Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Koggenland

Aanbestedingsbeleid Gemeente Koggenland 2012 - 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Koggenland
Officiële naam regelingAanbestedingsbeleid Gemeente Koggenland 2012 - 2013
CiteertitelAanbestedingsbeleid Gemeente Koggenland 2012 - 2013
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-01-201202-12-2013Onbekend

20-12-2011

Koggen Nieuws 29-01-2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Type aanbestedingAantal offertesDrempelbedrag (indicatief, exclusief BTW)
Gunning uit de hand1Werken: < 25.000 euro Levering en diensten: < 25.000 euro
OnderhandsMinimaal 2Werken: 25.000 – 50.000 euro Levering en diensten:25.000 – 50.000 euro
OnderhandsMinimaal 3Werken: 50.000 – 500.000 euro Leveringen en diensten: 50.000 – 193.000* euro
OnderhandsMinimaal 4Werken: 500.000 – 3.000.000
OpenbaarMinimaal 5 (bij aanbesteding met voorselectie), maximaal 10Werken: > 3.000.000 – 5.000.000* euro
EuropeesMinimaal 5 (bij aanbesteding met voorselectie)Werken ≥ 5.000.000 euro* Leveringen en diensten: ≥ 200.000* euro

* Wettelijk voorgeschreven drempelbedrag voor Europese aanbestedingen (excl. BTW).

Opmerkingen:

 • 1.

  Prijsaanbiedingen dienen schriftelijk te worden ingediend.

 • 2.

  In situaties waarin met een enkelvoudige uitnodiging kan worden gewerkt, blijft de vrijheid bestaan om meerdere prijsaanbiedingen te vragen.

 • 3.

  In het kader van een project dat gesubsidieerd wordt door andere overheden of de EU moet worden voldaan aan de eisen die genoemd zijn in betreffende regeling of subsidiebeschikking.

 • 4.

  Bij iedere aanbesteding worden selectiecriteria en gunningcriteria vooraf bekend gemaakt, alsmede de wegingsfactoren en waardering daarvan. Naast prijs, wordt economisch meest voordelige aanbieding als criterium aangehouden. Dit biedt de mogelijkheid aan het bevoegde gezag/ de bevoegde functionaris aspecten als kwaliteit, service, levertijd, exploitatiekosten, milieuvriendelijkheid en dergelijke mee te laten wegen. Leidraad hierbij vormt het concept duurzame ontwikkeling, zoals dat wordt uitgedrukt in de drie “P”’s, People, planet en profit.

 • 5.

  Bij de voorselectie evenals de prijsonderhandeling dienen minimaal 2 personen van de opdrachtverlener betrokken te zijn. Gesprekken dienen te worden vastgelegd en de keuze voor leveranciers/aanbieders van diensten, leveringen en werken dient te worden gemotiveerd.

 • 6.

  Aanbestedingen dienen te worden vastgelegd in een aanbestedingsdossier. Het aanbestedingsdossier moet een adequate interne en externe verantwoording en (accountants-) controle tijdens en na de aanbesteding mogelijk maken.

 • 7.

  Bij vervolgopdrachten (bijvoorbeeld bij automatisering) kan, onder voorbehoud van de Europese aanbestedingsregels, gemotiveerd worden bepaald dat niet opnieuw een selectieprocedure wordt gestart.

 • 8.

  Ter beperking van de financiële risico’s voor de gemeente bij de uitvoering van grotere werken is het noodzakelijk dat bij aanbesteding van werken met een geschatte aanneemsom van meer dan € 250.000,--, exclusief b.t.w., door het betreffende bedrijf een bankgarantie wordt afgegeven die wordt gesteld op 10 tot 15 % van het contractbedrag. Deze bankgarantie dient bij de gemeente te worden gedeponeerd.

Dit beleid treedt in werking op de eerste dag na publicatie onder gelijktijdige intrekking van het Aanbestedingsbeleid Gemeente Koggenland 2010-2011.