Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uithoorn

Arbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Uithoorn, 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUithoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingArbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Uithoorn, 2011
CiteertitelArbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Uithoorn, 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 107e, eerste lid 
  2. Ambtenarenwet, titel III 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Delegatie en benoemingsbesluit werkgeverscommissie (raadsbesluit 01-12-2011, nr. S2,4)

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-2011nieuwe regeling

01-12-2011

Nieuwe Meerbode, 14-12-2011

Tekst van de regeling

Intitulé

Arbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Uithoorn, 2011

De raad van de gemeente Uithoorn;

gelezen het voorstel van de voorzitter d.d. 1 december 2011, nr. RI11.09, zoals behandeld in de besloten raadsvergadering van 1 december 2011,

gelet op de artikelen 107e, eerste lid, van de Gemeentewet en titel III van de Ambtenarenwet;

gelet op de raadsbesluiten, d.d. 1 december 2011 tot het instellen van een werkgeverscommissie en tot het delegeren van de bevoegdheden van de gemeenteraad aan de werkgeverscommissie en tot het intrekken van het delegatiebesluit bevoegdheden college;

besluit:

vast te stellen:

‘De arbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Uithoorn, 2011’

Artikel 1

De arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Uithoorn en alle rechtspositionele regelingen die in de periode maart 2002 tot en met november 2011 door het college zijn vastgesteld, voor zover deze betrekking hebben op het personeel van de griffie en niet strijdig zijn met door de raad vastgestelde regels, over te nemen en vast te stellen ten behoeve van de griffier en de medewerkers van de griffie.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van heden en kan worden aangehaald als ‘Arbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Uithoorn, 2011’.

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van Uithoorn van 1 december 2011, nr. S2.4

de griffier, de voorzitter,

(dhr. mr. J.H. van Leeuwen) (mevr. drs. D.H. Oudshoorn)