Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Reimerswaal

Subsidieverordening Duurzaam Bouwen op bedrijventerreinen Reimerswaal 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieReimerswaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieverordening Duurzaam Bouwen op bedrijventerreinen Reimerswaal 2012
CiteertitelSubsidieverordening Duurzaam Bouwen op bedrijventerreinen Reimerswaal 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpSubsidieverordening Duurzaam Bouwen op bedrijventerreinen Reimerswaal 2012

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 147 Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2012nieuwe regeling

20-12-2011

Reimerswaal Informatie

11.31791

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieverordening Duurzaam Bouwen op bedrijventerreinen Reimerswaal 2012

De raad van de gemeente Reimerswaal,

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, nummer 11.031791,

BESLUIT

vast te stellen de gewijzigde;

 

 Subsidieverordening Duurzaam Bouwen op bedrijventerreinen Reimerswaal 2012

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:- het college: het college van burgemeester en wethouders van Reimerswaal;- de verordening: de Subsidieverordening Duurzaam Bouwen op bedrijventerreinen Reimerswaal 2012, waarvan de bedrijfsgronden rechtstreeks van de gemeente, na de inwerkingtreding van deze verordening, zijn aangekocht;- duurzaam: duurzaam en energiezuinig;- bouwen: het plaatsen van een bedrijfspand;- bedrijfspand: gebouw op een bedrijventerrein dat volgens het bestemmingsplan bestemd is om daarin een bedrijf uit te oefenen. - Bijlage I de bij de verordening behorende Bijlage I;- bedrijventerrein: terrein bestemd voor nijverheid, handel en zakelijke dienstverlening.

Artikel 2 Subsidiedoeleinden

Met deze verordening wordt beoogd het duurzaam bouwen van bedrijfspanden op bedrijventerreinen in de gemeente Reimerswaal te stimuleren door het verlenen van subsidies. Met als economisch en duurzaam voordeel het besparen van energiekosten.De subsidie is alleen van toepassing voor het bouwen van nieuwe bedrijfsgebouwen waarvan de bedrijfsgronden rechtstreeks van de gemeente, na de inwerkingtreding van deze verordening, zijn aangekocht. 

Artikel 3 Bevoegdheid

Het college van burgemeester en wethouders is belast met de uitvoering van deze verordening.

Artikel 4 Subsidieplafond

 • 1

  Het college is bevoegd een subsidieplafond vast te stellen, als bedoeld in artikel 4:22 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2

  Alle aanvragen om een beschikking tot subsidieverlening worden op volgorde van ontvangst afgehandeld. Een aanvraag wordt in deze volgorde opgenomen als zij voldoet aan de wettelijke eisen voor het in behandeling nemen van een aanvraag.

Artikel 5 Verslag

Artikel 4:24 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing op de subsidies die op grond van de verordening worden verstrekt. 

Hoofdstuk 2 Subsidiebeschikkingen

Artikel 6 Subsidiabele activiteiten

 • 1

  Aan de eigenaar van een perceel op een bedrijventerrein kan subsidie worden toegekend ter tegemoetkoming in de kosten van het duurzaam bouwen van een bedrijfspand.

 • 2

  Aan de eigenaar van een perceel op een bedrijventerrein kan subsidie worden toegekend ter tegemoetkoming in de kosten van het duurzaam bouwen van een bedrijfspand.

Artikel 7 Subsidiabele kosten

 • 1

  Onder de in dit hoofdstuk bedoelde subsidiabele kosten worden begrepen de meerkosten van de aanneemsom en/ of de kosten voor het aanschaffen van op de Bijlage 1 genoemde materialen.

 • 2

  Voor zover de werkzaamheden verbonden aan het treffen van de voorzieningen verricht worden door of namens de eigenaar, zonder dat er sprake is van de uitoefening van een bedrijf, komen eventuele loon en/of salariskosten niet voor subsidie in aanmerking.

Artikel 8 Hoogte subsidiebedrag

 • 1

  Subsidie wordt verleend tot maximaal de in Bijlage I genoemde eenheden.

 • 2

  De totale subsidie bedraagt maximaal € 7.500 per bedrijfspand.

 • 3

  Alle vergoedingen zijn op basis van bedragen.

Artikel 9 Aanvraag beschikking subsidieverlening

De aanvraag om een beschikking tot subsidieverlening wordt ingediend op een door het college vastgesteld formulier, onder overlegging van de daarop vermelde bijlagen.

Artikel 10 Beslistermijn aanvraag beschikking subsidieverlening

Het college beslist over een aanvraag om een beschikking tot subsidieverlening binnen zes weken na de ontvangst van de aanvraag doch niet eerder dan dat de omgevingsvergunning is verleend. Wanneer de aanvraag niet compleet is wordt op grond van het bepaalde in artikel 4:15 van de Algemene wet bestuursrecht de wettelijke beslistermijn onderbroken vanaf de dag van verzenden van deze brief. De beslistermijn gaat weer lopen op de dag waarop de gevraagde gegevens zijn ontvangen.

Artikel 11 Weigeringgronden aanvraag beschikking subsidieverlening

 • 1

  De aanvraag om een beschikking tot subsidieverlening wordt afgewezen indien het subsidieplafond geen ruimte biedt voor verdere subsidieverlening.

 • 2

  De aanvraag om een beschikking tot subsidieverlening kan worden afgewezen indien:a. de duurzaamheidmaatregel(s) naar het oordeel van het college redelijkerwijs niet of in onvoldoende mate zal bijdragen tot het duurzaam bouwen van een bedrijfspand;b. met de werkzaamheden is begonnen alvorens een beslissing is genomen opde aanvraag om een beschikking tot subsidieverlening;c. de verstrekte gegevens onjuist zijn.

Artikel 12 Voorschriften

 • 1

  Aan een beschikking tot subsidieverlening wordt het voorschrift verbonden dat de duurzaamheidmaatregel(s) worden getroffen binnen drie maanden na de schriftelijke gereedmelding van de aangevraagde voorziening(en).

 • 2

  Het college kan de in het eerste lid genoemde termijn verlengen.

 • 3

  Het college kan aan de beschikking tot subsidieverlening nadere voorschriften verbinden.

 • 4

  De subsidieverlenging wordt ingetrokken indien er geen gebruik van de omgevingsvergunning is gemaakt of wanneer de omgevingsvergunning is ingetrokken.

Artikel 13 Aanvraag beschikking subsidievaststelling

 • 1

  Uiterlijk een maand na het treffen van de voorzieningen dient de houder van een beschikking tot subsidieverlening bij het college een aanvraag in om een beschikking tot subsidievaststelling.

 • 2

  De aanvraag om een beschikking tot subsidievaststelling wordt ingediend middels een door het college vastgesteld formulier, onder overlegging van de daarop vermelde bijlagen.

Artikel 14 Weigeringsgronden aanvraag beschikking tot subsidievaststelling

De aanvraag om een beschikking tot subsidievaststelling wordt afgewezen als niet is aangetoond of onvoldoende is aangetoond, dat voldaan is aan de beschikking tot subsidieverlening.

Artikel 15 Beslistermijn aanvraag beschikking subsidievaststelling

 • 1

  Het college beslist over een aanvraag om een beschikking tot subsidievaststelling binnen acht weken na de ontvangst van de aanvraag.

 • 2

  Het college kan de beslissing met ten hoogste vier weken verdagen.

Hoofdstuk 3 Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 16 Hardheidsclausule

Het college kan gemotiveerd afwijken van de bepalingen in de verordening, Indien naar zijn oordeel een strikte toepassing daarvan voor één of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de bepaling(en) te dienen doelen, dan wel zou leiden tot onbillijkheden van zwaarwegende aard.

Artikel 17 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2012.

Artikel 18 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Subsidieverordening duurzaam bouwen op bedrijventerreinen gemeente Reimerswaal 2012.

Artikel 19 Overgangsbepaling

Aanvragen die zijn ingediend voordat de verordening in werking is getreden worden niet in behandeling genomen.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 20 december 2011. 

de griffier,

 

de voorzitter,