Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Strijen

Uitwerkingsbesluit artikel 5:3 Algemene Plaatselijke Verordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStrijen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitwerkingsbesluit artikel 5:3 Algemene Plaatselijke Verordening
CiteertitelUitwerkingsbesluit te koop aanbieden van voertuigen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Strijen 2010

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-01-201201-01-2021Nieuwe regeling

17-01-2012

Het Kompas, 27-01-2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitwerkingsbesluit artikel 5:3 Algemene Plaatselijke Verordening

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Strijen;

Overwegende dat in de Algemene Plaatselijke Verordening 2010 (APV) is opgenomen dat het verboden is op een door het college aangewezen weg een voertuig te parkeren met het kennelijke doel het te koop aan te bieden of te verhandelen;

Dat het omwille van de beschikbare parkeerruimte en het uiterlijk aanzien van de gemeente gewenst is de wegen binnen het bedrijventerrein in de kern Strijen aan te wijzen waarop het verbod van toepassing is;

Gelet op artikel 5:3, lid 1, van de Algemene Plaatselijke Verordening 2010;

B e s l u i t

I.  

Alle wegen gelegen binnen het bedrijventerrein in de kern Strijen aan te wijzen als wegen waar het verboden is een voertuig te parkeren met het kennelijke doel het te koop aan te bieden of te verhandelen.

II.  

Dit besluit in werking te doen treden op 30 januari 2012.

 

Strijen, 17 januari 2012

Burgemeester en wethouders van Strijen,

de secretaris, de burgemeester,

C.J. de Visser H.A. van der Meer

Toelichting  

In artikel 5:3 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2010 is opgenomen dat het verboden is op een door het college aangewezen weg een voertuig te parkeren met het kennelijke doel het te koop aan te bieden of te verhandelen. Bezien is of het gewenst is in dit kader wegen aan te wijzen. Het begrip “weg” in artikel 5:3 van de APV heeft betrekking op de weg als bedoeld in artikel 1, lid 1 onder b van de Wegenverkeerswet. Ook bermen, trottoirs, openbare parkeerplaatsen en fietspaden vallen eronder.

Het komt regelmatig voor dat eigenaren hun voertuig te koop aanbieden op de openbare weg. Wanneer het een enkel voertuig betreft, is dit geen echt probleem. Van aantasting van het uiterlijk aanzien van de omgeving is niet of nauwelijks sprake, de overlast voor de omwonenden blijft beperkt en het gebruik van de beschikbare parkeerruimte kan niet excessief genoemd worden. Het gaat te ver wanneer een eigenaar zijn voertuig niet meer voor zijn woning zou kunnen parkeren omdat er een bordje te koop achter de voorruit hangt.

Anders ligt het wanneer de voertuigen met grote aantallen tegelijk aangeboden worden. Behalve dat het uiterlijk aanzien wordt aangetast, brengt het voor de omwonenden of omliggende panden aanzienlijke overlast met zich mee. Een dergelijke uitstalling van voertuigen trekt immers kooplustigen aan. Ook wordt er een aanmerkelijk beslag op de beschikbare parkeerruimte gelegd.

In onze gemeente is over het algemeen sprake van het te koop aanbieden van een enkel voertuig. Dit speelt met name langs de Trambaan. Er kan echter niet worden gesteld dat er sprake is van overlast, aantasting van het uiterlijk aanzien of een beperking in het gebruik van de beschikbare parkeerruimte. Het is dan ook niet noodzakelijk om hiervoor een verbod op te nemen. Wanneer deze situatie uit de hand dreigt te lopen, kan in een later stadium overwogen worden alsnog een verbod op te nemen. In het verleden is dat echter niet gebleken.

Op het bedrijventerrein is een groter risico op excessen. Er zijn meerdere bedrijven gevestigd die auto’s verkopen. Daarnaast kunnen ook nieuwe bedrijven zich vestigen. Hierbij ontstaat het risico dat men de openbare parkeerplaatsen gebruikt om de te verkopen auto’s te plaatsen omdat het eigen terrein vol is. Gelet op het beperkte parkeerruimte op het bedrijventerrein is dit een ongewenste situatie. Daarnaast geeft dit een rommelig beeld in de openbare ruimte. Het feit dat er bedrijvigheid is en er veel mensen zijn die het bedrijventerrein bezoeken, kan tevens tot gevolg hebben dat mensen voertuigen parkeren met het doel deze te verkopen. Ook dit draagt bij aan de ongewenste situatie. Het is daarom gewenst het bedrijventerrein aan te wijzen als gebied waar het verboden is een voertuig te parkeren met het kennelijke doel het voertuig te koop aan te bieden of te verhandelen.

Uit lid 2 van artikel 5:3 blijkt dat het college ontheffing kan verlenen van het verbod om op een weg een voertuig te parkeren met het kennelijke doel het te koop aan te bieden of te verhandelen.