Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Gladheidbestrijdingsplan en strooiplan 2011-2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaarlemmerliede en Spaarnwoude
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGladheidbestrijdingsplan en strooiplan 2011-2012
CiteertitelGladheidbestrijdingsplan en strooiplan 2011-2012
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Gladheidbestrijdingsplan 2010/2011

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Burgerlijk Wetboek

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-01-201211-01-2012intrekking

11-01-2012

Maak kennis met Haarlemmerliede en Spaarnwoude

201202519
01-11-201101-11-2012Nieuwe regeling

15-11-2011

Maak kennis met Haarlemmerliede en Spaarnwoude, 14-12-2011

201103157

Tekst van de regeling

Intitulé

Gladheidbestrijdingsplan en strooiplan 2011-2012

 

 

HET GLADHEIDBESTRIJDINGSPLAN 2011 – 2012

1. INLEIDING/GESCHIEDENIS

 

Op de gemeente rust de plicht ervoor te zorgen dat een openbare weg in goede staat verkeert en dat de toestand van de weg de veiligheid van personen en zaken niet in gevaar brengt. Gladheid door sneeuw of ijzel is een gebrek van het wegdek dat gevaar oplevert voor het verkeer. Indien door het ontbreken van maatregelen ter voorkoming van dat gevaar gezegd kan worden dat de weg niet voldoet aan de eisen die men daaraan onder de gegeven omstandigheden kan stellen, draagt de gemeente een risicoaansprakelijkheid voor schades die daardoor zijn dan wel zullen ontstaan. Het is vervolgens aan de gemeente om aan te tonen dat zij niet verwijtbaar heeft gehandeld. Om te kunnen bewijzen dat zij aan haar inspanningsverplichting heeft voldaan is het aan te bevelen dat de gemeente (jaarlijks) een gladheidbestrijdingsplan vaststelt.

 

In 1999 is dit plan voor het eerst vastgesteld, mede omdat het toen ontbrak aan objectieve criteria, hetgeen leidde tot enkele discussies over de vraag of bepaalde wegen wel of niet gestrooid moesten worden, dan wel eerder gestrooid hadden moeten worden.

Deze notitie heeft tot doel richtlijnen op te stellen en vast te leggen volgens welke principes en uitgangspunten gestrooid moet worden en waar. De te strooien wegen worden vastgelegd in het ‘strooiplan’.

 

In dit gladheidbestrijdingsplan wordt voorts ingegaan op de periode waarvoor het plan geldt, de strooistrategie, de wijze van melding/alarmering, de voorlichting, de plaatsing van zoutkisten en de uitvoering van de werkzaamheden. Tenslotte worden enkele conclusies en aanbevelingen gedaan.

 

Overigens is door het overdragen van de reinigingstaken van de gemeente aan De Meerlanden eveneens de gladheidbestrijding naar dit bedrijf overgegaan. In dit plan is hiermee rekening gehouden.

 

2. VASTSTELLING TE STROOIEN WEGEN – STROOIPLAN –

 

Om tot een verantwoorde en logische indeling te komen is het noodzakelijk een differentiatie te maken van de te strooien wegen en hiervoor een strooiplan te schrijven. Door jarenlange ervaring van de chauffeurs van de strooiwagens zijn er twee routes ontstaan die min of meer garanderen dat de belangrijkste wegen en wegvakken als eerste worden gestrooid en dat pas daarna de ondergeschikte wegen aan bod komen. Dit plan gaat er van uit dat wordt voortgegaan met de bestaande praktijk. Volgens deze praktijk worden meer wegen gestrooid dan de uitgangspunten feitelijk inhouden. De benaming buurt-/wijkontsluitingsweg is dan ook ruim geïnterpreteerd: alle resterende wegen, die gestrooid werden, zijn hierin opgenomen. Ten overvloede zijn ook de wegen genoemd die dus niet gestrooid worden.

 

Het strooiplan is als bijlage bij dit gladheidbestrijdingsplan gevoegd. Kortheidshalve wordt hiernaar verwezen. De te strooien wegen c.q. fietspaden zijn in 3 routes ingedeeld. Het bestaande materieel is hierop afgestemd. Benadrukt moet worden dat het plan ‘slechts’ betrekking heeft op wegen en fietspaden in beheer en onderhoud bij de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Provinciale en rijkswegen zijn buiten dit plan gelaten.

De genoemde overheden zorgen op die wegen zelf voor het bestrijden van gladheid en/of sneeuw. Opgemerkt dient te worden dat in het plan enkele wegen worden vermeld die wel onder beheer en onderhoud van andere overheden vallen, maar die in goed overleg voor deze overheden worden meegenomen in dit strooiplan. Hier staat tegenover dat er ook enkele wegvakken zijn binnen de gemeentegrenzen die door andere overheden voor de gemeente worden gestrooid.

 

Uitgangspunten voor het strooiplan zijn geweest dat in ieder geval de volgende wegen c.q. wegvakken worden gestrooid:

 • 1.

  Busroutes

 • 2.

  Hoofdontsluitingswegen

 • 3.

  Buurt-/wijkontsluitingswegen

 • 4.

  Doorgaande fietsroutes.

 

Parkeerplaatsen en parkeerpleinen, alsmede doodlopende wegen behoren hier niet toe. Indien de gladheid geruime tijd mocht aanhouden dan kan er worden besloten ook deze wegvakken te strooien. Ook bij ernstige ijzel worden deze wegvakken meegenomen.

 

Voorgesteld wordt het bijgevoegde strooiplan vast te stellen voor het seizoen 2011-2012.

 

Mede als gevolg van mogelijke uitbreidingen en wijzigingen van het beheergebied van de gemeente in de komende jaren, de aanleg van nieuwe wegen en fietspaden en mogelijke wijzigingen in de busroutes verdient het aanbeveling jaarlijks voor aanvang van de winterperiode, het strooiplan op de actualiteit te toetsen en zo nodig aan te passen. Aanvullingen en/of wijzigingen zullen dan vervolgens ter vaststelling aan het college van burgemeester en wethouders worden voorgelegd.

 

3. VOORLICHTING

 

Mede als voortvloeisel van de risicoaansprakelijkheid verdient het aanbeveling jaarlijks voor de mogelijke sneeuw- en vorstperiode de inwoners door een persbericht in de plaatselijke weekbladen op de hoogte te stellen van het gemeentelijke gladheidbestrijdingsbeleid. Het volledige strooiplan kan op een aantal plaatsen in de gemeente ter inzage worden gelegd. Het maken van het persbericht en het ter inzage leggen van het strooiplan zijn activiteiten die van gemeentewege worden gedaan.

 

4. WIJZE VAN ONTVANGST VAN MELDING/ALARMERING EN PARAATHEID

 

Met het overdragen van de reinigingstaken van de gemeente aan De Meerlanden is eveneens de gladheidbestrijding naar genoemd bedrijf overgegaan. De coördinatie ligt daardoor in handen van De Meerlanden. De praktische invulling c.q. uitwerking ondervindt ten opzichte van vorig seizoen geen verandering. Feitelijk komt dit op het volgende neer:

De toestand van de wegen wordt door de politie gecontroleerd. Daarnaast is er een mondelinge overeenkomst tussen De Meerlanden, Spaarnelanden en transportbedrijf C. Jonker, een opdrachtnemer van Rijkswaterstaat, dat zij bij elke melding elkaar over en weer informeren over de toestand van de wegen. Bij een beperkte gladheid worden niet de volledige routes gereden. De coördinator bepaalt dit, in overleg met de medewerkers die ter plaatse strooien en aan de hand van de gegevens die worden verstrekt bij de melding van het transportbedrijf.

 

Bij een algemene (verwachte) gladheid worden alle routes gereden. Uitgangspunt is dat binnen 30 minuten de eerste wagen onderweg is. Bij ernstige gladheid zoals ijzel zal men ook de doodlopende wegen en parkeerplaatsen en parkeerpleinen strooien. Wanneer de algemene gladheid aanhoudt, blijft de ploeg in actie tot alle te bestrijden wegen voor het verkeer begaanbaar zijn. Zodra deze situatie is bereikt kan worden gestopt met strooien.

 

Indien noodzakelijk zullen doordeweeks medewerkers van de afdeling Ruimte bij aanvang van de reguliere dagdienst de voor de strooiwagens moeilijk bereikbare plaatsen met de hand gaan strooien. Dit is een activiteit die ten laste komt van de gemeente. In voorkomende gevallen zal wel afstemming plaatsvinden met de gladheidcoördinator van De Meerlanden.

 

5. ONTWIKKELINGEN MET BETREKKING TOT MELDINGSSYSTEMEN

 

Een aantal grotere gemeenten en regionale- en landelijke overheden zijn de laatste jaren overgestapt op een zogenaamd gladheidmeldsysteem van het KNMI of van Weer-online.

Beiden kunnen redelijk nauwkeurig bepalen waar en op welk moment het glad is c.q. gaat worden. Zij doen dit op basis van een uitgebreide regionale weersverwachting, inclusief een verwachting voor de wegdektemperatuur. Bij dit laatste wordt gebruik gemaakt van sensoren die in het wegdek zijn aangebracht. De gladheidverwachting kan via een telefoon op de computer worden ontvangen. Desgewenst kan de verwachting worden uitgebreid met neerslagradarbeelden en een neerslagverwachting voor de komende twaalf uur.

 

De Meerlanden beschikt over meerdere ‘meldingspunten’. Zo wordt onder andere gebruik gemaakt van een weersverwachtingsmeldsysteem van Weer-online uit Wageningen. Van dat bedrijf worden de volgende diensten afgenomen:

 • a.

  Het op elke moment kunnen raadplegen van alle benodigde weersinformatie voor de gladheidbestrijding via internet. Deze gegevens worden om 00.30, 8.10, 12.10 en 15.10 uur dagelijks ververst.

 • b.

  Een telefonische alarmering (aan de dienstdoende coördinator) bij ijzel of sneeuw, twee uur voordat deze neerslag het ‘verzorgingsgebied’ bereikt en

 • c.

  het te allen tijde kunnen raadplegen van de specialisten in de weerkamer van Weer-online.

 • d.

  Het online opvragen van waarschuwingsgegevens betreffende de gladheid, deze gegevens worden elke dag om 14.00, 20.00 en 00.30 ververst. Waarschuwingsgegevens zijn, kans op gladheid, temperatuursverwachtingen, conditie van de weg, kans op winterse neerslag en de trend voor de komende dagen.

 • e.

  Alarmmeldingen via een SMS alarm bij kritieke weerssituaties. De gladheidcoördinator heeft een PDA waarop elke moment een alarm SMS verzonden wordt bij dreigende gladheid.

   

De gladheidcoördinator kijkt meerdere keren per etmaal op de internetpagina van Weer-online naar de weersontwikkelingen met betrekking tot gladheid.

Daarnaast maken de coördinatoren van De Meerlanden ook gebruik van andere (aanvullende) meldsystemen. Hierbij valt te denken aan meldingen die door de meldkamer(s) van politiekorpsen uit andere regio’s worden doorgegeven, kennis van eigen medewerkers die zowel ‘s morgens als ‘s avonds laat op de weg zitten en eventueel door De Meerlanden ingeschakelde derden voor het bestrijden van gladheid die ook voor andere overheden deze werkzaamheden uitvoeren.

 

Per 1 november 2006 ontvangt de coördinator van de Meerlanden een alarm melding van Spaarnelanden NV, deze verzorgt de gladheidbestrijding in de gemeente Haarlem. De Spaarnelanden heeft een contract met Wheater news. Wheater news heeft dezelfde functionaliteiten als Weer-online.

 

6. ZOUTKISTEN

 

In een eerder gladheidbestrijdingsplan is ingegaan op het plaatsen van zoutkisten. Na afweging van de voors en tegens is besloten vooralsnog geen zoutkisten te plaatsen.

In de toen geschetste situatie is het afgelopen jaar geen verandering gekomen.

Om deze reden wordt ook nu weer voorgesteld van gemeentewege geen zoutkisten te plaatsen.

 

7. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

 

Resumerend kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

1.Het winterseizoen loopt voor zover betrekking hebbende op het bestrijden van de gladheid van 1 november tot 1 april.

2.Mede ter voldoening aan de inspanningsverplichting om de wegen in goede staat te laten verkeren ter voorkoming van aansprakelijkheidsstelling, wordt een gladheidbestrijdingsplan, inclusief een strooiplan, vastgesteld. Het strooiplan wordt jaarlijks herzien;

3.De te strooien wegen en wegvakken worden bepaald aan de hand van de volgende uitgangspunten:

 • -

  busroutes

 • -

  hoofdontsluitingswegen

 • -

  buurt-/wijkontsluitingswegen

 • -

  doorgaande fietsroutes.

Parkeerplaatsen, parkeerpleinen en doodlopende straten blijven uitgesloten.

4.Het gladheidbestrijdingsplan, inclusief de te strooien wegen, wordt via een perspublicatie onder de aandacht van de burgers gebracht en wordt tevens ter inzage gelegd.

5.De uitvoering van de gladheidbestrijdingstaken wordt gedaan door De Meerlanden.

6.De melding/alarmering door transportbedrijf Jonker, Spaarnelanden en externe bedrijven zoals Weer-online verloopt naar ieders tevredenheid. Uitgaande van deze weergegevens kan het moment van uitrukken bepaald worden en wordt er niet meer automatisch gestrooid na een melding van transportbedrijf Jonker.

7.Zoutkisten worden, evenals afgelopen seizoen, niet van gemeentewege geplaatst.

HET STROOIPLAN 2011 – 2012

Binnen de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude kunnen we de wegen indelen in een aantal klassen zoals die ook in het gladheidbestrijdingsplan als uitgangspunt worden genoemd.

 

Busroutes

Halfweg:

Oranje Nassaustraat

Spaarndam:

Ringweg (gedeeltelijk)

Dr. W. Nijestraat

Clara van Spaarnwoudestraat (gedeeltelijk)

 

Hoofdontsluitingswegen

Halfweg:

Teding van Berkhoutweg

Dubbele Buurt

Julianastraat

Haarlemmerstraatweg

Oude Haarlemmerstraatweg

Wethouder van Essenweg

Wethouder van Essenweg (recreatieschap)

Houtrakkerweg

Osdorperweg

Spaarndam:

Ringweg

Floris Balthasarstraat

Zijkanaal C weg

Haarlemmerliede en Penningsveer:

Liedeweg

Penningsveer

Buitengebied:

Haarlemmerstraatweg

Houtrakkerweg

Machineweg

Middenweg

Liedeweg

Lagedijk

Lageweg

Ringweg

Spaarndammerdijk

Zijkanaal C weg

 

Buurt-/wijkontsluitingswegen

Halfweg:

Dubbele Buurt

Wethouder Doevenstraat

Wethouder Rijkeboerweg

Kanaalweg

Burg. van Bruggenstraat

Amsterdamsestraatweg

Prins Hendrikkade

Emmaplein

Wilhelminastraat

Haarlemmermeerstraat

Dokter Baumannplein

Polanenkade

Schoolstraat

Irenestraat

Beatrixstraat

Dr. Schaepmanstraat

Min. Cort v.d. Lindenstraat

Polanenstraat

Burg. Simonsstraat

Houtrijkstraat

Mientekade

Spaarndammerweg

Zijkanaal F oost

Zijkanaal F west

Spaarndam:

Kuyperstraat

van der Burchstraat

De Leeuwstraat

Clara van Spaarnwoudestraat

Talesiuspark

Wolfsenstraat

Claes van Kietenstraat

Melchiorstraat (tussen Frans Verpoortenstraat en Cornelis Visserstraat)

Frans Verpoortenstraat

Leen Spierenburgstraat

Jan van Geemstraat

Cornelis Visserstraat

SpaarneBuiten:

Lagedijk

Spaarnekade

Wetering

Rijnland

Buitengebied:

Groeneweg

Kerkweg

Inlaagpolder

Inlaagpolder langs gemaal

Noorderweg

Weg over kavel 35

Oude Notweg

Batterijweg (Vinkebrug)

Zuiderweg (recreatieschap)

Bauduinlaan (recreatieschap)

 

Doorgaande fietsroutes

Zijkanaal C weg

Oranje Nassaustraat

Amsterdamsestraatweg

Haarlemmerstraatweg

 

Niet gestrooid worden:

Halfweg:

Bauduinlaan

Binnenhof

Burg. van Bruggenstraat (gedeeltelijk)

Van Hövell tot Westerflierpad

Dillenburg

IJsteeg

Prins Bernhardkade

Margrietplantsoen

Remisepad

Spaarndam:

B.van Beaumontstraat

Baron van Fridaghstraat

Biesheuvelplein

Brabantiapad

Christiaan Bruningsstraat

Chr. van Beeckstraat

Conradstraat

Cruquiusstraat

Gerrit Vermootenstraat

Houtrakpolderstraat

Joh. van der Waeyenstraat

Kees ‘t Hoenstraat

Kleinestraat

Pieter Bruijnsstraat

Schmidtstraat

Westhoff

de Geusplein

van Meeuwenstraat

Frans Baljonpad

Melchiorstraat (tussen Frans Verpoortenstraat en Frans Baljonpad)

Sint Adalbertushof

Haarlemmerliede en Penningsveer:

Dorpsplein

Franciscanessenstraat

Liedeweg (bij bungalows)

Veermolenweg

Buitengebied:

Rottewegje

De Laars

Hoofdweg van de Inlaagpolder

Inlaagsedijk

De Meerlanden strooit de Wethouder van Essenweg, Bauduinlaan, Zuiderweg, de toegang naar Zijkanaal F oost noordzijde en de toegang naar de wielerbaan langs de Zijkanaal C weg voor het recreatieschap Spaarnwoude en de Zijkanaal F oost noordzijde voor het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Rijkswaterstaat strooit de Haarlemmerstraatweg tussen Haarlem en de Zwetbrug voor de gemeente, terwijl De Meerlanden voor Rijkswaterstaat het pontplein meenemen bij Buitenhuizen.

Het fietspad Amsterdamsestraatweg aan weerskanten van de Oranje Nassaustraat werd automatisch gestrooid met de N200 mee. Door de nieuwe inrichting met hekwerk en extra groen wordt dit nu apart door De Meerlanden meegenomen in route 3.

Onafhankelijk van de indeling van de wegen is er een drietal routes opgesteld waarlangs wordt gestrooid bij een verwachte algemene gladheid. Daarnaast is er de mogelijkheid om bij plotseling optredende gladheid lokaal te strooien.

 

Route 1 uit te voeren met de grote wagen:

Teding van Berkhoutweg

Oude Haarlemmerstraatweg

Haarlemmerstraatweg (deel naar Sugar City en terug)

Wethouder van Essenweg (tot gemeentegrens en weer terug)

Zuiderweg

Bauduinlaan (tot gemeentegrens en weer terug)

Wethouder van Essenweg

Houtrakkerweg

Machineweg gelegen in onze gemeente

Noorderweg

Zijkanaal C weg (naar pont Buitenhuizen en terug tot Spaarndam-West inclusief de toegang naar de wielerbaan)

Spaarndammerdijk (tot Lageweg)

Lageweg

Lagedijk

Penningsveer (heen en weer)

Liedeweg

Oude Notweg (tot de Vinkebrug)

Groeneweg

Kerkweg (heen en weer)

Inlaagpolder/Hornweg (tot Zijkanaal C weg en terug tot Ringweg)

Ringweg (tot weg over kavel 35)

Weg over kavel 35 (heen en weer)

Ringweg

Inlaagpolder langs gemaal (heen en weer)

Middenweg (tot Machineweg)

Houtrakkerweg

Wethouder van Essenweg

Zijkanaal F oostzijde (doodlopend noordelijk gedeelte)

Zijkanaal F westzijde

Houtrakkerweg

 

Route 2 uit te voeren met de kleine wagen

Dubbele Buurt (zuidzijde spoorlijn)

Dokter Baumannplein (noordzijde)

Dubbele Buurt

Oranje Nassaustraat

Beatrixstraat

Oranje Nassaustraat

Julianastraat

Dr. Schaepmanstraat

Julianastraat

Min. Cort v.d. Lindenstraat

Amsterdamsestraatweg

Burg. Simonsstraat

Polanenstraat

Min. Cort v.d. Lindenstraat

Julianastraat

Burg. Simonsstraat

Houtrijkstraat

Mientekade

Houtrijkstraat

Julianastraat (tot Wilhelminastraat en terug)

Oranje Nassaustraat

Amsterdamsestraatweg N200

Osdorperweg (tot Amsterdam en terug)

Amsterdamsestraatweg N200

Oranje Nassaustraat

Irenestraat

Schoolstraat

Amsterdamsestraatweg

Dokter Baumannplein (zuidzijde en terug)

Polanenkade

Prins Hendrikkade

Wilhelminastraat

Emmaplein

Wilhelminastraat

Haarlemmermeerstraat

Haarlemmerstraatweg (fietspad tot gemeentegrens Haarlem)

Batterijweg (Vinkebrug)

Spaarndammerweg (tot spoorwegovergang en weer terug)

Spaarndammerdijk

Ringweg (tot Inlaagpolder en terug)

Kuyperstraat

van der Burchtstraat

De Leeuwstraat

Clara van Spaarnwoudestraat

Ringweg

Frans Verpoortenstraat

Jan van Geemstraat

Cornelis Visserstraat

Melchiorstraat

Frans Verpoortenstraat

Leen Spierenburgstraat

Cornelis Visserstraat

Jan van Geemstraat

Clara van Spaarnwoudestraat

Dokter W. Nijestraat

Floris Balthasarstraat (tot Zijkanaal C weg en terug)

Talesiuspark

Wolfsenstraat

Dokter W. Nijestraat

Ds. J. Schardamstraat

Claes van Kietenstraat

Dokter W. Nijestraat (tot Ringweg dorpshuis)

Zijkanaal C weg fietspad

afslag A9 voor de brandweer over terrein van Rijkswaterstaat

Zijkanaal C weg fietspad

Dubbele Buurt

Teding van Berkhoutweg

Burg. Van Bruggenstraat

Zijkanaal F Oostzijde

Kanaalweg

Wethouder Rijkeboerweg

 

Route 3 uit te voeren met de kleine wagen vanuit de gemeente Haarlemmermeer

Oranje Nassaustraat alleen west fietspad

Oranje Nassaustraat alleen oost fietspad

Het fietspad Amsterdamsestraatweg aan weerskanten van de Oranje Nassaustraat.