Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Teylingen

Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTeylingen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester
CiteertitelVerordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 61a 
 2. Gemeentewet, art. 61c 
 3. Gemeentewet, art. 82 
 4. Gemeentewet, art. 86 
 5. Circulaire procedureregels herbenoeming burgemeester d.d. 21 november 2001 van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-01-201210-02-2012nieuwe regeling

15-12-2011

De Teylinger, 11-01-2012

2011-74

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester

De raad van de gemeente Teylingen;

gelezen het voorstel van het presidium van 30 november 2011

gelet op artikel 61a, 61c, 82 en 86 van de Gemeentewet en de Circulaire procedureregels herbenoeming burgemeester d.d. 21 november 2001 van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

besluit:

vast te stellen de Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de minister: de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • b.

  de commissaris: de commissaris van de Koningin in de provincie Zuid-Holland;

 • c.

  de burgemeester: de burgemeester van de gemeente Teylingen;

 • d.

  de commissie: de vertrouwenscommissie als bedoeld in artikel 2;

 • e.

  raad: de raad van de gemeente Teylingen;

 • f.

  verslag: de schriftelijke weergave van het gevoelen van de raad over het functioneren van de burgemeester;

 • g.

  aanbeveling: de schriftelijke verklaring van de raad over de herbenoeming van de burgemeester;

 • h.

  profielschets: het profiel, waarin de gewenste competenties en de gewenste stijl van besturen bij de werving van de burgemeester zijn benoemd.

Artikel 2 Instelling en taak commissie

 • 1.

  Er wordt een commissie ingesteld voor de aanbeveling tot herbenoeming van de burgemeester.

 • 2.

  De commissie heeft tot taak de aanbeveling tot herbenoeming door de raad voor te bereiden.

Artikel 3 Samenstelling commissie

 • 1.

  De commissie bestaat uit de volgende raadsleden (fractievoorzitters);

 • mevrouw R.M Keijzer, mevrouw M.E.I. Volten, de heer P.H. Scholten, de heer W.G.C. de Jong, de heer R.M. ten Boden, de heer E.F. Wegman, de heer F.A.J. Nederstigt.

 • 2.

  De griffier fungeert als secretaris en ambtelijk ondersteuner van de commissie. . De griffier wordt niet als lid van de commissie aangemerkt. De griffier heeft geen stemrecht.

 • 3.

  Mevrouw R.M. Keijzer treedt op als voorzitter van de commissie.

 • 4.

  De wethouders en de gemeentesecretaris kunnen, op verzoek van de commissie, gevraagd worden te adviseren.

 • 5.

  Er worden geen plaatsvervangende leden aangewezen.

Artikel 4 Geheimhouding

 • 1.

  De vergaderingen van de commissie zijn besloten.

 • 2.

  De commissie legt in elke vergadering met toepassing van artikel 86 van de Gemeentewet geheimhouding op over de inhoud van de stukken en het behandelde tijdens de vergadering.

 • 3.

  De voorzitter ziet erop toe dat aan het gestelde in het tweede lid wordt voldaan.

 • 4.

  De commissie noch de raad kan de geheimhouding, waartoe het tweede lid verplicht, opheffen.

 • 5.

  De geheimhouding blijft na ontbinding van de commissie van kracht.

 • 6.

  Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing op de griffier en op de adviseurs zoals genoemd in artikel 3, vierde lid.

Artikel 5 Werkwijze en besluitvorming

 • 1.

  De commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste twee leden dit noodzakelijk achten.

 • 2.

  Van elke vergadering wordt door de voorzitter ten minste vier dagen tevoren aankondiging gedaan aan de leden van de commissie, behoudens in situaties waarin sprake is van spoedberaad.

 • 3.

  De commissie vergadert niet, indien niet ten minste de helft plus één van het aantal leden aanwezig is.

 • 4.

  Alle besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen. Elk lid heeft één stem.

 • 5.

  Indien de stemmen staken, is de stem van de voorzitter beslissend.

Artikel 6 Bevindingen

 • 1.

  De commissie vormt zich een oordeel over het functioneren van de burgemeester, met dien verstande dat de profielschets en de jaarlijkse gesprekken over het functioneren in beginsel daarvoor het toetsingskader vormt.

 • 2.

  Het verslag van de commissie wordt bij meerderheid van stemmen vastgesteld. In het verslag kunnen leden van de commissie van minderheidsstandpunten blijk geven.

 • 3.

  Het verslag wordt voorzien van een conceptaanbeveling.

Artikel 7 Overleg tussen de commissie en de burgemeester

 • 1.

  De commissie bespreekt het verslag met de burgemeester voordat het verslag aan de raad wordt gezonden. De burgemeester kan zijn zienswijze over het verslag geven.

 • 2.

  Indien ter zake van zijn functioneren in het gesprek, bedoeld in het eerste lid, afspraken met de burgemeester worden gemaakt, worden deze in het verslag aan de raad vermeld.

 • 3.

  Indien daarvoor aanleiding is, wordt in het verslag tevens melding gemaakt van gesprekken die de raad in een eerder stadium met de burgemeester over diens functioneren heeft gevoerd, evenals over eventuele afspraken die daarbij zijn gemaakt.

Artikel 8 Conceptaanbeveling

 • 1.

  Voordat de raad een aanbeveling betreffende de herbenoeming van de burgemeester opstelt, overlegt de commissie met de commissaris over het functioneren van de burgemeester.

 • 2.

  Het overleg tussen de commissie en de commissaris vindt plaats met gesloten deuren. Van dit overleg wordt een afzonderlijk verslag gemaakt dat niet openbaar wordt gemaakt.

 • 3.

  Het overleg tussen de commissie en de commissaris kan ook schriftelijk plaatsvinden.

Artikel 9 Aanbeveling

 • 1.

  De raad bespreekt in een besloten vergadering het schriftelijke en vertrouwelijke verslag en de conceptaanbeveling van de commissie.

 • 2.

  De raad zendt een aanbeveling ten minste vier maanden voor de eerste dag van de maand waarin de herbenoeming dient in te gaan, aan de minister, door tussenkomst van de commissaris. De raad verstrekt bij zijn aanbeveling het verslag van de commissie, het verslag van de beraadslagingen van de raadsvergadering waarin de aanbeveling is vastgesteld, evenals overige voor de beoordeling van de aanbeveling relevante informatie. De raad verstrekt de burgemeester afschriften van voornoemde stukken.

 • 3.

  De aanbeveling van de raad is openbaar. Ten aanzien van de stukken die door de commissie aan de raad worden gezonden, de beraadslagingen daarover in de raad en van de stukken die door de raad aan de minister worden gezonden, geldt een geheimhoudingsplicht.

 • 4.

  Na ontvangst van de aanbeveling zendt de commissaris deze zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen één maand door naar de minister vergezeld van zijn advies daarover. Tevens rapporteert de commissaris over zijn bevindingen met betrekking tot de inhoud en het verloop van de procedure. Daarbij gaat hij in op zijn overleg met de raad en op het gesprek dat hij met de burgemeester heeft gehad, indien de aanbeveling daartoe aanleiding geeft.

Artikel 10 Contactpersoon

 • 1.

  De voorzitter van de commissie treedt naar buiten op als contactpersoon.

 • 2.

  Alle stukken, die bestemd zijn voor de commissie, worden gericht aan de voorzitter en gezonden aan de griffier en daar bewaard.

 • 3.

  Alle stukken, die van de commissie uitgaan, worden door de voorzitter en de griffier ondertekend en door de griffier verzonden en in afschrift daar bewaard.

Artikel 11 Ontbinding vertrouwenscommissie

 • 1.

  De commissie wordt geacht te zijn ontbonden met ingang van de dag volgende op die waarop door de minister een besluit is genomen op de aanbeveling van de raad.

 • 2.

  De griffier draagt er zorg voor dat op het in het eerste lid bedoelde tijdstip alle archiefbescheiden die de commissie heeft opgemaakt, worden overgebracht naar het archief en op de voorgeschreven wijze worden gearchiveerd.

Artikel 12 Onvoorziene omstandigheden

In alle gevallen, waarin deze verordening niet voorziet, beslist de commissie.

Artikel 13 Inwerkingtreding, vervaldatum en citeerartikel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester.

Voorhout, 15 december 2011

De raad voornoemd,

de griffier, de burgemeester,

R. van Dijk drs. S.W.J.G. Schelberg