Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stichtse Vecht

Tarievenverordening sport- en recreatiecentrum 't Kikkerfort 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStichtse Vecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTarievenverordening sport- en recreatiecentrum 't Kikkerfort 2012
CiteertitelTarievenverordening sport- en recreatiecentrum 't Kikkerfort 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlageTarieven

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de tarievenverordening sport- en recreatiecentrum 't Kikkerfort 2011, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van de gemeente Breukelen van 25 november 2010.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201218-12-2012Nieuwe regeling

21-12-2011

Nieuwsblad voor Vecht-, Amstel en Rijnstreek, 26-01-2012

SV55

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarievenverordening sport- en recreatiecentrum 't Kikkerfort 2012

De raad van de gemeente Stichtse Vecht,

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 november 2011;

 

gehoord de werksessie van 29 november 2011;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de

 

 • TARIEVENVERORDENING SPORT- EN RECREATIECENTRUM ’T KIKKERFORT 2012

A. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1 Toegangsbewijs
   • 1.

    Een toegangsbewijs als bedoeld in artikel 9 geeft recht op het eenmaal gebruik maken van het zwembad, zonder instructie, op de - voor het publiek - aangewezen uren.

Artikel 2 Schoolzwemmen
   • 1.

    Het tarief voor het gebruik van een zwembad door schoolkinderen in groepsverband voor scholen ten behoeve van schoolzwemmen -inclusief instructie door zwembadpersoneel- bedraagt € 72,15 per half klokuur per groep, exclusief de tijd, benodigd voor het omkleden en met dien verstande dat tijdens de schoolvakanties geen schoolzwemmen wordt gegeven.

   • 2.

    Gedeelten van een half uur worden voor een geheel half uur gerekend.

    Onder een groep wordt in dit artikel verstaan een aantal van maximaal 36 kinderen.

Artikel 3 Diplomazwemmen
   • 1.

    Het recht voor het afgeven van een zwemdiploma bedraagt

    € 9,10

Artikel 4 Kosten van personeel
   • 1.

    Voor de inzet van extra personeel in de gevallen genoemd in de artikelen 11 en 12 wordt een tarief gehanteerd van € 54,50 per persoon per uur buiten de reguliere openingstijden van het complex.

   • 2.

    Voor de inzet van extra personeel in de gevallen genoemd in de artikelen 11 en 12 wordt een tarief gehanteerd van € 54,50 per persoon per uur binnen de reguliere openingstijden van het complex.

Artikel 5 Betalingen
   • 1.

    De kaartjes voor een bad, als bedoeld in artikel 9, een zwemleskaart, als bedoeld in artikel 15, en een zwemvierdaagsenkaart, als bedoeld in artikel 16, zijn uitsluitend tegen betaling van het verschuldigde bedrag te verkrijgen bij de kassa van het zwembad en moeten bij vooruitbetaling worden voldaan.

   • 2.

    De munten voor de zonnebank, als bedoeld in artikel 17 lid 1, de sauna en de stoomcabines als bedoeld in artikel 17 lid 3, zijn uitsluitend tegen betaling van het verschuldigde bedrag te verkrijgen bij de kassa van het zwembad en moeten bij vooruitbetaling worden voldaan.

Artikel 6 Verhuur procedure
   • 1.

    Voor het gebruik van de zwembassins, de gymnastieklokalen en de vergaderzaal, als bedoeld in de artikelen 11 t/m 14 moet behoudens het bepaalde in lid 3 vooraf toestemming worden gevraagd aan burgemeester en wethouders.

   • 2.

    Het recht voor het gebruik als bedoeld in het 1e lid moet binnen 14 dagen na ontvangst van een door burgemeester en wethouders te zenden nota worden overgemaakt op rekening.

   • 3.

    Incidentele verhuur van de onder 1 genoemde voorzieningen kan geschieden door betaling - vooraf - aan de kassa van het zwembad.

Artikel 7 Vaststelling modellen
   • 1.

    Burgemeester en wethouders stellen de modellen van toegangsbewijzen vast.

Artikel 8 Maximum aantal bezoekers
   • 1.

    De bedrijfsleiding bepaalt het maximum aantal personen dat gelijktijdig mag worden toegelaten en kan houders van toegangsbewijzen bij het bereiken van het maximum aantal de toegang tot het zwembad weigeren.

B.TARIEVEN
Artikel 9 Toegangsbewijzen
 • 1.

  Het tarief voor het gebruik van het zwembad van sport- en recreatiecentrum 't Kikkerfort op de daarvoor aangewezen uren bedraagt voor individuele bezoekers:

 • A.

  voor één bad : € 4,10

 • B.

  voor één bad 65+ : € 3,70

 • C.

  voor een 11-badenkaart : € 38,60

 • D.

  voor een 26-badenkaart : € 88,35

 • E.

  voor een 50-badenkaart : € 157,90

 • F.

  voor een 100-badenkaart : € 297,70

 • G.

  voor een 11-doelgroepenkaart : € 10, --

 • 2.

  De meerbadenkaarten zijn vanaf de aankoopdatum twee jaar geldig. Verlenging is mogelijk door middel van bijbetaling van € 0,20 per entreekaartje.

 • 3.

  Kinderen tot de leeftijd van twee jaar hebben gratis toegang tot het zwembad.

Artikel 10 Deelname aan doelgroepactiviteiten.
 • 1.

  Naast het tarief voor het gebruik van het zwembad als genoemd in artikel 9 lid 1 bedragen de kosten voor deelname aan doelgroepactiviteiten € 1,--.

Artikel 11 Gebruik door verenigingen e.d.
 • 1.

  Het tarief voor het afzonderlijk gebruik van het wedstrijdbad (25 meterbad) binnen de openstellingtijden van het zwembad bedraagt voor verenigingen, instellingen en dergelijke € 56,55 per klokuur en voor het doelgroepenbad € 54,-- per klokuur, met dien verstande, dat mocht extra personeel worden ingezet, dit afzonderlijk in rekening zal worden gebracht.

 • 2.

  Voor gedeelten van een klokuur wordt een evenredig tarief in rekening gebracht.

 • 3.

  Verhuur voor perioden korter dan 30 minuten is niet mogelijk.

Artikel 12 Verhuur buiten openstellingtijden van het zwembad
 • 1.

  Voor het afzonderlijk gebruik van het wedstrijdbad (25 meterbad) buiten openstelling- tijden van het zwembad wordt een tarief van € 120,90 per uur in rekening gebracht, met dien verstande, dat extra inzet van personeel afzonderlijk in rekening zal worden gebracht.

 • 2.

  Het tarief voor het afzonderlijk gebruik van het recreatieve bad in het complex bedraagt € 142,70 per uur, met dien verstande, dat extra inzet van personeel afzonderlijk in rekening zal worden gebracht.

 • 3.

  Het in het lid 1 van dit artikel genoemde tarief kan voor bepaalde, door burgemeester en wethouders aan te wijzen uren, worden verlaagd tot het onder artikel 11 lid 1 genoemde tarief.

 • 4.

  Voor het gebruik van aanvullende faciliteiten kunnen afzonderlijk bedragen in rekening worden gebracht.

Artikel 13 Gymnastieklokalen
 • 1.

  Het tarief voor het sportgebruik of sociaal cultureel gebruik van een gymnastieklokaal bedraagt € 18,15 per klokuur.

 • 2.

  Bij gelijktijdig sportgebruik of sociaal cultureel gebruik van twee gymnastieklokalen door een huurder bedraagt het tarief € 35,70 per klokuur.

 • 3.

  Het tarief voor het commercieel gebruik van een gymnastieklokaal bedraagt € 35,25 per klokuur, € 108,05 per dagdeel, of € 178,55 bij 2 of meer aansluitende dagdelen per dag.

 • 4.

  Bij gelijktijdig gebruik van twee gymnastieklokalen door een huurder voor commerciële doeleinden bedraagt het tarief € 65,95 per klokuur, € 198,35 per dagdeel, of € 329,80 bij 2 of meer aansluitende dagdelen per dag.

 • 5.

  Voor gedeelten van een klokuur wordt een evenredig tarief in rekening gebracht.

 • 6.

  Verhuur voor perioden korter dan 30 minuten is niet mogelijk.

 • 7.

  Voor het gebruik van aanvullende faciliteiten kunnen afzonderlijk bedragen in rekening worden gebracht.

 • 8.

  Voor het gebruik van de gymnastiekzalen door scholen voor basisonderwijs wordt geen tarief in rekening gebracht voor het genormeerde aantal uren.

Artikel 14 Vergaderzaal
 • 1.

  Voor het gebruik van de vergaderzaal door in Breukelen gevestigde instellingen ten behoeve van niet-commerciële doeleinden wordt een tarief van € 13,95 per uur tot een maximum van € 37,75 per dagdeel in rekening gebracht.

 • 2.

  Voor het gebruik van de vergaderzaal voor andere dan onder lid 1 genoemde doeleinden wordt een tarief van € 25,65 per uur tot een maximum van € 64,75 per dagdeel in rekening gebracht.

 • 3.

  Voor het gebruik van aanvullende faciliteiten kunnen afzonderlijk bedragen in rekening worden gebracht.

 • 4.

  Voor gedeelten van een klokuur wordt een evenredig tarief in rekening gebracht.

 • 5.

  Verhuur voor perioden korter dan 1 uur is niet mogelijk.

Artikel 15 Zwemlessen voor particulieren
 • 1.

  Het tarief voor inschrijving voor zwemlessen bedraagt € 9,30

 • 2.

  a. Het tarief voor het gebruik van het zwembad op de daarvoor aangewezen uren met inbegrip van de van gemeentewege te geven zwemlessen bedraagt voor personen van 4 jaar en ouder gedurende eenmaal per week een driekwart uur les, exclusief de tijd benodigd voor het omkleden, € 33,-- per maand, inclusief 4 keer recreatief oefenen.

  Het recreatief oefenen vindt per maand plaats en is persoonsgebonden.

 • b.

  Het tarief voor het gebruik van het zwembad op de daarvoor aangewezen uren met inbegrip van de van gemeentewege te geven zwemlessen bedraagt voor personen van 4 jaar en ouder gedurende de zomervakantieperiode een driekwart uur les, exclusief de tijd benodigd voor het omkleden, € 25,-- per maand, inclusief 3 keer recreatief oefenen.

  Het recreatief oefenen vindt per maand plaats en is persoonsgebonden.

 • 3.

  In incidentele gevallen, ter beoordeling van de bedrijfsleiding, is een tarief voor een enkele zwemles van toepassing. Dit tarief bedraagt € 8,35.

 • 4.

  Het zwemlespakket voor het diploma C, gedurende een periode van maximaal 6 maanden, bedraagt € 99,35. Het zwemlespakket voor het survivaldiploma 1, 2 en 3 bedraagt € 156,45

Artikel 16 Zwemvierdaagse
 • 1.

  Het tarief voor een zwemvierdaagsenkaart bedraagt € 8,70.

Artikel 17 Zonnebank, sauna en stoomcabine
 • 1.

  Het tarief voor het gebruik van een zonnebank bedraagt € 6,30 per gebruikseenheid exclusief gebruik van het zwembad en € 10,30 per gebruikseenheid inclusief gebruik van het zwembad (combikaart).

  Het tarief voor een 5 zonnebankkaart bedraagt € 28,15.

  Het tarief voor een 10 zonnebankkaart bedraagt € 56,--.

 • 2.

  Het tarief voor het gebruik van de infrarood sauna bedraagt € 2, -- per gebruikseenheid exclusief gebruik van het zwembad en € 6,-- per gebruikseenheid inclusief gebruik van het zwembad (combikaart).

 • 3.

  Het tarief voor het gebruik van de stoomcabine bedraagt € 2,-- per gebruikseenheid exclusief gebruik van het zwembad en € 6,-- per gebruikseenheid inclusief gebruik van het zwembad (combikaart).

Artikel 18 Kledingkast
 • 1.

  Het tarief voor het gebruik van een kledingkastje (locker) bedraagt € 0,50.

C.OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
Artikel 19
 • 1.

  Alle genoemde bedragen in deze verordening zijn, voor zover van toepassing, inclusief BTW.

Artikel 20
 • 1.

  In gevallen waarin deze verordening niet voorziet beslissen burgemeester en wethouders.

Artikel 21
 • 1.

  Deze verordening wordt aangehaald als Verordening tarieven sport- en recreatiecentrum 't Kikkerfort 2012 en treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.

Artikel 22
 • 1.

  De Tarievenverordening sport- en recreatiecentrum ’t Kikkerfort 2011 vastgesteld op 25 november 2010 wordt ingetrokken.

   

Loenen, 21 december 2011

Griffier Voorzitter

Bijlage Tarieven

Tarieven