Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Reimerswaal

Wegsleepverordening gemeente Reimerswaal

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieReimerswaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWegsleepverordening gemeente Reimerswaal
CiteertitelWegsleepverordening gemeente Reimerswaal
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpWegsleepverordening gemeente Reimerswaal

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 173, tweede lid van de

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-07-2022bijlage 1

28-04-2021

gmb-2022-326766

Z20.014003
01-01-201201-01-201226-07-2022nieuwe regeling

20-12-2011

Reimerswaal Informatie

11.031017

Tekst van de regeling

Intitulé

Wegsleepverordening gemeente Reimerswaal

De raad van de gemeente Reimerswaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 december 2011;

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 173, tweede lid van deWegenverkeerswet 1994 en het Besluit wegslepen van voertuigen;

overwegende dat het wenselijk is om in voorkomende gevallen op de weg staandevoertuigen te kunnen verwijderen, over te brengen en in bewaring te stellen;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende

 

Wegsleepverordening gemeente Reimerswaal

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:a. RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;b. wet: de Wegenverkeerswet 1994;c. besluit: het Besluit wegslepen van voertuigen;d. voertuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, onder al RVV 1990;e. motorrijtuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c van de wet;f. het college: het college van burgemeester en wethouders van Reimerswaal;g. etmaal: een periode van 24 uur.

Artikel 2 Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c van de wet, wordenalle wegen en weggedeelten binnen de gemeente aangewezen voor zover ze behoren toteen van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

Artikel 3 Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

 • 1

  Als plaats van bewaring van voertuigen wordt aangewezen:het terrein van Autobedrijf Van Hoek, de Poort 22, 4411 PA te Rilland.

 • 2

  De openingstijden van de in het eerste lid bedoelde bewaarplaats worden door het college vastgesteld.

Artikel 4 Kosten overbrengen en bewaren van voertuigen

 • 1

  De kosten van het overbrengen van een voertuig naar de bewaarplaats alsmede de kosten voor het bewaren van een voertuig zijn vermeld in de bij deze verordening behorende en daarvan deel uitmakende tarieventabel. De bedragen zijn exclusief BTW.

 • 2

  De in het tarievenblad genoemde bedragen zullen jaarlijks worden aangepast overeenkomstig de procentuele wijziging die het consumenten - prijsindexcijfer over de maand april van het lopende kalenderjaarheeft ondergaan ten opzichte van dit prijsindexcijfer over de maand april van het daaraan voorgaande jaar. De uitkomst van die berekening wordt naar boven afgerond op hele euro’s. De aldus berekende bedragen zullen voor 1 december in Reimerswaal Informatie bekend worden gemaakt en gelden voor het daaropvolgende kalenderjaar. Deze bevoegdheid wordt gemandateerd aan het college.

 • 3

  Ingeval van verkoop, eigendomsoverdracht om niet of vernietiging van een voertuig ingevolge artikel 5:30 van de Algemene wet bestuursrecht, worden de daadwerkelijk gemaakte kosten, inclusief de kosten van taxatie, in rekening gebracht.

Artikel 5 Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 130, vierde lid, 164, zevende lid en 174, eerste lid van de wet, zijn de artikelen 1, 3 en 4 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 01 januari 2012.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening kan wordt aangehaald als

“Wegsleepverordening gemeente Reimerswaal ”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Reimerswaal d.d. 20 december 2011.

 

de raad van de gemeente Reimerswaal,

de griffier de voorzitter

TARIEVENTABEL 1  

 

De kosten van het overbrengen van een voertuig naar de bewaarplaats bedragen exclusief BTW:

 

 • a.

  voorrijkosten (kosten loos uitrijden): € 123,97;  

 • b.

  kosten onvolledige berging: € 123,97;  

 • c.

  kosten van een volledige berging: € 206,61.

De kosten van het bewaren van een voertuig bedragen exclusief BTW:

 

 • -

  € 20,66 per etmaal of een gedeelte daarvan.