Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Drechterland

Verordening onroerende-zaakbelastingen Drechterland 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDrechterland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening onroerende-zaakbelastingen Drechterland 2012
CiteertitelVerordening onroerende-zaakbelastingen Drechterland 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 220 t/m 220h

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-01-201201-01-201201-01-2013nieuwe regeling

27-10-2011

de Middenstander, 28-12-2011

2011-59a

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening onroerende-zaakbelastingen Drechterland 2012

De raad van de gemeente Drechterland

Nr: 2011-59a

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 september 2011;

 

gelet op de artikelen 220 tot en met 220h van de Gemeentewet;;

 

b e s l u i t :

 

 • 1.

  vast te stellen de:

Verordening onroerende - zaakbelastingen Drechterland 2012.

        

Artikel 1 Belastingplicht

1.         Onder de naam "onroerende -zaakbelastingen" worden ter zake van binnen de gemeente gelegen onroerende zaken twee directe belastingen geheven:

a.         een gebruikersbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar een onroerende zaak die niet in hoofdzaak tot woning dient, al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt, verder te noemen: gebruikersbelasting;

b.         een eigenarenbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar van een onroerende zaak het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, verder te noemen: eigenarenbelasting;

2.         Bij de gebruikersbelasting wordt:

a.         gebruik door degene aan wie een deel van een onroeren­de zaak in gebruik is gegeven, aangemerkt als gebruik door degene die dat deel in gebruik heeft gegeven; degene die het deel in gebruik heeft gegeven is be­voegd de belasting als zodanig te verhalen op degene aan wie dat deel in gebruik is gegeven;

b.         het ter beschikking stellen van een onroerende zaak voor volgtijdig gebruik aangemerkt als gebruik door degene die de onroerende zaak ter beschikking heeft ge­steld; degene die de onroerende zaak ter beschikking heeft gesteld is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene aan wie die zaak ter beschikking is gesteld.

3.         Met betrekking tot de eigenarenbelasting wordt als genot­hebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht aangemerkt degene die bij het begin van het kalenderjaar als zodanig in de kadastrale registratie is vermeld, tenzij blijkt dat hij op dat tijdstip geen genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is.

 

Artikel 2 Belastingobject

 • 1.

  Als onroerende zaak wordt aangemerkt de onroerende zaak, bedoeld in hoofdstuk III van de Wet waardering onroerende zaken,

 • 2.

  Een onroerende zaak dient in hoofdzaak tot woning indien de waarde die op grond van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken is vastgesteld voor die onroerende zaak in hoofdzaak kan worden toegerekend aan delen van die onroerende zaak die dienen tot woning dan wel volledig dienstbaar zijn aan woondoeleinden.

 

Artikel 3 Maatstaf van heffing

1.         De heffingsmaatstaf is de op de voet van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken voor de onroerende zaak vastgestelde waarde voor het kalenderjaar bedoeld in artikel 1.

2.         Indien met betrekking tot een onroerende zaak geen waarde is vastgesteld op de voet van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken wordt de heffingsmaatstaf van die onroerende zaak bepaald met overeenkomstige toepas­sing van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 17, 18 en 20, tweede lid van de Wet waardering onroerende zaken.

 

Artikel 4 Vrijstellingen

1.         In afwijking in zoverre van artikel 3 wordt bij de bepaling van de heffingsmaatstaf buiten aanmerking gelaten, voor zover dit niet reeds is geschied bij de bepaling van de in dat artikel bedoelde waarde, de waarde van:

a.         ten behoeve van de land - of bosbouw bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond, daaronder begrepen de open grond, alsmede de ondergrond van glasopstanden, die bedrijfsmatig aangewend wordt voor de kweek of teelt van gewassen, zonder daarbij de ondergrond als voedingsbodem te gebruiken;

b.         glasopstanden, die bedrijfsmatig worden aangewend voor de kweek of teelt van gewassen, voorzover de ondergrond daarvan bestaat uit de in onderdeel a bedoelde grond.

c.         onroerende zaken die in hoofdzaak zijn bestemd voor de openbare eredienst of voor het houden van openbare bezinningssamenkomsten van levensbeschouwelijke aard, een en ander met uitzondering van delen van zodanige onroerende zaken die dienen als woning;

d.         één of meer onroerende zaken die deel uitmaken van een op de voet van de Natuurschoonwet 1928 aangewezen landgoed dat voldoet aan de in artikel 1, derde lid, onderdeel b, van die wet bedoelde voor­waarden met uitzondering van de daarop voorkomende gebouwde eigendommen;

e.         natuurterreinen, waaronder mede worden verstaan dui­nen, heidevelden, zandverstuivingen, moerassen en plassen, die door rechtspersonen met volledige rechts­bevoegdheid welke zich uitsluitend of nagenoeg uit­sluitend het behoud van natuurschoon ten doel stellen, beheerd worden;

f.          openbare land - en waterwegen en banen voor openbaar vervoer per rail, een en ander met inbegrip van kunst­werken;

g.         waterverdedigings -en waterbeheersingswerken die wor­den beheerd door organen, instellingen of diensten van publiekrechtelijke rechtspersonen, met uitzondering van de delen van zodanige werken die dienen als wo­ning;

h.         werken die zijn bestemd voor de zuivering van riool - en ander afvalwater en die worden beheerd door orga­nen, instellingen of diensten van publiekrechtelijke rechtspersonen, met uitzondering van de delen van zodanige werken die dienen als woning;

i.          werktuigen die van een onroerende zaak kunnen worden afgescheiden zonder dat beschadiging van betekenis aan die werktuigen wordt toegebracht en die niet op zichzelf als gebouwde eigendommen zijn aan te merken.

j.          straatmeubilair, waaronder begrepen alle zodanige gebouwde eigendommen - niet zijnde gebouwen - welke zijn geplaatst ten gerieve of in het belang van het publiek, ten dienste van het verkeer of ter verfraai­ing van de gemeente, zoals lichtmasten, verkeersin­stalla­ties, standbeelden, monumenten, fonteinen, ban­ken, abri's, hekken en palen;

k.         plantsoenen, parken en waterpartijen, die bij de ge­meente in beheer zijn of waarvan de gemeente het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, met uitzondering van delen van zodanige onroerende zaken die dienen als woning;

l.          begraafplaatsen, urnentuinen en crematoria, een en ander met uitzondering van delen van zodanige onroe­rende zaken die dienen als woning;

 

Artikel 5 Belastingtarieven

1. Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf. Het percentage bedraagt voor:

a. de gebruikersbelasting 0,1190%;

b. bij de eigenarenbelasting

 • 1.

  voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen 0,0761%;

 • 2.

  voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,1487%;

2.         Het bedrag van de belasting wordt per belastingaanslag naar beneden afgerond op gehele euro’s.

3.         Belastingaanslagen van minder dan € 5,-- worden niet opgelegd.

4.         Voor de toepassing van het bepaalde in het derde lid wordt het totaal van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen onroerende -zaakbelastingen of andere heffingen aangemerkt als één belastingaanslag.

 

Artikel 6 Wijze van heffing

De belastingen worden bij wege van aanslag geheven.

 

Artikel 7 Termijnen van betaling

1.         In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

2.         Met betrekking tot een ingevolge artikel 2, tweede lid, onderdeel c, van de Invorderingswet 1990, met een belastingaanslag gelijkgestelde beschikking inzake een bestuurlijke boete is het eerste lid van overeenkomstige toepassing, voorzover deze gelijktijdig wordt opgelegd met de vaststelling van de aanslag.

3.         In afwijking van het eerste lid geldt, zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in acht gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens één maand later.

4.         De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

 

Artikel 8 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de onroerende - zaakbelastingen.

 

Artikel 9 Vermindering op de belastingaanslag

Op aanvraag wordt de aanslag van de belasting bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, verminderd overeenkomstig het bepaalde in artikel 220f, achtste lid, van de Gemeentewet.

 

Artikel 10 Overgangsrecht

 • 1.

  De “Verordening onroerende-zaakbelastingen Drechterland 2011 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 11, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 

Artikel 11 Inwerkingtreding.

 • 1.

  De Verordening onroerende-zaakbelastingen Drechterland 2012 treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

 

Artikel 12 Citeertitel.

Deze verordening kan worden aangehaald als “ Verordening onroerende-zaakbelastingen Drechterland 2012”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Drechterland van 27 oktober 2011.

De raad voornoemd,

 

De griffier,                                                       De voorzitter,