Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Strijen

Uitwerkingsbesluit artikel 2:10 D Algemene Plaatselijke Verordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStrijen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitwerkingsbesluit artikel 2:10 D Algemene Plaatselijke Verordening
CiteertitelUitwerkingsbesluit voorwerpen op of aan de weg
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening gemeetne Strijen 2010

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-01-201201-01-2021Nieuwe regeling

17-01-2012

Het Kompas, 27-01-2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitwerkingsbesluit artikel 2:10 D Algemene Plaatselijke Verordening

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Strijen;

Overwegende dat op 26 februari 2008 een uitwerkingsbesluit op grond van artikel 2.1.5.1 D van de Algemene Plaatselijke Verordening 2008 is genomen waarin categorieën voorwerpen dan wel stoffen zijn aangewezen als zijnde categorieën waarvoor geen vergunning op grond van artikel 2.1.5.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2008 (vergunning plaatsen voorwerpen op of aan de weg) is vereist;

Dat de Algemene Plaatselijke Verordening 2008 is vervangen door de Algemene Plaatselijke Verordening Strijen 2010 en dat daarbij een vernummering van de artikelen heeft plaatsgevonden hetgeen tot gevolg heeft dat het uitwerkingsbesluit op grond van artikel 2.1.5.1 D niet meer actueel is;

Dat het in het kader van de terugdringing van de administratieve lasten voor burgers en bedrijven wenselijk is om de actualiteit van het eerdere uitwerkingsbesluit te bezien;

Gelet op artikel 2:10 D van de Algemene Plaatselijke Verordening Strijen 2010;

B e s l u i t

I.  

 

 • De volgende categorieën voorwerpen dan wel stoffen aan te wijzen als zijnde categorieën waarvoor geen vergunning is vereist:

 • a.

  Vlaggen, wimpels en vlaggenstokken, indien zij geen gevaar of hinder kunnen opleveren voor personen of goederen en niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt;

 • b.

  Zonneschermen, voor zover ze niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt en zijn aangebracht boven het voor voetgangers bestemde gedeelte van de weg en voor zover:

  • ·

   elk onderdeel zich hoger dan 2,2 meter boven dat gedeelte bevindt, en;

  • ·

   elk onderdeel, in welke stand het scherm ook staat, zich op meer dan 0,5 meter van het voor het rijverkeer bestemde gedeelte van de weg bevindt, en;

  • ·

   elk onderdeel, in welke stand het scherm ook staat, minder dan 1,5 meter buiten de opgaande gevel reikt;

 • c.

  De voorwerpen of stoffen, die noodzakelijkerwijze kortstondig op de weg gebracht worden in verband met laden of lossen ervan. Degene die de werkzaamheden verricht of doet verrichten draagt er zorg voor dat onmiddellijk na het beëindigen daarvan, in elk geval voor zonsondergang, de voorwerpen of stoffen van de weg verwijderd zijn en de weg daarvan gereinigd is;

 • d.

  Uitstallingen van winkeliers van handelswaar in de Kerkstraat binnen de zone die is aangegeven met de groene paaltjes, waarbij een minimale doorgang van 0.90 meter gewaarborgd wordt;

 • e.

  Stortbakken en steigers welke nodig zijn voor een verbouwing, geen hinder veroorzaken voor het verkeer en die korter dan 7 dagen aangesloten staan;

 • f.

  Afvalcontainers die nodig zijn voor een verbouwing, geen hinder veroorzaken voor het verkeer en die korter dan 7 dagen staan;

 • g.

  Eén bord bij een winkel in de Kerkstraat, Boompjesstraat, Molenstraat en Oranjestraat binnen 1 meter uit de gevel, waarbij de maximale afmeting van een bord ten hoogste A0 formaat bedraagt, met als doel het aanprijzen van artikelen behorende bij de winkel en waarbij een minimale doorgang van 0.90 meter gewaarborgd wordt.

Artikel  

Het besluit van 26 februari 2008 inzake het uitwerkingsbesluit op grond van artikel 2.1.5.1 D van de Algemene Plaatselijke Verordening 2008 in te trekken.

III.  

Dit besluit in werking te doen treden op 30 januari 2012.

 

Strijen, 17 januari 2012

Burgemeester en wethouders van Strijen,

de secretaris, de burgemeester,

C.J. de Visser H. A. van der Meer

Toelichting  

Op grond van artikel 2:10A van de Algemene Plaatselijke Verordening 2010 (APV) is het verboden zonder voorafgaande vergunning van het college de weg of een weggedeelte anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan. In artikel 2:10 D APV is opgenomen dat het college categorieën van voorwerpen kan aanwijzen waarvoor het verbod als bedoeld in artikel 2:10A niet geldt.

Op grond van de APV 2008 is op 26 februari 2008 reeds een uitwerkingsbesluit genomen. In dit uitwerkingsbesluit zijn categorieën van voorwerpen aangewezen waarvoor geen vergunning gevraagd hoeft te worden. Bij het vaststellen van de APV 2010 heeft een vernummering van de artikelen plaatsgevonden. Hierdoor is het uitwerkingsbesluit van 26 februari 2008 niet meer actueel. Daarnaast was het gewenst om te bezien of het besluit inhoudelijk nog actueel is.

Gebleken is dat het besluit van 26 februari 2008 inhoudelijk nog actueel is. In praktijk worden geen problemen ervaren met de aangewezen categorieën van voorwerpen waarvoor geen vergunning gevraagd hoeft te worden. Bezien is of het gewenst is de categorieën van voorwerpen uit te breiden.

Wij hebben geconstateerd dat winkeliers in praktijk borden buiten de winkel zetten om aanbiedingen e.d. aan te kondigen. Dit zijn over het algemeen borden van het formaat A0. Omdat de borden op de stoep worden geplaatst moet hiervoor eigenlijk een vergunning gevraagd worden. Dit wordt echter niet gedaan. Daarnaast wordt daarop door de gemeente niet gehandhaafd. Gelet hierop is deze categorie aan het besluit toegevoegd. Om te voorkomen dat men een veelheid aan borden plaatst is opgenomen dat per winkel één bord geplaatst mag worden. Daarnaast mogen de borden alleen bij winkels in het centrumgebied geplaatst worden, zijnde de Kerkstraat, Boompjesstraat, Molenstraat en Oranjestraat. De borden moeten binnen 1 meter uit de gevel geplaatst worden en de maximale afmeting mag ten hoogste het formaat A0 bedragen. Tevens moet een minimale doorgang van 0.90 meter worden vrijgehouden voor voetgangers, rolstoelgebruikers en rollatorgebruikers. Deze bepaling is overigens ook toegevoegd het bepaalde onder d (uitstallingen van winkeliers van handelswaar).

Overwogen is nog om spandoeken en dergelijke vrij te stellen van de vergunningplicht. Hiertoe wordt niet overgegaan. Wanneer hiervoor geen vergunning nodig is, kan een ieder reclame maken via een spandoek. Enige tijd geleden hebben wij het maken van generlei reclame gereguleerd door het plaatsen van vaste reclameborden in onze gemeente. Men kan zich bij een onafhankelijk bedrijf (Gripp b.v.) melden voor het plaatsen van reclame in de borden. Hiervoor moet men wel een vergoeding betalen. Wanneer wij het ophangen van spandoeken vrijstellen van een vergunning, zal men dit gebruiken als alternatief voor het plaatsen van reclame. Dit doet afbreuk aan het reclamebeleid.