Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bernheze

Verordening op de gezamelijke herindelingscommissie Bernheze-Maasdonk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBernheze
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de gezamelijke herindelingscommissie Bernheze-Maasdonk
CiteertitelVerordening op de gezamelijke herindelingscommissie Bernheze-Maasdonk
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

bronvermelding

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201227-09-2012Intrekking

15-12-2011

Bernhezer, 26 september 2012

2011/
01-01-2012Nieuwe regeling

15-12-2011

Bernhezer

2011/

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de gezamelijke herindelingscommissie Bernheze-Maasdonk

De raad van de gemeente Bernheze;

gezien het bijgehorende voorstel van de griffier en de voorzitter van de raad van 10 november

2011;

gelet op artikel 84 van de gemeentewet;

besluit vast te stellen de:

 

Verordening op de gezamenlijke herindelingscommissie Bernheze - Maasdonk

 

de consolideerde tekst van de regeling

Hoofdstuk 1 Algmene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

1. Lid: lid van de gezamenhijke herindelingscommissie.

2. Voorzitter: voorzitter van de gezamenlijke herindelingscommissie of diens vervanger.

3. Commissie: de gezamenlijke herindelingscommissie.

4. Griffier: griffier van de commissie of diens vervanger.

5. Vergadering: vergadering van de gezamenhjke herindelingscommissie.

6. Stuurgroep: de door de colleges van Bemheze en Maasdonk ingestelde stuurgroep bestuurlijk

verantwoordelijk voor de integrale uitvoering van het plan van aanpak herindelingsproces

Bemheze-Maasdonk.

7. Projectgroep: de door de colleges van Bernheze en Maasdonk ingestelde ambtelijke projectgroep

belast met de uitvoering van opdrachten van de stuurgroep.

8. Raden: de gemeenteraden van Bemheze en Maasdonk.

Hoofdstuk 2 Instelling, samenstelling, taken en bevoegdheden

Artikel 2 Instelling en samenstelling

 • 1

  De raden stellen de gezamenlijke herindelingscommissie in.

 • 2

  Elke fractie uit de beide gemeenteraden wijst één raadslid voor deze commissie aan. Deze leden kunnen zich laten vervangen door een ander raadslid van de fractie.

Artikel 3 De voorzitter

 • 1

  De voorzitter is de burgemeester van de gemeente waar de vergadering van de commissie wordt gehouden en diens plaatsvervanger is de burgemeester van de andere gemeente.

 • 2

  De burgemeesters zijn geen lid van de commissie.

 • 3

  De voorzitter is belast met:

  a. Het leiden van de vergadering;

  b. Het handhaven van de orde;

  c. Het in acht nemen en doen naleven van deze verordening;

  d. Hetgeen deze verordening hem verder opdraagt.

Artikel 4 Zittingsduur

De zittingsduur van de voorzitter, diens plaatsvervanger, de leden en hun plaatsvervangers eindigt in ieder geval aan het einde van de zittingsduur van de raden.

Artikel 5 Taken en bevoegdheden

De commissie heeft de volgende functies/taken:

1. Klankbord van de stuurgroep bij de uitvoering van het plan van aaiipak over hoofdonderwerpen

die poiitiek-bestuurlijk van belang zijn.

2. Agendabepalend voor alle besluiten die worden voorbereid door de stuurgroep en ter besluitvorming

aan de raden moeten worden voorgelegd;

3. Adviseur van de raden over de raadsvoorstellen en —besluiten die door de stuurgroep worden

voorbereid en in de gemeenteraden moeten worden behandeld.

4. Informatieverstrekking aan de raden door het:

a. Toezenden van de (concept) venlagen van de commissie aan alle raadsleden;

b. Toezenden van de voortgangsrapportages van de commissie;

c. Zorg dragen voor regelmatige terugkoppeling over de voorgang en resultaten in gezamenlijke

raadsbijeenkomsten.

Artikel 6 De griffier

 • 1

  De griffier van de commissievergadering is de raadsgriffier van de gemeente waar de vergadering van de commissie wordt gehouden

  en diens plaatsvervanger is de griffier van de andere gemeente.

 • 2

  De griffiers van de beide gemeenten dragen zorg voro de adequate administratieve ondersteuning van iedere vergadering van de commissie.

 • 3

  De griffiers en de gemeentesecretarissen van beide gemeenten fungeren als adviseurs van de commissie.

Artikel 7 Agendaoverleg

 • 1

  De commissie heeft een agendaoverleg.

 • 2

  Het agendaoverleg wordt gevoerd door de voorzitters van de commissie, de griffiers en de secretarissen.

 • 3

  Het agendaoverleg heeft tot taak het voorlopig vaststellen van de agenda van de commissie.

Artikel 8 Tijd en plaats van vergaderen

 • 1

  De commissie stelt een schema op voor de te houden vergaderingen van de commissie.

 • 2

  De vergaderingen van de commissie vinden beurtelings plaats in de gemeentehuizen van Bernheze en Maasdonk

 • 3

  De voorzitter kan in bijzondere gevallen een andere dag en aanvangersuur bepalen of een andere vergaderplaats aanwijzen. Hij voert

  hierover overleg met de griffier.

 • 4

  De commissie vergadert voorts indien de voorzitters en het nodig oordelen of indien tenminste drie leden dit schriftelijk, onder opgaaf van redenen, verzoeken. In dat geval wordt de vergadering binnen twee weken gehouden.

Hoofdstuk 3 Vergaderingen

Paragraaf 1 Tijdstip van vergaderen en voorbereidingen

Artikel 9 Oproep

 • 1

  De voorzitter zendt tenminste vijf dagen voor een vergadering de leden van de commissie en

  de overige raadsleden van de beide gemeenten een schriftlijke oproep onder vermelding van

  dag, tijdstip en plaats van de vergadering.

 • 2

  De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken worden tegeijkertijd met de schriftelijke

  oproep aan de leden van de commissie en de overige raadsleden van de beide gemeenten

  verzonden.

 • 3

  Indien een aanvullende agenda wordt vastgesteld als bedoeld in artikel 10, tweede lid, worden

  deze agenda en de daarop vermelde voorstellen of onderwerpen zo spoedig mogeljjk, doch

  uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering aan de leden van de commissie en de overige

  raadsleden van de beide gemeenten gezonden.

Artikel 10 Agenda

 • 1

  Voordat de schriftelijke oproep wordt verzonden, stelt het agendaoverleg - als bedoeld in

  artikel 7 ~ de voorlopige agenda van de vergadering vast. Deze wordt met de daarbij behorende

  stukken aan de leden van de commissie verzonden en openbaar gemaakt.

 • 2

  In spoedeisende gevallen kan de voorzitter na het verzenden van de schriftelijke oproep tot

  uiterlijk 48 uur voor de aanvang van een vergadering een aanvullende agenda opstellen.

 • 3

  Bij aanvang van de vergadering stelt de commissie de agenda vast. Op voorstel van een lid van

  de commissie of de voorzitter kan de commissie bij de vaststelling van de agenda onderwerpen

  aan de agenda toevoegen of van de agenda afvoeren.

 • 4

  Op voorstel van een lid van de commissie of van de voorzitter kan de commissie de volgorde

  van behandeling van de agendapunten wijzigen.

Artikel 11 Stuurgroep

De voorzitter kan één of meerdere leden van de stuurgroep {eventueel bijgestaan door leden van

de projectgroep) uitnodigen in de vergadering aanwezig te zijn en aan de beraadslagingen deel te

nemen.

Artikel 12 Ter inzage leggen van stukken

 • 1

  1. Stukken, die ter toehchting van de onderwerpen of voorstellen op de agenda dienen, worden

  gelijktijdig met het verzenden van de schriftehjke oproep voor een ieder in de gemeentehuizen van Bemheze en Maasdonk ter inzage gelegd en door plaatsing op de internetsites van degemeenten Bemheze en Maasdonk ter openbare kennis gebracht.

 • 2

  Indien na het verzenden van de schriftelijke oproep stukken ter inzage worden gelegd, wordt hievan mededeling gedaan aan de leden vna de commissie.

 • 3

  Een origineel van een ter inzage gelegd stuk wordt niet buiten de gemeentehuizen van Bernheze en Maasdonk gebracht.

 • 4

  Indien omtrent stukken op grond van artikel 25, eerste of tweede lid, van de Gemeentewet

  geheimhouding is opgelegd, blijven deze stukken in afwijking van het eerste lid, onder berusting

  van de griffier en verleent de griffier de leden van de commissie inzage.

Artikel 13 Openbare kennisgeving

 • 1

  De vergadering wordt door aankondiging op een in de gemeenten Bernheze en Maasdonk gebruikelijke wijze en door plaatsing op de internetsite van de gemeenten Bernheze en Maasdonk ter openbare kennisgeving gebracht.

 • 2

  De openbare kennisgeving vermeldt:

  a. de datum, aanvangstijd en plaats, alsmede de voorlopige agenda van de vergadering;

  b. de wijze waarop en de plaats waar een ieder de voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken kan inzien.

  c. de mogelijkheid tot uitoefenen van het meespreekrecht als bedoeld in artikel 16.

  3. De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken worden op de website van de gemeenten Bernheze en Maasdonk geplaatst.

   

Paragraaf 2 Orde der vergadering

Artikel 14 Presentielijst

Bij binnenkomst in de vergaderzaal tekent ieder lid van de commissie onmiddelijk de presentielijst. Aan het einde van elke vergadering wordt die lijst door de voorzitter en de griffier door ondertekening vastgesteld.

Artikel 15 Opening vagadering; quorum

 • 1

  De voorzitter opent de vergadering op het vastgestelde uur indien, van elk van beide raden tenminste meer dan de helft van de fracties blijkens de presentielijst vertegenwoordigd is.

 • 2

  Wanneer een kwartier na het vastgestelde tijdstip niet het vereiste aantal fracties vertegenwoordigd is, bepaalt de voorzitter, na voorlezing van de namen der afwezige leden, dag en uur van de volgende vergadering op een tijdstip dat tenminste vierentwintig uur na het bezorgen van de schriftelijke oproep is gelegen.

 • 3

  Op de vergadering, bedoeld in het tweede lid, is het eerste lid niet van toepassing. De commissie kan echter over andere aangelegenheden dan die zijn vermeld op de voorlopige agenda alleen beraadslagen of besluiten, indien blijkens de presentielijst meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

Artikel 16 Spreekrecht voor inwoners

 • 1

  Aanwezige inwoners kunnen voorafgaand aan het desbetreffende onderwerp het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Het woord kan niet gevoerd worden over:

  a. een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar en beroep openstaat of heeft opengestaan;

  b. benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;

  c. een gedraging waarover een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon  worden ingediend.

   

 • 2

  Degene die het woord wil voeren, meldt dit voor aanvang vna de vergadering aan de griffier. Hij vermeldt daarbij zijn naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp, waarover hij het woord wil voeren.

 • 3

  De voorzitter geeft het woord op volgorde van aanmelding. De voorzitter kan van de volgorde afwijken, indien dit in het belang is van de orde van de vergadering.

 • 4

  Elke spreker krijgt maximaal vijf minuten het woord. De voorzitter verdeelt de spreektijd evenredig over de sprekers als er meer dan zes sprekers zijn. De voorzitter kan tevens in bijzondere gevallen afwijken van de maximale lengte van de spreektijd.

 • 5

  De spreker voert het woord, nadat de voorzitter hem dit heeft verleend.

 • 6

  De spreker(s) mag (mogen) vervolgens tijdens de eerste termijn deelnemen aan de beraadslagingen van de commissie.

 • 7

  De spreker(s) neemt (nemen) geen deel aan de beraadslagingen in de tweede termijn.

Artikel 17 Besluitenlijst

 • 1

  De ontwerp-beschikking van de voorgaande vergadering wordt, zo mogelijk, aan de leden toegezonden gelijktijdig met de schriftelijke oproep.

 • 2

  Bij het begin van de vergadering wordt, zo mogelijk, de besluitenlijst van de vorige vergadering vastgesteld.

 • 3

  De leden, de voorzitter, de burgemeester en de wethouders hebbne het recht een voorstel tot wijziging van de besluitenlijst aan de commissie te doen, indien de besluitenlijst onjuistheden bevat of niet duidelijk weergeeft hetgeen besloten is.

 • 4

  De besluitenlijst moet tenminste inhouden:

  a. De presentielijst;

  b. Een overzicht van de insprekers inclusief de naam en de hoedanigheid van die personen aan wie het op grond van het bepaalde in artikel 24 door de commissie is toegestaan deel te nemen aan de beraadslagingen.

  c. Vermelding van de besproken onderwerpen;

  d. De commissieadviezen en de afwijkende (minderheids)standpunten;

  e. De toezeggingen en afspraken.

 • 5

  De besluitenlijst wordt opgesteld onder de zorg van de griffier.

 • 6

  De vastgestelde besluitenlijst wordt door de voorzitter en de griffier ondertekend.

Artikel 18 Spreekregels en volgorde

 • 1

  Een lid en de voorzitter spreken vanaf hun plaats of van de spreekplaats en richten zich tot de voorzitter.

 • 2

  Een lid, voert het woord na het aan de voorzitter gevraagd en van hem verkregen te hebben.

 • 3

  De volgorde van sprekers kan worden gewijzigd, wanneer het woord wordt gevraagd over de orde van de vergadering.

Artikel 19 Aantal spreektermijnen

 • 1

  De beraadslaging over een onderwerp of voorstel geschiedt in ten hoogste twee termijnen, tenzij de commissie anders beslist.

 • 2

  Elke spreektermijn wordt door de voorzitter afgesloten.

 • 3

  Een lid mag in een termijn niet meer dan éénmaal het woord voeren over hetzelfde onderwerp of voorstel.

 • 4

  Bij de bepaling hoeveel malen een lid over hetzelfde onderwerp het woord heeft gevoerd wordt niet meegerekend het spreken over een voorstel van orde.

Artikel 20 Advisering

 • 1

  Wanneer de voorzitter vaststelt, dat een onderwerp of voorstel voldoende is toegelicht, sluit hij de beraadslaging, tenzij de commissie anders beslist.

 • 2

  Nadat de beraadslaging is gesloten, beslist de commissie of een advies op de in de gemeenten Bernheze en Maadonk gebruikelijke wijze ter besluitvorming aan de raden kan worden voorgelegd.

 • 3

  De commissie kan een advies uitbrengen aanvullend op het in lid 2 bedoelde advies of uit eigen beweging.

 • 4

  Indien de commissie een advies richting de raad uitbrengt beslissen de leden op voorstel van de voorzitter over de inhoud van het advies.

 • 5

  In het advies wordne de standpunten van alle fracties opgenomen.

Artikel 21 Handhaving orde; schorsing

 • 1

  Een spreker mag in zijn betoog niet worden gestoord, tenzij;

  a. de voorzitter het nodig oordeelt hem aan het opvolgen van deze verordening te herinneren;

  b. een lid hem interrumpeert. De voorzitter kan bepalen dat de spreker zonder verdere interrupties zijn betoog zal afronden.

 • 2

  Indien een spreker zich beledigende of onbetamelijke uitdrukkingen veroorlooft, afwijkt van het in behandeling zijnde onderwerp, een andere spreker herhaaldelijk intterumpeert, dan wel anderzins de orde verstoort, wordt hij door de voorzitter tot de orde geroepen. Indien de betreffende spreker hieraan geen gevolg geeft, kan de voorzitter hem gedurende de vergadering, waarin zulks plaats heeft, over het aanhangige onderwerp het woord ontzeggen.

 • 3

  De voorzitter kan ter handhaving van de orde de vergadering van de orde de vergadering voor een door hem te bepalen tijd schorsen en - indien na de heropening de orde opnieuw wordt verstroord - de vergadering sluiten.

Artikel 22 Voorstellen van orde

 • 1

  De voorzitter en ieder lid van de commissie kunnen tijdens de vergadering mondeling een voorstel van orde doen, dat kort kan worden toegelicht.

 • 2

  Een voorstel van orde kan uitsluitend de orde van de vergadering betreffen.

 • 3

  Over een voorstel van orde beslist de commissie terstond.

Artikel 23 Beraadslaging

 • 1

  De commissie kan op voorstel van de voorzitter of een lid van de commissie beslissen over één of meer onderdelen van een onderwerp of voorstel afzonderlijk te beraadslagen.

 • 2

  Op verzoek van een lid van de commissie of op voorstel van de voorzitter kan de commissie besluiten de beraadslaging voor een door hem te bepalen tijd te schorsen teneinde de stuurgroep of de leden de gelegenheid te geven tot onderling nader beraad. De beraadslagingen worden hervat nadat de schorsingsperiode verstreken is.

Artikel 24 Deelname aan de beraadslaging door anderen

 • 1

  De commissie kan bepalen dat anderen (leden van de stuurgroep en van de projectgroep, ambtenaren, andere deskundige) mogen deelnemen ana de beraadslaging.

 • 2

  Een beslissing daartoe wordt op voorstel van de voorzitter of een lid genomen alvorens wordt begonnen met de beraadslaging ten aanzien van het aan de orde zijnde agendapunt.

 • 3

  Inwoners mogen, nadat zij gebruik hebben gemaakt van het spreekrecht ingevolge artikel 16, deel nemen aan de beraadslagingen van de commissie voor zover het de eerste termijn betreft.

Artikel 25 Rondvraag

 • 1

  Nadat in de vergadering alle aan de orde gestelde onderwerpen zijn afgehandeld kunnen de leden, voordat de vergadering wordt gesloten, de aandacht vestigen op aangelegenheden over het traject van de herindeling. Ook kunnen zij vragen stellen aan de aanwezige leden van de stuurgroep.

 • 2

  Over of naar aanleiding van de beantwoording is geen discussie mogelijk.

 • 3

  Indien beantwoording door (een lid van) stuurgroep wordt verlangd en zulks tijdens de vergadering niet mogelijk is, zorgt de griffier dat de vraag zo spoedig mogelijk ter kennis van de stuurgroep wordt gebracht.

 • 4

  Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats, in elk geval binnen 30 dagen nadat de vragen aan de stuurgroep ter kennis zijn gebracht. Mondelinge beantwoording vindt, indien niet direct mogelijk, plaats in de eerstvolgende vergadering van de commissie.

 • 5

  Indien beantwoording niet binnen deze termijnen kan plaatsvinden, stelt de stuurgroep de vragensteller hiervan gemotiveerd in kennis, waarbij de termijnen aangegeven wordt waarbinnen beantwoording zal plaatsvinden.

 • 6

  Alle antwoorden wordne door de stuurgroep aan de leden en de griffier van de commissie ter kennis gebracht.

Paragraaf 3 Toehoorder en pers

Artikel 26 Toehoorders en pers

 • 1

  De toehoorders en vertegenwoordigers van de pers kunnen uitsluitend op de voorhen bestemde plaatsen openbare vergaderingen bijwonen.

 • 2

  Het geven van tekenen van goed- of afkeuring of het op andere wijze verstoren van de orde is verboden.

Artikel 27 Geluid- en beeldregistraties

Degenen die in de vergaderzaal tijdens de vergadering geluid- danwel beelregistraties willen maken doen hiervan mededeling aan de voorzitter en gedragen zich naar zijn aanwijzingen. Deze aanwijzingen kunnen niet zover gaan dat zij de vrijheid van pers aantasten.

Artikel 28 Verbod gebruik mobiele telefoons

Het gebruik, alsmede het stand-by houden, van mobiele telefoons of andere communicatiemiddelen die inbreuk kunnen maken op de orde van de vergadering is tijdens de vergadering in de vergaderzaal, met inbegrip van de publieke tribune, niet toegestaan zonder toestemming van de voorzitter.

Hoofdstuk 4 Besloten vergadering

Artikel 29 Besloten vergadering

 • 1

  De vergaderingen van de commissie worden in het openbaar gehouden.

 • 2

  De commissie kan besluitne dat (een deel van) de vergadering respectievelijk de inhoud van de stukken niet openbaar is, dit in overeenstemming met het bepaalde in de Gemeentewet.

Artikel 30 Regels

Op de besloten vergadering zijn de bepalingen in deze verordening van toepassing, voor zover deze bepalingen niet strijdig zijn met het besloten karakter van de vergadering.

Artikel 31 Besluitenlijst

 • 1

  De (ontwerp) besluitenlijst van een besloten vergadering wordt niet rondgedeeld, maar ligt uitsluitend voor de leden ter inzage bij de griffies van de gemeenten Bernheze en Maasdonk.

 • 2

  Deze besluitenlijst wordt zo spoedig mogelijk in een besloten vergadering ter vaststelling aangeboden. Dan wordt ook door de commissie besloten of deze besluitenlijst openbaar gemaakt wordt, conform het bepaalde in de Gemeentewet. De vastgestelde besluitenlijst wordt ondertekend door de voorzitter en de griffier.

Hoofdstuk 5 Slotbepaling

Artikel 32 Slotbepalingen

 • 1

  In de gevallen waarin deze verordening niet voorziet, of bij twijfel omtrent de toepassing ervan, beslist de commissie op voorstel van de voorzitter.

 • 2

  Deze verordening treedt in werking één dag na de bekendmaking van het besluit tot aanname daarvan doorde raad die als laatste het besluit neemt.

Artikel 33 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening op de gezamelijke herindelingscommissie Bernheze-Maasdonk".

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 15 december 2011,

 

DE RAAD VOORNOEMD,

 

de griffier,                                               de voorzitter,

 

 

J.H.M. van den Oever                                   dr. A.J.W. Boelhouwer