Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Strijen

Uitwerkingsbesluit artikel 2:57, lid 2, Algemene Plaatselijke Verordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStrijen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitwerkingsbesluit artikel 2:57, lid 2, Algemene Plaatselijke Verordening
CiteertitelUitwerkingsbesluit loslopende honden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Strijen 2010

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-01-201201-01-2021Nieuwe regeling

17-01-2012

Het Kompas, 27-01-2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitwerkingsbesluit artikel 2:57, lid 2, Algemene Plaatselijke Verordening

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Strijen;

Overwegende dat op 8 april 2008 een uitwerkingsbesluit op grond van artikel 2.4.17, lid 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening is genomen waarin het noordelijk deel van “het Molenschaar” nabij de Leeuwerikstraat, aangeduid als “trainingsgelegenheid voor honden” in de folder “Strijen poepie schoon”, is aangewezen als zijnde gebied waar het aanlijngebod van artikel 2.4.17, lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening niet geldt;

Dat de Algemene Plaatselijke Verordening is vervangen door de Algemene Plaatselijke Verordening 2010 en dat daarbij een vernummering van de artikelen heeft plaatsgevonden, hetgeen tot gevolg heeft dat het uitwerkingsbesluit op grond van artikel 2.4.17, lid 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening van 8 april 2008 niet meer actueel is;

Dat het gewenst is om een actueel uitwerkingsbesluit te nemen, waarbij de inhoud in overeenstemming is met het uitwerkingsbesluit van 8 april 2008;

gelet op artikel 2:57, lid 2, van de Algemene Plaatselijke Verordening 2010;

b e s l u i t :

I.  

Het noordelijke deel van “het Molenschaar” nabij de Leeuwerikstraat, aangeduid als “trainingsgelegenheid voor honden” in de folder “Strijen poepie schoon”, aan te wijzen als zijnde gebied waar het aanlijngebod van artikel 2:57, lid 2, van de Algemene Plaatselijke Verordening 2010 niet geldt.

II.  

Het besluit van 8 april 2008 inzake het uitwerkingsbesluit op grond van artikel 2.4.1.7, lid 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening in te trekken.

III.  

Dit besluit in werking te doen treden op 30 januari 2012.

 

Strijen, 17 januari 2012

Burgemeester en wethouders van Strijen;

de secretaris, de burgemeester,

C.J. de Visser H. A. van der Meer

Toelichting  

In artikel 2:57 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 2010 staat dat eigenaren en houders van honden verplicht zijn om honden op de weg binnen de bebouwde kom aangelijnd te hebben. Het begrip “weg” moet hier ruim worden opgevat; het omvat niet alleen wegen, maar ook voetpaden, parkeerterreinen, speelweiden, plantsoenen, portieken, enz. (zie artikel 1.1. APV). Op basis van het tweede lid van dit artikel kunnen burgemeester en wethouders echter gebieden aanwijzen waar honden toch los mogen lopen.

Het noordelijke deel van het recreatiegebied “het Molenschaar” is al sinds vele jaren een gebied waar honden los mogen lopen. In de folder “Strijen poepieschoon” is het gebied aangeduid als “trainingsgelegenheid voor honden”, waar het aanlijngebod dus niet geldt. Omdat er geen problemen/hinder wordt ervaren, is het gewenst de huidige praktijk te continueren.

Op 8 april 2008 is een uitwerkingsbesluit vastgesteld waarin het bovenstaande is vastgelegd. Door een vernummering van de APV is het gewenst dit besluit te actualiseren. De inhoud van het besluit blijft wel gelijk. In het kader van het integraal veiligheidsbeleid wordt de inhoud van het besluit in een later stadium geëvalueerd en waar nodig aangepast.