Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Strijen

Uitwerkingsbesluit artikel 3:10 Algemene Plaatselijke Verordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStrijen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitwerkingsbesluit artikel 3:10 Algemene Plaatselijke Verordening
CiteertitelUitwerkingsbesluit vestiging sexwinkels
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Strijen 2010

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-01-201201-01-2021Nieuwe regeling

17-01-2012

Het Kompas, 27-01-2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitwerkingsbesluit artikel 3:10 Algemene Plaatselijke Verordening

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Strijen;

Overwegende dat in de Algemene Plaatselijke Verordening 2010 (APV) is opgenomen dat het de rechthebbende op een onroerende zaak verboden is om daarin een sekswinkel te exploiteren in door het college in het belang van de openbare orde of de woon- en leefomgeving aangewezen gebieden of delen van de gemeente;

Dat het in de gemeente Strijen in beginsel mogelijk is een sekswinkel te vestigen in panden waar het bestemmingsplan het vestigen van een winkel mogelijk maakt;

Dat het omwille van de woon- en leefomgeving en de openbare orde gewenst is het exploiteren van een sekswinkel te reguleren;

Gelet op artikel 3:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2010;

B e s l u i t

I.  

 

De Nieuwestraat, Kerkstraat, Oude Havenweg, Schoolstraat, Oranjestraat, Achterstraat, Spui, Schenkeldijk, Molenstraat, Jaagpad, Boompjesstraat, Boskade, Bosweg, Stockholmplein, de kern Mookhoek en de kern Strijensas aan te wijzen als gebieden waar het de rechthebbende op een onroerende zaak verboden is daarin een sekswinkel te exploiteren.

II.  

Dit besluit in werking te doen treden op 30 januari 2012.

 

Strijen, 17 januari 2012

Burgemeester en wethouders van Strijen,

de secretaris, de burgemeester,

C.J. de Visser H.A. van der Meer

Toelichting  

In artikel 3:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2010 (APV) is opgenomen dat het de rechthebbende op een onroerende zaak verboden is daarin een sekswinkel te exploiteren in door het college in het belang van de openbare orde of de woon- en leefomgeving aangewezen gebieden of delen van de gemeente.

Onder een sekswinkel wordt verstaan: de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin hoofdzakelijk goederen van erotisch-pornografische aard aan particulieren plegen te worden verkocht of verhuurd. In de APV is geen vergunningplicht opgenomen voor het exploiteren van een sekswinkel. Overigens valt de verkoop van bepaalde tijdschriften niet onder de noemer van sekswinkel. In de APV is alleen een vergunningplicht opgenomen voor seksinrichtingen. Onder een seksinrichting wordt verstaan: de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch-pornografische aard plaatsvinden. Hierbij moet gedacht worden aan een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater, een parenclub of prostitutiebedrijf.

De gedachte om een sekswinkel niet onder de vergunningplicht te brengen ligt in het feit dat de vestiging van sekswinkels doorgaans afdoende kan worden gereguleerd langs de weg van het bestemmingsplan en dat het -ter bescherming van de openbare orde of de woon-en leefomgeving- niet nodig is deze bedrijven als regels aan voorafgaand toezicht te onderwerpen.

In de bestemmingsplannen van de gemeente Strijen is het vestigen van een sekswinkel niet gereguleerd. In de nieuwere plannen is wel opgenomen dat het verboden is een seksinrichting te vestigen. Zoals aangegeven moeten deze begrippen los van elkaar gezien worden. Nu het vestigen van een sekswinkel niet is uitgesloten in onze bestemmingsplannen moet overwogen worden om dit te reguleren door middel van artikel 3:10 APV. Het verbod tot het vestigen van een sekswinkel op grond van artikel 3:10 APV is evenwel alleen toegestaan indien dit in het belang van de openbare orde of de woon- en leefomgeving gewenst is.

In onze gemeente is het vestigen van detailhandel (waaronder een sekswinkel) alleen toegestaan wanneer het bestemmingsplan dit mogelijk maakt. De locaties waar winkels zich kunnen vestigen liggen met name in het centrum van Strijen, in Mookhoek en Strijensas. Deze locaties bevinden zich in zogenaamde gemengde gebieden; gebieden waarin meerdere functies zoals winkels, wonen, horeca, kerken en scholen gevestigd zijn. Omwille van een dergelijke woon- en leefomgeving is het is niet gewenst ‘aanstootgevende’ winkels te vestigen. Een dergelijk winkelaanbod is in onze gemeente en omliggend gebied niet gebruikelijk en zal door de bewoners als niet gewenst worden beschouwd. Ook de geloofsovertuiging van een (groot) deel van de bevolking speelt hierin een rol. Alhoewel de kans klein is dat een dergelijke winkel zich in de gemeente Strijen zal vestigen, is het uit voorzorg gewenst e.e.a. te reguleren.

Gelet op het bovenstaande zijn de Nieuwestraat, Kerkstraat, Oude Havenweg, Schoolstraat, Oranjestraat, Achterstraat, Spui, Schenkeldijk, Molenstraat, Jaagpad, Boompjesstraat, Boskade, Bosweg, Stockholmplein, de kern Mookhoek en de kern Strijensas aangewezen als gebieden waar het de rechthebbende op een onroerende zaak verboden is daarin een sekswinkel te exploiteren.