Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Strijen

Uitwerkingsbesluit artikel 5:8, lid 2 Algemene Plaatselijke Verordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStrijen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitwerkingsbesluit artikel 5:8, lid 2 Algemene Plaatselijke Verordening
CiteertitelUitwerkingsbesluit parkeren vrachtwagens
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageKaart parkeren vrachtwagens

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Strijen 2010, art. 5:8

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-01-201201-01-2021Nieuwe regeling

17-01-2012

Het Kompas, 27-01-2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitwerkingsbesluit artikel 5:8, lid 2 Algemene Plaatselijke Verordening

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Strijen;

Overwegende dat op 20 december 2005 een uitwerkingsbesluit op grond van artikel 5.1.7, lid 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Strijen 2005 is genomen waarin is opgenomen dat alle wegen binnen de bebouwde kom van de kernen Strijen en Strijensas zijn aangewezen als gebied waar het verboden is om een voertuig te parkeren dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter. In het besluit is opgenomen dat dit verbod niet geldt voor de parkeerplaats aan de Kamerlingh Onnesstraat en het bedrijventerrein Oud Bonaventura (zijnde de straten Nijverheidstraat en Handelstraat) met uitzondering van het gedeelte ter hoogte van de Oud Bonaventurasedijk.

Dat de Algemene Plaatselijke Verordening is vervangen door de Algemene Plaatselijke Verordening 2010 en dat daarbij een vernummering van de artikelen heeft plaatsgevonden, hetgeen tot gevolg heeft dat het uitwerkingsbesluit op grond van artikel 5.1.7, lid 2, van de Algemene Plaatselijke Verordening Strijen 2005 van 20 december 2005 niet meer actueel is;

Dat de inhoud van het uitwerkingsbesluit van 20 december 2005 nog wel actueel is omdat het gewenst is overlast te voorkomen door het parkeren van vrachtauto’s of andere grote voertuigen op de beschikbare parkeerruimte in Strijen;

Dat het gewenst is om een actueel uitwerkingsbesluit te nemen, waarbij de inhoud in overeenstemming is met het uitwerkingsbesluit van 20 december 2005;

Gelet op artikel 5:8, lid 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2010;

b e s l u i t :

I  

Alle wegen binnen de bebouwde kom van de kernen Strijen en Strijensas aan te wijzen als gebied waar het verboden is om een voertuig te parkeren dat, met inbegrip van lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter.

II.  

Te bepalen dat het verbod niet geldt voor de parkeerplaats aan de Kamerlingh Onnesstraat en het bedrijventerrein Oud-Bonaventurasedijk (zijnde de straten Nijverheidstraat en Handelstraat) met uitzondering van het gedeelte ter hoogte van de Oud Bonaventurasedijk (zie de bij dit besluit behorende kaart).

III.  

Het besluit van 20 december 2005 inzake het uitwerkingsbesluit op grond van artikel 5.1.7, lid 2, van de Algemene Plaatselijke Verordening in te trekken.

IV.  

Dit besluit in werking te doen treden op 30 januari 2012.

 

Strijen, 17 januari 2012

Burgemeester en wethouders van Strijen;

de secretaris, de burgemeester,

C.J. de Visser H. A. van der Meer

 

Kaart parkeren vrachtwagens

Toelichting  

Op grond van artikel 5:8, lid 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2010 kan het college van burgemeester en wethouders wegen aanwijzen waar het verboden is om voertuigen die, met inbegrip van de lading, een lengte hebben van meer dan 6 meter, te parkeren. In de praktijk gaat het veelal om vrachtauto’s. Het doel van deze bepaling is om te voorkomen dat een buitensporig beslag wordt gelegd op de beschikbare parkeerruimte. Het verbod geldt niet op werkdagen (maandag t/m vrijdag) tussen 08.00 en 18.00 uur. Met andere woorden: de bedoeling van het artikel is om het parkeren van vrachtauto’s in de avonduren en in het weekend op de aangewezen plaatsen tegen te gaan, maar op werkdagen is het wel mogelijk om te parkeren. Dit laatste is nodig in verband met onder meer de bevoorrading van winkels en bedrijven.

Indien men toch ’s avonds of in het weekend een vrachtwagen wil parkeren binnen het gebied waar het parkeerverbod geldt, dan kan men, op grond van het vierde lid van artikel 5:8, een ontheffing aanvragen bij het college.

Op 20 december 2005 is al een dergelijk parkeerexcessenbesluit genomen. Het is gewenst dit besluit inhoudelijk te handhaven.Nadien is een nieuw bedrijventerrein gerealiseerd (bedrijventerrein VI). Bezien is of het gewenst is om dit gebied aan te wijzen als gebied waar het verbod niet geldt. Dit is echter niet gewenst omdat bedrijven die zich vestigen op dit bedrijventerrein moeten voorzien in parkeerruimte op het eigen terrein. Het is niet gewenst de beschikbare ruimte buiten de bedrijven vrij te geven voor het parkeren van generlei vrachtwagens.

Het verbod is reeds aangeduid door middel van borden.