Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uithoorn

Delegatie en benoemingsbesluit werkgeverscommissie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUithoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDelegatie en benoemingsbesluit werkgeverscommissie
CiteertitelDelegatie en benoemingsbesluit werkgeverscommissie
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De delegatie van de werkgeversbevoegdheden ten aanzien van de griffier en de griffiemedewerkers aan het college van burgemeester en wethouders is ingetrokken per 01-12-2011.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 83, eerste lid 
 2. Gemeentewet, art. 107 t/m 107e 
 3. Gemeentewet, art. 156 
 4. Algemene wet bestuursrecht afd. 10.1.2. 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-2011nieuwe regeling

01-12-2011

Nieuwe Meerbode, 14-12-2011

Tekst van de regeling

Intitulé

Delegatie en benoemingsbesluit werkgeverscommissie

De raad van Uithoorn;

gelezen het raadsvoorstel, d.d. 1 december 2011, nr. RI11.09, betreffende het instellen van een werkgeverscommissie;

gelet op artikel 83, eerste lid, de artikelen 107 tot en met 107e, Gemeentewet, art. 156 en afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht; artikel 1, tweede lid en artikel 2, tweede lid, van de verordening werkgeverscommissie, d.d. 1 december 2011;

besluit:

vast te stellen het

‘Delegatie en benoemingsbesluit werkgeverscommissie’

Artikel 1

 • 1.

  Aan de in artikel 1, eerste lid van de Verordening werkgeverscommissie genoemde commissie, worden de bevoegdheden gedelegeerd die rechtstreeks voortvloeien uit de Ambtenarenwet, de op deze wet gebaseerde en de door de raad vastgestelde rechtspositionele voorschriften en de artikelen 107 tot en met 107e, eerste lid van de Gemeentewet.

 • 2.

  De volgende bevoegdheden blijven aan de raad:

  • a.

   benoeming, schorsing en ontslag griffier;

  • b.

   de vaststelling van de instructie griffier;

  • c.

   de vervanging van de griffier;

  • d.

   de organisatieverordening griffie.

 • 3.

  De werkgeverscommissie beschrijft en waardeert vóór 1 juni 2012 de griffiefuncties op basis van een door de commissie vast te stellen Regeling functiebeschrijving griffie en een door de commissie vast te stellen Regeling functiewaardering griffie.

Artikel 2

De delegatie van de werkgeversbevoegdheden ten aanzien van de griffier en de medewerkers van de griffie aan het college van burgemeester en wethouders wordt ingetrokken.

Artikel 3

De volgende raadsleden worden benoemd:

 • 1.

  de heer N.A.L. Roosendaal (VVD);

 • 2.

  de heer J. Mollema (PvdA);

 • 3.

  de heer K. Tj. Bijlsma (Gemeentebelangen);

 • 4.

  de heer J.J.P. Keimes (CDA);

 • 5.

  de heer P.A.M. Timmer (DUS!).

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van Uithoorn van 1 december 2011, nr. S2.4

de griffier, de voorzitter,

(mr. J.H. van Leeuwen) (mevr. drs. D.H. Oudshoorn)