Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Richtlijnen voorzieningen dubieuze debiteuren Leeuwarden 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRichtlijnen voorzieningen dubieuze debiteuren Leeuwarden 2016
CiteertitelRichtlijnen voorzieningen dubieuze debiteuren Leeuwarden 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 212
 2. Financiele verordening, art. 12, lid 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016Nieuwe regeling

24-05-2016

GVOP: 22 juni 2016

-
26-05-200901-01-2016Nieuwe regeling

26-05-2009

-

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Richtlijnen voorzieningen dubieuze debiteuren Leeuwarden 2016

gelet op artikel 27 van de financiële verordening ter uitvoering van artikel 212 van de Gemeentewet,

 

BESLUITEN:

 

vast te stellen:

 

richtlijnen voor de berekening van de voorzieningen voor dubieuze debiteuren.

 

 

 

Artikel 1 Instellen voorzieningen

 

 • 1.

  Ter afdekking van het risico van oninbaarheid van openstaande posten worden voor de onderstaande debiteurengroepen voorzieningen ingesteld: a. debiteuren sociale zekerheidsregelingen; b. belastingdebiteuren; c. privaatrechtelijke debiteuren.

 • 2.

  Overal waar in deze richtlijnen ‘voorziening’ staat, kan ook ‘voorzieningen’ worden gelezen.

 • 3.

  Het saldo van de voorziening dubieuze debiteuren wordt gecrediteerd op de balanspost debiteuren.

Artikel 2 Bepalen omvang voorziening

1. Periodiek wordt de noodzakelijke omvang van de voorziening voor dubieuze debiteuren bepaald. Dit gebeurt in ieder geval bij het opstellen van de jaarrekening.

2. De noodzakelijke omvang wordt vastgesteld door afhankelijk van de ouderdom van de openstaande posten een bepaald percentage als oninbaar te beschouwen. Hierbij wordt bij de openstaande posten van:

a. openbare lichamen van 0,00% uitgegaan;

b. niet-openbare lichamen van de onderstaande percentages uitgegaan:

 

Ouderdom

Geschat percentage oninbaar

> 5 jaar

100,00%

4-5 jaar

75,00%

3-4 jaar

50,00%

2-3 jaar

25,00%

1-2 jaar

10,00%

6-12 maanden

4,00%

< 6 maanden

2,00%

 

Bij het berekenen van het oninbare bedrag wordt naar het totaal van de openstaande posten met een bepaalde ouderdom gekeken.

3. In afwijking van het bepaalde in lid 2 onder b worden openstaande posten ouder dan 6 maanden individueel beoordeeld als zij groter zijn dan € 50.000. Afhankelijk van de beoordeling van de betreffende post kan zowel een hoger als lager percentage dan in de onder lid 2 vermelde tabel voorgeschreven percentages als oninbaar gehanteerd worden.

4. Voor de openstaande posten van de gemeentelijke belastingen wordt behalve een bedrag voor oninbaar ook een bedrag ingeschat voor het verlies aan opbrengsten als gevolg van bezwaar- en beroepsprocedures. Het noodzakelijke bedrag in de voorziening voor deze risicocomponent wordt bepaald door te kijken naar het aantal lopende procedures en een gemiddeld bedrag aan opbrengstverlies.

5. Het in dit artikel bepaalde is behalve lid 1 niet van toepassing op de onder artikel 1 genoemde specifieke voorziening voor de debiteuren van de sociale zekerheidsregelingen. 

 

 

Artikel 3 Mutaties voorzieningen dubieuze debiteuren

 

 • 1.

  Het verschil tussen de op grond van artikel 2 bepaalde noodzakelijke omvang van de voorziening en de werkelijke omvang van de voorziening wordt geboekt op de balans. De tegenboeking wordt als correctie verantwoord op de exploitatie. De hiervoor genoemde correctie wordt voor zover mogelijk en zinvol naar rato functioneel verantwoord op de producten en functies waar de betreffende openstaande posten betrekking op hebben. Als dat niet mogelijk is wordt de correctie op programma 15 verantwoord.

 • 2.

  Rechtstreeks ten laste van de voorzieningen dubieuze debiteuren worden alleen openstaande posten afgeboekt uit een vorig rekeningjaar.

 • 3.

  Openstaande posten uit het lopende rekeningjaar worden direct in mindering gebracht op de baten uit het lopende rekeningjaar.

 • 4.

  De bevoegdheden rond het oninbaar verklaren van openstaande posten worden vastgelegd in een Mandaatbesluit.

Artikel 4 Verdisconteren oninbaarheid

 

 • 1.

  Om de geraamde baten te kunnen realiseren wordt bij het bepalen van de tarieven van de grote gemeentelijke belastingen (onroerende-zaakbelastingen, rioolheffingen, reinigingsheffingen en hondenbelasting) rekening gehouden met een percentage oninbaarheid.

 • 2.

  Bij de overige gemeentelijke tarieven wordt eventuele oninbaarheid verdisconteerd in de geraamde baten.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2016.

 

Artikel 6 Citeertitel

Deze richtlijnen kunnen worden aangehaald als ‘Richtlijnen voorzieningen dubieuze debiteuren Leeuwarden 2016’.

Leeuwarden, 24 mei 2016

Burgemeester en wethouders voornoemd,

burgemeester,

secretaris.