Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordoostpolder

Beleidsregel kunst, verfraaiingselementen & bermmonumenten in de openbare ruimte

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordoostpolder
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel kunst, verfraaiingselementen & bermmonumenten in de openbare ruimte
CiteertitelBeleidsregel kunst, verfraaiingselementen & bermmonumenten in de openbare ruimte
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpplaatsing van (kunst)objecten in de openbare ruimte

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2012Nieuwe regeling

20-12-2011

Gemeenteblad, 226; Flevopost, 18-01-2012

2012-523

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel kunst, verfraaiingselementen & bermmonumenten in de openbare ruimte

 

 

Artikel 1. Definities

 • 1.

  Object: kunstuiting, gedenkteken, bermmonument of verfraaiingselement.

 • 2.

  Kunst/kunstuiting: kunst is de uiting van creatief denken, gerealiseerd in een creatief proces; volgens een definitie uit het groot woordenboek der Nederlandse taal: het vermogen van de kunstenaar om dat wat in geest of gemoed leeft of daarin verwekt is tot uiting of voorstelling te brengen op een wijze die schoonheidsontroering kan veroorzaken.

 • 3.

  Gedenkteken: algemeen herdenkingsmonument, niet zijnde een bermmonument.

 • 4.

  Bermmonument: gedenkteken in de berm nabij de plaats van een dodelijk ongeval.

 • 5.

  Verfraaiingselement: overige objecten in de openbare ruimte die verfraaiing van de openbare ruimte nastreven en geplaatst worden door een derde.

Artikel 2. Doel

De beleidsregel is bedoeld om kaders te stellen voor initiatieven die leiden tot plaatsing van een object in de openbare ruimte, en waarbij gemeente Noordoostpolder door natrekking of schenking eigenaar wordt.

Artikel 3. Uitgangspunt

Initiatiefnemers zijn zelf verantwoordelijk voor vervaardigings- en plaatsingskosten inclusief eventuele vergunningen.

Artikel 4. Onderhoud en verzekering

 • 1.

  Vanaf het moment van plaatsing blijven de initiatiefnemers gedurende tien jaren verantwoordelijk voor de kosten van onderhoud en reparaties. Onder onderhoud wordt in dit geval onderhoud verstaan, waarmee de kunstuiting in stand wordt gehouden, zoals het oorspronkelijk bedoeld is en conform het bij plaatsing afgesproken onderhoudsniveau. Incidenteel kan in overleg met gemeente Noordoostpolder worden afgeweken van de beheerperiode van 10 jaar.

 • 2.

  Indien gewenst kan gemeente Noordoostpolder deze taken op zich nemen. Hiervoor is een vergoeding in de vorm van een afkoopsom verschuldigd.

 • 3.

  Schenker is gehouden het kunstwerk gedurende de looptijd van deze overeenkomst te verzekeren tegen nieuwwaarde. Schenker is –ook wanneer het afsluiten van een verzekering niet mogelijk is- gehouden om eventuele vernielingen/beschadigingen aan het object te (laten) herstellen. (Moet ingeval van diefstal worden vervangen ja/nee?)

Artikel 5. Subsidie

Er wordt geen (extra) gemeentelijke subsidie beschikbaar gesteld.

Artikel 6. Beoordeling

 • a.

  Er hoeft voor een kunstuiting, gedenkteken of verfraaiingselement geen omgevingsvergunning in het kader van de Wabo aangevraagd te worden.

 • b.

  Er vindt een technische beoordeling plaats door gemeente Noordoostpolder met betrekking tot veiligheid en plaatsingsmogelijkheden van het object, uitgezonderd de bermmonumenten.

 • c.

  Voor bermmonumenten dient een vergunning aangevraagd te worden in het kader van de APV.

 • d.

  Een object en de beoogde locatie worden beoordeeld op esthetiek.

 • e.

  Daarnaast zal de gemeente in haar beoordeling de onderstaande aspecten betrekken:

  • I.

   het aantal kunstuitingen, gedenktekens, verfraaiingelementen in de directe omgeving;

  • II.

   de kunstuiting, het gedenkteken of de verfraaiingelementen is/zijn niet in strijd met de goede zeden;

  • III.

   de kunstuiting, het gedenkteken of de verfraaiingelementen is/zijn niet in strijd met de openbare orde en veiligheid;

  • IV.

   de kunstuiting, het gedenkteken of de verfraaiingelementen is/zijn geen reclameuiting;

  • V.

   de kunstuiting, het gedenkteken of de verfraaiingelementen is/zijn geen uiting van geweld of zou/zouden geassocieerd kunnen worden met geweld;

  • VI.

   de kunstuiting, het gedenkteken of de verfraaiingelementen is/zijn geen vorm van bewijzering (borden langs de weg).

Artikel 7. Kunstuitingen, gedenktekens en verfraaiingselementen

Specifiek voor het plaatsen van objecten, niet zijnde bermmonumenten, is van toepassing:

 • a.

  De aanleg, de constructie en de aanwezigheid van het object mag geen schade opleveren aan de openbareruimte en geen gevaar opleveren voor het veilig en doelmatig gebruik van de openbare ruimte.

Kunstuitingen, verfraaiingselementen en gedenktekens voldoen aan de volgende technische specificaties:

 • b.

  Een object, gemeten vanaf het breedste punt, wordt niet geplaatst binnen 2 meter van de openbare weg.

 • c.

  Plaatsing van het object heeft geen invloed op ondergrondse leidingen en kabels.

 • d.

  De constructie dient nagelvast aan de ondergrond te worden bevestigd, zodat verplaatsen, omvallen of omduwen niet mogelijk is

 • e.

  Tot een hoogte van 3 meter mag het object geen scherpe onderdelen bevatten die voorbijgangers kunnen verwonden.

 • f.

  Er mogen geen losse onderdelen aan het object zitten.

 • g.

  Afspoeling van een andere stof dan regenwater is niet toegestaan.

Artikel 7. Bermmonumenten

Specifiek voor het plaatsen van een gedenkteken in de berm, ook wel aangeduid als bermmonument, is van toepassing:

 • a.

  De aanleg, de constructie en de aanwezigheid van het gedenkteken mag geen schade opleveren aan de openbare weg en geen gevaar opleveren voor het veilig en doelmatig gebruik van de openbare weg.

Gedenktekens voldoen aan de volgende technische specificaties:

 • b.

  gedenktekens worden niet geplaatst binnen 200 meter van bestaande kruisingen, wegaansluitingen, oversteekplaatsen, in- en uitwegen en bochten;

 • c.

  gedenktekens zijn niet hoger en breder dan 0,8 meter en zijn voldoende stevig bevestigd in de grond;

 • d.

  gedenktekens worden niet geplaatst binnen 0,8 meter van de asfaltverharding;

 • e.

  gedenktekens worden niet geplaatst in de middenberm;

 • f.

  gedenktekens spiegelen en fluoresceren niet, zijn niet verlicht en hebben geen bewegende delen;

 • g.

  Degene die een gedenkteken heeft geplaatst verwijdert deze twee jaar na plaatsing en herstelt daarbij de berm in de oorspronkelijke staat.

Artikel 8. Overeenkomst

Met uitzondering van het plaatsen van bermmonumenten zal voor het plaatsen van het object een overeenkomst worden gesloten met de schenker. Hierin zullen de volgende aspecten worden opgenomen: de kosten van vervaardiging, plaatsing, onderhoudsbehoefte en -niveau, verzekering, auteursrecht en schenking zal een overeenkomst tussen initiatiefnemer(s) en gemeente Noordoostpolder worden gesloten.

Artikel 9. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2012.

Artikel 10 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als “Beleidsregel Kunst, verfraaiiingselementen & bermmonumenten in de openbare ruimte.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders, 20 december 2011.