Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oosterhout

Mandaatbesluit heffings- en invorderingsambtenaar Oosterhout

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOosterhout
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit heffings- en invorderingsambtenaar Oosterhout
CiteertitelMandaatbesluit heffings- en invorderingsambtenaar Oosterhout
Vastgesteld doorgeattribueerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-01-2012nieuwe regeling

01-01-2012

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit heffings- en invorderingsambtenaar Oosterhout

De directeur bedrijfsvoering van de gemeente Oosterhout,

bij besluit van 12 december 2011 door het college van burgemeester en wethouders met ingang van 1 januari 2012 aangewezen tot ambtenaar, belast met de heffing en met de invordering van belastingen, als bedoeld in de Gemeentewet, met betrekking tot de gemeentelijke heffingen waarvan de heffing en invordering niet aan de Belastingsamenwerking West-Brabant zijn overgedragen;

gelet op de aan hem/haar in de Gemeentewet toegekende bevoegdheden;

besluit:

I. Mandaat heffen en innen in eerste aanleg.

 • 1.

  Aan

  • het hoofd van de afdeling Informatie Service Centrum,

  • het hoofd van de afdeling Realisatie en Beheer Woonomgeving,

  • het hoofd van de afdeling Service en Ondersteuning;

  • het hoofd van de afdeling Sport, Cultuur en Welzijn,

  • het hoofd van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling,

  • de concernadministrateur,

  • de commandant van de Brandweer

 • mandaat te verlenen om namens hem/haar taken uit te voeren op het terrein van de heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen als bedoeld in de voor de gemeente Oosterhout geldende belastingverordeningen, indien en voor zover deze niet zijn overgedragen aan de Belastingsamenwerking West-Brabant.

 • 2.

  Aan dit mandaat zijn de volgende voorwaarden verbonden:

  • a.

   ondermandaat van bovengenoemde bevoegdheden binnen het eigen organisatieonderdeel is mogelijk;

  • b.

   het mandaat is beperkt tot de heffing en invordering in eerste aanleg, dat wil zeggen het opleggen van belastingnota's en het innen van de verschuldigde gelden inclusief het verzenden van een aanmaning bij niet-betaling;

  • c.

   het mandaat is beperkt tot de heffing en invordering van gemeentelijke heffingen, voor zover deze betrekking hebben op de producten en diensten van de organisatie-eenheid waarvan de genoemde functionaris leidinggevende is.

II. Behandeling bezwaar- en beroepschriften.

 • 1.

  De behandeling van de bezwaar- en beroepschriften tegen gemeentelijke heffingen, waarvan de heffing niet is overgedragen aan de Belastingsamenwerking West-Brabant, te mandateren aan de heffingsambtenaar van de Belasting-samenwerking West-Brabant.

 • 2.

  ondermandaat van bovengenoemde bevoegdheden aan de onder hem ressorterende medewerkers is mogelijk.

III. Dwanginvordering.

De taken en bevoegdheden ingevolge de Invorderingswet 1990 en bijbehorende uitvoeringsbesluiten, na de aanmaning, te mandateren aan de invorderingsambtenaar van de Belastingsamenwerking West-Brabant.

IV. Instemming.

De gemandateerden stemmen overeenkomstig artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht in met het aan hun verleende mandaat..

V. Inwerkingtreding.

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op 2 januari 2012.

 • 2.

  Bij de inwerkingtreding van dit besluit vervallen alle mandaatbesluiten van voorgaande heffings- en invorderingsambtenaren inzake de heffing en inning van gemeentelijke heffingen, met dien verstande dat zij blijven gelden voor de onder de werking ervan verrichtte handelingen.

Oosterhout, 1 januari 2012.

de heffings- en invorderingsambtenaar van Oosterhout,

De directeur Bedrijfsvoering,

Drs. M.G. Asmus.