Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Strijen

Uitwerkingsbesluit artikel 5:6 Algemene Plaatselijke Verordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStrijen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitwerkingsbesluit artikel 5:6 Algemene Plaatselijke Verordening
CiteertitelUitwerkingsbesluit caravans
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Strijen 2010

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-01-201201-01-2021Nieuwe regeling

17-01-2012

Het Kompas, 27-01-2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitwerkingsbesluit artikel 5:6 Algemene Plaatselijke Verordening

 

 

I.  

Alle wegen binnen de bebouwde kom van de kernen Strijen, Cillaarshoek, Strijensas en Mookhoek aan te wijzen als gebied waar het verboden is om een woonwagen, kampeerwagen, caravan, camper, magazijnwagen, aanhangwagen, keetwagen of ander dergelijk voertuig dat voor de recreatie dan wel anderszins uitsluitend of mede voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebezigd, langer dan drie achtereenvolgende dagen te plaatsen of te hebben.

II.  

Het besluit van 16 december 2003 inzake het aanwijzingsbesluit op grond van artikel 5.1.5, lid 1, onder a, van de Algemene Plaatselijke Verordening in te trekken.

III.  

Dit besluit in werking te doen treden op 30 januari 2012.

 

Strijen, 17 januari 2012

Burgemeester en wethouders van Strijen;

de secretaris, de burgemeester,

C.J. de Visser H. A. van der Meer

Toelichting  

Op grond van artikel 5:6. van de Algemene Plaatselijke Verordening kunnen burgemeester en wethouders weg/wegen aanwijzen waar het verboden is om langer dan drie dagen een caravan/aanhanger (en dergelijke) te hebben staan. Het doel van deze bepaling is tweeledig: voorkomen moet worden dat caravans en aanhangers een buitensporig beslag leggen op de spaarzame parkeerplaatsen en daarnaast is het uiterlijk aanzien van de gemeente in het geding.

Het aanwijzen van een dergelijk gebied biedt mogelijkheden om handhavend op te treden.

Het begrip “weg” in artikel 5:6 van de APV heeft betrekking op de weg als bedoeld in artikel 1, lid 1 onder b van de Wegenverkeerswet. Ook bermen, trottoirs, openbare parkeerplaatsen en fietspaden vallen eronder. Op basis van lid 1 onder b kunnen ook ándere plaatsen dan wegen (bijvoorbeeld een evenemententerrein of een particulier stuk grond) worden aangewezen waar geen caravans en dergelijke geplaatst mogen worden. De reden voor een dergelijke aanwijzing is dan niet de parkeerdruk op de weg, maar het uiterlijk aanzien van de gemeente. Dit is echter in Strijen niet aan de orde. Het onderhavige aanwijzingsbesluit heeft dan ook alleen betrekking op de openbare weg.

De openbare weg en met name de parkeervakken zijn niet bedoeld om wekenlang of zelfs maandenlang een kampeerwagen of een aanhangwagen te parkeren. De gemeente krijgt ook regelmatig klachten van burgers over aanhangwagen e.d. die min of meer permanent gestald staan op de openbare weg. Ook na vaststelling van het uitwerkingsbesluit blijft het mogelijk om caravans/aanhangers te parkeren op de openbare weg, maar dan niet langer dan 3 achtereenvolgende dagen. De achterliggende gedachte is dat de wagen kan worden geladen of gelost, maar dat hij daarna elders (bijvoorbeeld op eigen terrein) moet worden gestald. Het verplaatsen van een caravan na drie dagen naar een parkeerplek iets verderop heeft geen zin; ook dat valt onder de verbodsbepaling.

Er is voor gekozen om de gehele bebouwde kom van de gemeente Strijen aan te wijzen als “drie-dagen-gebied” in de zin van artikel 5:6, lid 1, onder a, APV. De reden hiervoor is dat er sprake is van toenemende parkeerdruk, niet alleen in woonwijken, maar bijvoorbeeld ook in het centrum en dat het plaatsen van caravans en aanhangers het uiterlijk aanzien van de gemeente schaadt. Het gebied buiten de bebouwde kom wordt niet aangewezen. Op dit moment is daar geen reden voor, aangezien en zelden of nooit klachten zijn over overlast als gevolg van langdurig geparkeerde voertuigen. Dit houdt dus in dat parkeren van caravans/aanhangers langer dan 3 dagen in het buitengebied wel is toegestaan.

Uit lid 2 van artikel 5:6 APV blijkt dat het college ontheffing kan verlenen van het verbod om langer dan 3 dagen te parkeren.