Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schiermonnikoog

Verordening cliëntenparticipatie sociale werkvoorziening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchiermonnikoog
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening cliëntenparticipatie sociale werkvoorziening
CiteertitelVerordening Cliëntenparticipatie Wsw gemeenten Ameland / Dantumadiel / Dongeradeel / Ferwerderadiel / Kollumerland c.a. en Schiermonnikoog
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet sociale werkvoorziening, art. 2, derde lid

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-201101-07-2011Nieuwe regeling

24-01-2012

Nieuwsbrief, 27 januari 2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening cliëntenparticipatie sociale werkvoorziening

C liëntenparticipatie Wsw

De cliëntenparticipatie Wsw (Wsw-raad) houdt zich bezig met het gemeentelijk beleid ten aanzien van de Wsw. Dit is de verordenende bevoegdheid van de gemeente, de gemeente heeft ook de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de ui t voering.

De raden van de Gemeenten Ameland, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a., Schiermonnikoog

Gelet op artikel 2, derde lid, van de Wet sociale werkvoorziening;

Overwegende dat bij verordening nadere regels vastgesteld dienen te worden over de wijze waarop Wsw-geïndiceerden of hun vertegenwoordigers worden betrokken bij de uitvoering van deze wet.

B E S L U I T:

vast te stellen de volgende:

Verordening cliëntenparticipatie sociale werkvoorziening

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

belangenorganisaties: organisaties die de belangen van cliënten of mede de

belangen van cliënten behartigen;

bestuur: het College van Burgemeester en Wethouders;

cliëntenraad:de door burgemeester en wethouders als zodanig erkende gezamenlijke cliëntenraad van Wsw-geindiceerden in de gemeenten Ameland, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a. en Schiermonnikoog;

Wsw-geindiceerden: ingezetenen die voor de Wsw geïndiceerd zijn of hun wettelijk vertegenwoordigers, te weten:

 • ·

  Wsw-geindiceerden op de wachtlijst

 • ·

  Wsw-geindiceerden als werknemer van het Werk-/Leerbedrijf of

 • ·

  Wsw-geindiceerden als werknemer bij een reguliere werkgever

 • ·

  en /of hun vertegenwoordigers die als zodanig gerechtigd zijn.

cliëntenparticipatie Wsw: de gestructureerde wijze waarop de gemeente Wsw-geindiceerden betrekt in de beleidsvoorbereiding, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijk Wsw-beleid;

GR: Gemeenschappelijke Regeling Werk-/Leerbedrijf

NoardEast Fryslân

wet: Wet sociale werkvoorziening (Wsw).

Artikel 2 Doelstelling Cliëntenraad

Het beleid cliëntenparticipatie Wsw heeft de volgende doelstellingen:

 • -

  het bewerkstelligen dat belanghebbenden bij het gemeentelijk beleid betreffende de uitvoering van de Wsw vanuit een onafhankelijke positie optimaal betrokken zijn bij de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het voor hen gevoerde gemeentelijk beleid;

 • -

  het bijdragen aan de totstandkoming of verbetering van het gemeentelijk Wsw-beleid, gericht op het bieden van gelijke arbeidsmogelijkheden aan burgers met een functiebeperking of chronische aandoening wat bijdraagt aan het realiseren van volwaardig burgerschap.

Artikel 3 Samenstelling Cliëntenraad

 • 1.

  De Cliëntenraad bestaat uit een oneven aantal leden met een minimum van zeven en een maximum van vijftien leden.

 • 2.

  De Cliëntenraad is samengesteld uit Wsw-geindiceerden.

 • 3.

  De samenstelling van de Cliëntenraad vormt zoveel mogelijk een afspiegeling van het cliëntenbestand.

 • 4.

  De Cliëntenraad streeft naar een evenredige samenstelling van cliënten over de gemeenten die deelnemen aan deze verordening.

 • 5.

  De leden verrichten hun werkzaamheden zonder last, maar voeren voor zover van toepassing wel ruggespraak met hun achterban.

Artikel 4 Voordracht en benoeming leden

 • 1.

  De leden van de Cliëntenraad worden door het bestuur op voordracht van de Cliëntenraad benoemd.

 • 2.

  De leden van de belangenorganisaties worden voorgedragen door die organisaties.

 • 3.

  De leden vanuit de cliënten worden voorgedragen door de cliëntenraad, vanuit de kandidaten die zich, na een openbare oproep, daarvoor hebben aangemeld.

 • 4.

  Het bestuur benoemt de leden van de Cliëntenraad, behoudens tussentijds aftreden, voor de duur van het zittende bestuur.

Artikel 5 Onafhankelijk voorzitter

 • 1.

  De Cliëntenraad heeft een onafhankelijke voorzitter die op voordracht van de Cliëntenraad wordt benoemd door het bestuur.

 • 2.

  De voorzitter is geen lid van de Cliëntenraad en heeft geen stemrecht.

 • 3.

  De zittingsduur van de voorzitter is gelijk aan de zittingsduur van de leden van de Cliëntenraad.

 • 4.

  Het voorzitterschap eindigt met onmiddellijke ingang op het moment dat de voorzitter daar zelf om verzoekt of naar aanleiding van een gemotiveerd verzoek van de Cliëntenraad of het bestuur.

 • 5.

  De benoeming in een tussentijdse vacature gebeurt bij voorkeur binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature.

Artikel 6 Overleg bestuur en Cliëntenraad

 • 1.

  Het bestuur heeft twee keer per jaar overleg met de Cliëntenraad.

 • 2.

  Alle deelnemers aan het overleg hebben de bevoegdheid om alle aangelegenheden die het beleid, de uitvoering en de kwaliteit van de dienstverlening raken op de agenda te laten zetten.

Artikel 7 Taken Cliëntenraad

 • 1.

  De Cliëntenraad adviseert gevraagd en ongevraagd het bestuur en behartigt op deze wijze de belangen van de cliënten.

 • 2.

  De Cliëntenraad heeft de bevoegdheid alle aangelegenheden die het beleid en de uitvoering van de Wsw door de GR raken in de overleggen met het bestuur aan de orde te stellen.

 • 3.

  De Cliëntenraad heeft het recht over alle aangelegenheden als genoemd onder het tweede lid verbetervoorstellen te doen.

 • 4.

  De Cliëntenraad stelt jaarlijks een werkplan en een jaarverslag op. In het jaarverslag zijn ten minste de in het afgelopen jaar door de Cliëntenraad gegeven gevraagde en ongevraagde adviezen opgenomen.

 • 5.

  De Ciëntenraad wordt tijdig betrokken bij de voorbereiding van beleid en uitvoeringsbeleid.

 • 6.

  Als het bestuur afwijkt van het advies van de cliëntenraad, wordt de Cliëntenraad daarvan schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld;

 • 7.

  In het geval het bestuur in een besluit afwijkt van het advies van de Cliëntenraad, wordt dit bij het voorstel vermeld, waarbij tevens is aangegeven op welke gronden van het advies van de Cliëntenraad is afgeweken.

 • 8.

  De Cliëntenraad adviseert niet over:

  • a.

   klachten, bezwaar- en beroepschriften en andere zaken die op individuele cliënten betrekking hebben; en

  • b.

   de uitvoering van het Werk-/Leerbedrijf NoardEast Fryslân daarvoor heeft het Werk-/Leerbedrijf een Ondernemingsraad conform de Wet op de Ondernemingsraden.

Artikel 8 Werkwijze Cliëntenraad

 • 1.

  De Cliëntenraad stelt een reglement op en legt het reglement ter goedkeuring voor aan het bestuur.

 • 2.

  De vergaderingen van de Cliëntenraad sociale werkvoorziening zijn openbaar.

 • 3.

  De Cliëntenraad sociale werkvoorziening kan besluiten tot het houden van een besloten vergadering.

Artikel 9 Informatievoorziening

 • 1.

  Het bestuur draagt zorg voor een goede en tijdige informatievoorziening aan de Cliëntenraad over zaken die tot het taakgebied van de Cliëntenraad behoren.

 • 2.

  De Cliëntenraad krijgt tijdig, spontaan en op verzoek alle informatie die het voor de uitoefening van haar taken nodig heeft.

 • 3.

  De Cliëntenraad krijgt spontaan de resultaten van klachtenrapportages en onderzoeken naar klanttevredenheid.

 • 4.

  Het bestuur is verplicht gehoor te geven aan een verzoek van de Cliëntenraad om toelichting te geven op de stukken waarover advies is gevraagd of die de Cliëntenraad ter informatie heeft ontvangen. Het bestuur kan zich daarbij laten vertegenwoordigen.

Artikel 10 Facilitering Cliëntenraad

 • 1.

  Voor de Cliëntenraad wordt jaarlijks in de begroting een budget opgenomen voor onder meer kosten die verband houden met o.a. deskundigheidsbevordering en organisatiekosten.

 • 2.

  Het bestuur draagt er kosteloos zorg voor dat noodzakelijke faciliteiten aan de Cliëntenraad beschikbaar worden gesteld, zodat de Cliëntenraad naar behoren invulling kan geven aan zijn functie.

 • 3.

  Ten laste van het in het eerste lid genoemde budget ontvangen de leden van de cliëntenraad voor het bijwonen van de vergadering van de Cliëntenraad een door het bestuur vast te stellen onkostenvergoeding.

Artikel 11

Wijziging en intrekking verord e ning

Wijziging of intrekking van deze verordening kan alleen plaatsvinden nadat de Cliëntenraad daarover is gehoord.

Artikel 12 Onvoorziene situaties

In alle andere gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het bestuur.

Artikel 13 Citeertitel en inwerkingtreding

1.Deze verordening kan worden aangehaald als:

‘Verordening Cliëntenparticipatie Wsw gemeenten Ameland / Dantumadiel / Dongeradeel / Ferwerderadiel / Kollumerland c.a. en Schiermonnikoog’.

 

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2011.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 24 januari 2011.

., voorzitter (mr. M. Zijlstra)

., griffier (S.T. van der Zwaag)

TOELICHTING VERORDENING CLIENTENPARTICIPATIE SOCIALE WERKVOORZIENING

 

Algemene toelichting

 

Op 1 januari 2008 is de nieuwe Wet sociale werkvoorziening (Wsw) in werking getreden. De Wsw-geïndiceerde (cliënt) staat centraal in de uitvoering van de nieuwe Wsw. Om die reden vindt de Tweede Kamer cliëntenparticipatie belangrijk en onmisbaar. In de Wsw is daarom geregeld dat de gemeenteraad bij de verordening regels stelt over de manier waarop cliënten betrokken worden bij de uitvoering van de Wsw. In artikel 2, derde lid van de Wsw is daarom bepaald dat de gemeenteraad bij verordening regels stelt over de wijze waarop de ingezetenen die geïndiceerd zijn of hun vertegenwoordigers worden betrokken bij de uitvoering van deze wet, waarbij in ieder geval wordt geregeld de wijze waarop:

a. periodiek overleg wordt gevoerd met deze ingezetenen of hun vertegenwoordigers;

b. deze ingezetenen of vertegenwoordigers onderwerpen voor de agenda van dit overleg kunnen aanmelden;

c. zij worden voorzien van de voor een adequate deelname aan het overleg benodigde informatie.

 

De gemeenten hebben inmiddels de nodige ervaring opgedaan met cliëntenparticipatie in het kader van de WWB. Het derde lid komt nagenoeg overeen met artikel 47 van de WWB en biedt flexibiliteit in keuzemogelijkheden om organisatie en vormgeving van cliëntenparticipatie in te vullen. Gemeenten zijn tot op zekere hoogte vrij in de keuze van de manier waarop zij cliëntenparticipatie wensen te organiseren. Echter, aangezien de wettelijke minimumeisen vrijblijvende vormen van cliëntenparticipatie als een klantenpanel of klanttevredenheidsonderzoek uitsluiten, is een Cliëntenraad - met adviserende taken en bevoegdheden - de meest voor de hand liggende vorm om invulling te geven aan de wettelijke verplichting. Daarbij kan de gemeenteraad zelf bepalen hoe de cliëntenparticipatie zich verhoudt tot de wettelijk georganiseerde inspraak en medezeggenschap van Wsw-werknemers op grond van de Wet op de ondernemingsraden (Wor).

 

De gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel en Kollumerland c.a. hebben de uitvoering van de Wsw opgedragen aan de GR Werk-/Leerbedrijf Noard-East Fryslân.

De gemeenteraden van bovenmstaande gemeenten, als ook de gemeenten Ameland, Ferwerderadiel en Schiermonnikoog, hebben besloten een gezamenlijke Cliëntenraad in te stellen die de besturen adviseren.

 

De Cliëntenraad WSW behartigt de belangen van alle Wsw-geïndiceerden bij de lokale invulling van het Wsw-beleid. De bedoeling is de Cliëntenraad te betrekken bij de voorbereiding van het beleid. Het beleidsterrein voor advisering strekt zich uit over beleidsvoorstellen, verordeningen, nota’s, gevolgde procedures, inzet van voorzieningen (zoals persoonsgebonden budget), de uitvoering van de wetgeving, beoordeling van begroting, verantwoording en evaluaties en dergelijke. Het gaat nadrukkelijk om de groep inwoners met een Wsw-indicatie en niet om individuele belangenbehartiging.

 

 

Artikelsgewijs

 

De artikelsgewijze toelichting is beperkt tot die artikelen die ook daadwerkelijk toelichting behoeven. Artikelen of onderdelen van artikelen die geen vragen oproepen worden hierna derhalve niet nader toegelicht.

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

Dit artikel omschrijft de voor de verordening van belang zijnde begrippen. De cliëntenraad is ingesteld door de deelnemende gemeenten aan de GR Werk-/Leerbedrijf NoardEast Fryslân en adviseert aan het bestuur. De cliëntenraad is het inspraakorgaan dat binnen het samenwerkingsverband actief is en zich ten doel stelt om de belangen te behartigen van de in de gemeenten woonachtige Wsw-geindiceerden (ingezetenen met een Wsw-indicatie).

 

Onder cliënten wordt verstaan de ingezetenen, woonachting binnen de grenzen van de deelnemende gemeenten in de GR Werk-/Leerbedrijf NoardEast Fryslân, met een Wsw-indicatie en hun wettelijke vertegenwoordigers.

 

Aan de cliëntenraad kunnen ook belangenorganisaties deelnemen die (mede) de belangen van cliënten behartigen.

 

Artikel 2 Doelstelling Cliëntenraad

Dit artikel behelst een globale omschrijving van het doel van cliëntenparticipatie en omarmt de gedachte dat cliëntenparticipatie onmisbaar is in een uitvoering van een beleidsgebied waarin de cliënt centraal staat.

 

In de wet geregeld dat cliënten, die immers bij de uitvoering van de wet centraal staan, ook bij de uitvoering worden betrokken. Gemeenten dienen een verordening op te stellen waarin zij aangeven hoe ze de cliënten of hun vertegenwoordigers bij de uitvoering betrekken. In deze verordening wordt geregeld op welke wijze periodiek overleg wordt gevoerd met de cliënten en hoe de cliënten onderwerpen voor de agenda kunnen aanmelden en op welke wijze ze worden voorzien van informatie die ze nodig hebben om adequaat aan het overleg te kunnen deelnemen.

 

De cliëntenraad zorgt voor collectieve belangenbehartiging bij de lokale invulling van het gehele beleidsveld. Het kan hierbij gaan om advisering inzake beleidsvoorstellen, verordeningen, nota’s, gevolgde procedures, de uitvoering van wetgeving, beoordeling van evaluaties, benchmarkresultaten en dergelijke. Het gaat dus nadrukkelijk niet om belangenbehartiging van individuele klanten.

 

Artikel 3 Samenstelling Cliëntenraad

De samenwerkende gemeenten streven naar een evenwichtige samenstelling van de cliëntenraad. Vandaar dat in de verordening een bepaling is opgenomen die de afspiegeling van de individuele cliënten en cliëntenorganisaties mogelijk maakt.

 

Niet alleen cliënten maar ook vertegenwoordigers van belangenorganisaties worden bij de cliëntenraad betrokken. Cliënten kunnen, op grond van persoonlijke omstandigheden, in de praktijk een minder constante factor in cliëntenorganisaties zijn. Tevens is het van belang om de te bespreken problematiek in een breder kader te zien. Om deze redenen worden ook belangenorganisaties bij de cliëntenparticipatie betrokken. Kandidaten namens een belangenorganisatie worden voorgedragen door de organisatie die zij in de cliëntenraad vertegenwoordigen.

 

Om besluitvorming mogelijk te maken is een minimum van zeven deelnemers vereist. Het maximum aantal leden van de Cliëntenraad gesteld op vijftien personen. Uitgangspunt is dat er voor een evenredige vertegenwoordiging van de ingezetenen van samenwerkende gemeenten twee leden per gemeente vertegenwoordigd zullen zijn.

 

De leden van de Cliëntenraad voeren hun werkzaamheden voor de Cliëntenraad zonder last uit. Voor zover mogelijk houden de leden ruggespraak met hun achterban. Het organiseren van ruggespraak is voor individuele leden niet altijd mogelijk. Uiteraard zullen de vertegenwoordigers van belangenorganisaties wel worden gevoed vanuit de betreffende organisatie. Voor deze leden in ruggespraak eenvoudiger te realiseren.

 

Artikel 4 Voordracht en benoeming leden

Het benoemen van leden valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. De zittingsduur van de Cliëntenraad is en wordt gelijkgesteld aan de zittingsduur van het bestuur. Leden van de Cliëntenraad die tussentijds worden benoemd, worden benoemd voor de resterende zittingsperiode van het bestuur.

De leden vanuit de belangenorganisaties worden voorgedragen door die organisaties en benoemd door het bestuur.

Kandidaten voor het lidmaatschap van de Cliëntenraad vanuit de cliënten worden door het bestuur geworven door middel van een openbare oproep. De Cliëntenraad doet aan het bestuur een voordracht van de te benoemen leden vanuit de cliënten.

 

Artikel 5 Onafhankelijk voorzitter

De voorzitter is onafhankelijk en is geen lid van de Cliëntenraad en heeft geen stemrecht. De voorzitter wordt door de Cliëntenraad voorgedragen en door het bestuur benoemd. De voorzitter wordt van buitenaf voorgedragen.

 

Artikel 6 Overleg bestuur en Cliëntenraad

Het bestuur en de cliëntenraad hebben tenminste twee keer per jaar overleg. Tijdens dit overleg kunnen alle onderwerpen over beleid, uitvoering en kwaliteit van de dienstverlening op de agenda worden geplaatst.

 

Artikel 7 Taken Cliëntenraad

Dit artikel bepaalt de reikwijdte van de taken en bevoegdheden die aan de Cliëntenraad zijn toebedeeld. De Cliëntenraad fungeert als adviesorgaan van het bestuur. De aspecten van het beleid waarbij de Cliëntenraad wordt betrokken zijn:

 • 1.

  de voorbereiding van het beleid;

 • 2.

  de uitvoering van het beleid;

 • 3.

  de evaluatie van het beleid.

Behalve adviserende taken heeft de Cliëntenraad ook recht op initiatief. De Cliëntenraad kan op verzoek van het bestuur advies uitbrengen over aangelegenheden op het terrein van de Wsw, maar kan zeker ook zelf het initiatief nemen.

 

Uitdrukkelijk worden individuele zaken buiten het overleg met de Cliëntenraad gehouden omdat deze worden behandeld via andere procedures en overlegstructuren. Ook heeft de Cliëntenraad geen adviesrecht over de uitvoering van het Werk-/Leerbedrijf NoardEast Fryslân. Hiervoor beschikt het Werk-/Leerbedrijf over een eigen Ondernemingsraad op grond van de Wet op de Ondernemingsraden.

 

De Cliëntenraad moet door het bestuur tijdig worden betrokken bij de voorbereiding van beleid en uitvoeringsbeleid. Hier wordt in artikel 9 nader op ingegaan.

 

Als het bestuur afwijkt van de adviezen van de Cliëntenraad zal het bestuur gemotiveerd aan de Cliëntenraad mededelen waarom van het advies is afgeweken.

 

Artikel 8 Werkwijze Cliëntenraad

De cliëntenraad draagt zorg voor de totstandkoming van een huishoudelijk reglement voor de cliëntenraad. Het reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur. Het huishoudelijke reglement geeft in ieder geval een nadere invulling aan de samenstelling, taken, bevoegdheden, werkwijze van de cliëntenraad en al hetgeen dat van belang is voor het goed functioneren van de cliëntenraad.

 

Artikel 9 Informatievoorziening

Het bestuur draagt er zorg voor dat relevante zaken voorafgaande aan de besluitvorming ter advisering worden voorgelegd aan de Cliëntenraad. Hiervan kan alleen worden afgeweken indien advisering vooraf tot een ongewenste vertraging leidt in het besluitvormingsproces. In dat geval zal een en ander achteraf in de Cliëntenraad aan de orde worden gesteld. Het bestuur zorgt voor tijdige toezending van stukken welke ter advisering worden voorgelegd aan de Cliëntenraad.

 

Artikel 10 Facilitering Cliëntenraad

Door het bestuur wordt jaarlijks een budget beschikbaar gesteld waaruit op basis van een door de Cliëntenraad op te stellen en door het bestuur goed te keuren begroting de kosten van de ambtelijke ondersteuning en andere kosten, zoals kosten voor deskundigheidsbevordering en organisatiekosten, ten laste kunnen worden gebracht.

 

Voorts zal het bestuur de Cliëntenraad ook de gelegenheid moeten bieden om zijn taak naar behoren uit te voeren. Voor de vergaderingen van de Cliëntenraad wordt onder andere gratis vergaderruimte beschikbaar gesteld.

 

Daarnaast ontvangen de leden van de cliëntenraad voor het bijwonen van vergaderingen een door het bestuur vast te stellen onkostenvergoeding. Voor wat betreft deze vergoedingen is nadrukkelijk aangegeven dat het een onkostenvergoeding betreft. Deze onkostenvergoeding is niet hoger dan het bedrag dat door de Belastingdienst als vrijwilligersvergoeding buiten beschouwing wordt gelaten in artikel 2, zesde lid van de Wet op de loonbelasting 1964. In het kader van de Wet werk en bijstand (WWB) wordt deze vergoeding niet gezien als middelen, zoals vermeld in artikel 31, eerste lid van de WWB en worden niet verrekend met de bijstandsuitkering. De onkostenvergoeding komt ten laste van het in lid 1 van dit artikel genoemde budget.

 

Artikel 12 Onvoorziene situaties

Dit artikel geeft de bevoegdheid aan het bestuur om een besluit te nemen in de gevallen waarin deze verordening niet voorziet, maar waarin toch een beslissing moet worden genomen.