is afgestaan: degene die dat gedeelte ten gebruike heeft afgestaan.

Artikel 5 Maatstaf van heffingen en belastingtarief

De belasting wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in hoofdstuk 1 van de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Hoofdstuk III Reinigingsrechten

Artikel 6 Belastbaar feit

Onder de naam ‘reinigingsrechten’ worden rechten geheven zowel voor het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten als voor het gebruik van voor de openbare dienst bestemde gemeentebezittingen, werken of inrichtingen die bij de gemeente in beheer of in onderhoud zijn.

Artikel 7 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 8 Maatstaf van heffing en belastingtarief

De reinigingsrechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in hoofdstuk 2 van de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Hoofdstuk IV Aanvullende bepalingen

Artikel 9 Belastingtijdvak

 • 1

  Het belastingtijdvak is in de gevallen waarin de heffing door middel van afrekeningen van Brabant Water N.V. plaatsvindt de verbruiksperiode zoals die voor de betrokken belastingplichtige voor het desbetreffende belastingobject geldt.

 • 2

  In andere gevallen dan in het eerste lid bedoeld is het belastingtijdvak gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 10 Wijze van heffing

 • 1

  De belasting en de rechten bedoeld in hoofdstuk 1.1 respectievelijk hoofdstuk 2.1 van de tarieventabel worden geheven bij wege van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving. Deze kan worden gesteld op de afrekening van Brabant Water N.V. Als dagtekening van de kennisgeving geldt in dat geval de dagtekening van de afrekening. Als kennisgeving van voorlopig gevorderde bedragen wordt de voorschotnota aangemerkt of de kennisgeving op andere wijze van betaling van voorschotbedragen.

 • 2

  De belasting en de rechten bedoeld in hoofdstuk 1.2 respectievelijk hoofdstuk 2.2 van de tarieventabel worden geheven bij wege van gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 11 Ontstaan van de belastingschuld bedoeld in de hoofdstukken 1.2 en 2.2 van de tarieventabel

De belasting bedoeld in hoofdstuk 1.2 en de rechten bedoeld in hoofdstuk 2.2 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening.

Artikel 12 Termijnen en wijze van betaling

 • 1

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990, moet, ingeval het belastingtijdvak de verbruiksperiode is, het op grond van artikel 10, eerste lid, voorlopig gevorderde bedrag, alsmede het definitief gevorderde bedrag, worden betaald tegelijk met en op dezelfde wijze als die waarop het voorschotbedrag, onderscheidenlijk het definitieve bedrag van afrekening van Brabant Water N.V. moet worden betaald.

 • 2

  In andere gevallen dan bedoeld in het eerste lid moet het voorlopig gevorderde bedrag, alsmede het definitief gevorderde bedrag, worden betaald op het moment van het uitreiken van de kennisgeving dan wel ingeval van toezending daarvan uiterlijk op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van de kennisgeving is vermeld.

 • 3

  De afvalstoffenheffing respectievelijk de reinigingsrechten moeten worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 10, tweede lid:

  • A mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • B schriftelijk wordt gedaan, op het moment van het uitreiken van de kennisgeving dan wel ingeval van toezending daarvan, binnen veertien dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 4

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 13 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten.

Artikel 14 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1

  De ‘Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2011', vastgesteld bij raadsbesluit van 27 oktober 2010, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2012.

 • 3

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

 • 4

  Indien het belastingtijdvak een verbruiksperiode is en deze niet gelijk is aan het kalenderjaar, vangt in afwijking in zoverre van artikel 10, eerste lid, het eerste belastingtijdvak waarvoor deze verordening geldt aan op 1 januari 2012 en eindigt dat belastingtijdvak op het moment dat de op 1 januari 2012 lopende verbruiksperiode eindigt.

 • 5

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2012’.

Aldus besloten in de vergadering van de raad van de gemeente Someren,

de raadsgriffier, de voorzitter,

J. Laurens Janse-Oostdijk A.P.M. Veltman

Tarieventabel behorende bij de “Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2012”

Hoofdstuk 1 Maatstaven en tarieven afvalstoffenheffing

Hoofdstuk 1.1 Maatstaven en tarieven afvalstoffenheffing voor het periodiek inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen

 • 1.1.1

  De belasting bedraagt per perceel per maand van het belastingtijdvak - € 7,10

 • 1.1.2

  Onverminderd het bepaalde in onderdeel 1.1.1 bedraagt de belasting per aanbieding van:

  • 1.1.2.1

   een container van 140 liter voor restafval - € 6,15

  • 1.1.2.2

   een container van 140 liter voor gft-afval - € 2,70

  • 1.1.2.3

   een container van 240 liter voor restafval - € 10,00

  • 1.1.2.4

   een container van 240 liter voor gft-afval - € 4,50

  • 1.1.2.5

   een emmer van 40 liter voor restafval - € 2,55

  • 1.1.2.6

   een emmer van 25 liter voor gft-afval - € 1,00

Hoofdstuk 1.2 Maatstaven en overige tarieven afvalstoffenheffing

 • 1.2.1

  Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1.1 bedraagt de belasting voor het op aanvraag omwisselen van één of meer containers of emmers, per keer - € 20,00

 • 1.2.2Het

  in geval van verlies of in ongerede geraken van een pasje milieustraat aanvragen van een nieuw pasje - € 6,--

Hoofdstuk 2 Maatstaven en tarieven reinigingsrechten

Hoofdstuk 2.1 Maatstaven en tarieven reinigingsrechten voor de periodieke inzameling van afvalstoffen

 • 2.1.1

  De recht bedraagt per perceel per maand van het belastingtijdvak - € 7,10

 • 2.1.2

  Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.1.1 bedraagt het recht per lediging van:

  • 2.1.2.1

   een container van 140 liter voor restafval - € 6,15

  • 2.1.2.2

   een container van 140 liter voor gft-afval - € 2,70

  • 2.1.2.3

   een container van 240 liter voor restafval - € 10,00

  • 2.1.2.4

   een container van 240 liter voor gft-afval - € 4,50

Hoofdstuk 2.2 Maatstaven en overige tarieven reinigingsrechten

 • 2.2.1

  Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 2.1 bedraagt het recht voor het op aanvraag omwisselen van één of meer containers, per keer - € 20,00

 • 2.2.2

  Voor het verstrekken van een pasje milieustraat in geval van verlies of in ongerede geraken van een pasje - € 6,--

 • 2.2.3

  Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1 en 2 bedraagt het tarief voor het op aanvraag inzamelen van grove huishoudelijke afvalstoffen per aanvraag per adres:

 • - voor de eerste collo - € 20,00

 • - elke volgende collo - € 10,00

Poorttarieven Milieustraat

Voertuig

Categorie 1

Categorie 2

Categorie 3

 

• Wit- en bruingoed: koelkasten, diepvriezers, televisie e.d. • Kadavers van kleine huisdieren • Asbest 35 m2 • Afgewerkte motorolie (max. 10 liter) • Retour glas (flessen e.d.) • Vlak glas • Papier en karton • Kleding, schoeisel en huishoudtextiel (bruikbaar) • Kringloopgoederen • Ferro en non ferro materialen • Luiers • Klein Chemisch afval

• Grof restafval • Autobanden personenauto’s (max. 5 stuks) • Niet chemisch verontreinigende grond • Blad en gras • Snoeihout en grof tuinafval • Huishoudelijk afval, maximaal inhoud van 2 huisvuilzakken • Hout, niet zijnde bouw- en sloopafval, zoals meubilair, tuinhout (bielzen, schuttingen e.d.)

• Bouw- en sloopafval Hieronder vallen: • Alle steensoorten, bijvoorbeeld: puin, tegels, grint, gasbetonblokken, cement, dakpannen, gips en gipsplaten, asfalt, plafondplaten, metselstenen, kalkzandsteen, duroxblokken • Al het bouw- en sloophout, bijvoorbeeld: houten deuren, kozijnen, boeiboard, dakbeschot, trespa, ramen met en zonder glas, schroten, pallets, houten aanrechtbladen en aanrechtkasten.

Auto Auto+ aanhanger Bestelauto Busje e.d.

Tarief 0 = Gratis

Tarief 2 = € 8,--

0 – 1 m3

1 – 2 m3

Tarief 2 = € 8,--

Tarief 3 = € 16,--

Fiets Fietskar (voetganger)

Tarief 0 = Gratis

Tarief 1 = € 3,--

Tarief 1 = € 3,--

Per keer mag maximaal 2m3 worden aangeleverd

Indien per jaar meer dan vier maal afval van categorie 2 en categorie 3 wordt aangeboden, geldt vanaf de vijfde maal een dubbel poorttarief van € 16,-- of € 32,--. Dit hogere tarief is niet van toepassing als het afval per fiets, fietskar, voetganger wordt aangeboden.