Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weert

Verordening op de heffing en de invordering van graf- en begraafrechten 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeert
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van graf- en begraafrechten 2012
CiteertitelVerordening graf- en begraafrechten 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpBelastingen en leges

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2013Onbekend

14-12-2011

De Trompetter/Land van Weert

RAD-000532

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van graf- en begraafrechten 2012

De raad van de gemeente Weert;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

van 8 november 2011;

gelet op 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

 

besluit  

vast te stellen in de openbare vergadering van 14 december 2011 de 

Verordening op de heffing en de invordering vangraf- en begraafrechten 2012  

 

Overeenkomstig de bepalingen van deze verordening worden vanwege de gemeente rechten geheven voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen en voor het door of vanwege de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaatsen. 

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  begraafplaats: de begraafplaats gelegen aan de Molenpoort ten oosten van de begraafplaats van de parochie van de H. Martinus;

 • b.

  eigen graf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk- of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • 2.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • 3.

   het doen verstrooien van as;

 • c.

  eigen kindergraf: een graf, voor kinderen beneden de leeftijd van twaalf jaar, waarvoor aan een natuurlijk- of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • 2.

   het doen bijzetten of bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • 3.

   het doen verstrooien van as;

 • d.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • e.

  eigen urnengraf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor voor bepaalde of onbepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • 2.

   het doen verstrooien van as;

 • f.

  algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;

 • g.

  urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk- of rechtspersoon het recht is verkregen tot het doen bijzetten en bijgezet worden van asbussen of urnen;

 • h.

  urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

 • i.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • j.

  eigen verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid;

 • k.

  eigen gedenkplaats: een plaats ingericht om overledenen te gedenken;

 • l.

  grafbedekking: gedenkteken en grafbeplanting op een graf.

Artikel 2. Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3. Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4. Vrijstellingen

Bij de heffingen van deze rechten wordt geen vrijstelling verleend.

Artikel 5. Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel en berekend aan de hand van de in die tabel opgenomen tarieven, met inachtneming van de in de tabel gegeven aanwijzingen.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6. Belastingjaar

 • 1.

  Onder een belastingjaar wordt verstaan een periode van twaalf aaneengesloten kalendermaanden.

 • 2.

  Met betrekking tot de rechten genoemd in hoofdstuk 4.2 van de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 7. Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderd bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 8. Ontheffing

Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor de rechten voor zoveel volle belastingjaren als er na het einde van de belastingplicht nog overblijven.

Artikel 9. Ontstaan van de belastingschuld

De rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 10. Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 14 dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 11. Kwijtschelding

Bij de invordering van de graf- en begraafrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 13. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De "Verordening graf- en begraafrechten 2011", vastgesteld door de raad der gemeente Weert in de openbare vergadering van 15 december 2010, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

 • 4.

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.

 • 5.

  Deze verordening kan worden aangehaald als de "Verordening graf- en begraafrechten 2012".

Artikel 14. Bekendmaking

De bekendmaking van deze verordening zal geschieden door het plaatsen van een publicatie in het huis-aan-huisblad “De Trompetter/Land van Weert” onder de vermelding dat de verordening voor eenieder kosteloos voor de tijd van twaalf weken ter inzage ligt bij het infocentrum in de hal van het Stadhuis.

Daarnaast zal de geconsolideerde tekst van deze verordening worden geplaatst op de website van de gemeente Weert.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 14 december 2011,

De griffier,

De voorzitter,

Tarieventabel graf- en begraafrechten 2012

 

HoofdstukI

 

 

 

Verlenen van rechten voor eigen graf

2012

2011

 

 

 

 

1.1.

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een eigen graf geen keldergraf zijnde wordt geheven:

 

 

 

 

 

 

1.1.1.

voor een periode van 20 jaar

€674,45

€664,50

 

 

 

 

1.2.

 

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een eigen urnengraf geen keldergraf zijnde wordt geheven:       

 

 

 

 

 

 

1.2.1.

voor een periode van 20 jaar                    

€674,45

€664,50

 

 

 

 

1.3.

Voor het verlenen van het recht op een gedenkplaats geen keldergraf wordt geheven                         

€674,45

€664,50

 

 

 

 

1.4.

Voor het verlenen van het recht op eigen verstrooiingsplaats geen keldergraf zijn wordt geheven:

 

 

 

 

 

 

1.4.1.

voor een periode van 20 jaar                    

€674,45

€664,50

 

 

 

 

1.5.

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een eigen kindergraf, kinderurnengraf, en het recht op een kindergedenkplaats of kinderverstrooiingsplaats voor een periode van 20 jaar wordt een recht geheven dat gelijk is aan 60% van de onder 1.1. tot en met 1.4.1 vermelde rechten.

 

 

 

 

 

 

1.6.

Voor het verlenen van het recht op een keldergraf wordt geheven:

 

 

 

 

 

 

1.6.1.

voor een periode van 20 jaar                                                  

€744,35

€733,35

 

 

 

 

1.7.

Voor het verlengen van het recht als bedoeld in 1.1 tot en met

1.6.1 met 10 jaar wordt een recht geheven gelijk aan de helft van

het bedrag  dat wordt geheven voor het verlenen van het recht.

 

 

 

 

 

 

1.8.

De in 1.1 tot en met 1.5 vermelde tarieven worden wegens het

ruimen van een eigen graf, een eigen urnengraf, een gedenkplaats of een eigen verstrooiingsplaats verhoogd met het in hoofdstuk V onder 5.1.1. vermeld tarief

 

 

 

 

 

 

1.8.1.

Het in 1.6.1 vermeld tarief wordt wegens het ruimen van een

Keldergraf verhoogd met het in hoofdstuk V onder 5.1.2. vermeld tarief.

 

 

 

HoofdstukII

 

 

 

Begraven         

2012

2011

 

 

 

 

2.1.

Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven:

 

 

 

 

 

 

2.1.1.

voor een graf 1 laag diep

€394,35

€388,50

 

 

 

 

2.1.2.

voor een graf 2 lagen diep

€405,75

€399,75

 

 

 

 

2.2.

Voor het begraven van een lijk van een kind beneden 12 jaar wordt geheven:

 

 

 

 

 

 

2.2.1.

voor een graf 1 laag diep

€249,95

€246,25

 

 

 

 

2.2.2.

voor een graf 2 lagen diep

€264,85

€260,95

 

 

 

 

2.3.

De in de artikelen 2.1 en 2.2 vermelde tarieven worden verhoogd, indien begraven plaats heeft:

 

 

 

 

 

 

2.3.1.

op zondag of op een overeenkomstig de bepaling van de Algemene Termijnenwet algemeen erkende feestdag

€121,75

€119,95

 

 

 

 

2.3.2.

op zaterdag

€ 61,00

€ 60,10

 

 

 

 

2.3.3.

buiten de in artikel 9 van de Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats vermelde             tijden van begraven en asbezorging, niet vallende onder de in artikel 2.3.1 en 2.3.2 genoemde dagen

€ 44,50

€43,85

 

 

 

 

2.4.

Het bepaalde onder 2.3 is niet van toepassing, indien het begraven geschiedt krachtens enige wetsbepaling of ter uitvoering van een door de bevoegde autoriteiten gegeven last.

 

 

 

Hoofdstuk III

 

 

 

Bijzetten van asbussen en urnen

2012

2011

 

 

 

 

3.1.

Voor het bijzetten van asbus of urn wordt geheven:

 

 

 

 

 

 

3.1.1.

in of op een urnengraf

€ 59,40

€ 58,50

 

 

 

 

3.1.2.

in of op een eigen graf

 

€ 59,40

€ 58,50

3.1.3.

in een columbarium voor de eerste asbus of urn, inclusief levering gedenkplaats, exclusief kosten graveren

€916,90

€903,35

 

 

 

 

3.1.4.

in een columbarium voor de tweede asbus of urn in dezelfde nis

€188,80

€186,00

 

Hoofdstuk IV

 

 

 

Grafbedekking en onderhoud

2012

2011

 

 

 

 

4.1.

Voor het afgeven van een vergunning ter zake van het plaatsen of vernieuwen van de voorwerpen, bedoeld in de artikelen 15 en 19 van de “Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaats” wordt geheven:

 

 

 

 

 

 

4.1.1.

voor de aanleg van een keldergraf                              

 

€121,45

€119,65

4.1.2.

voor het plaatsen van gedenktekenen en kruisen, per gedenkteken of kruis

 

€ 94,45

   

€ 93,05

 

 

 

 

4.2.   

Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van de

grafbedekking en grafbeplanting wordt geheven voor:                   

 

 

 

 

 

 

4.2.1.

een eigen graf, urnengraf, gedenkplaats of verstrooiingsplaats voor een termijn van 10 jaar

 

€ 1.633,55

 

1.609,40

 

 

 

 

4.2.2.

en voor een termijn van 20 jaar                

€ 4.625,75

4.557,40

 

 

 

 

4.2.3.

een eigen kindergraf, kinderurnengraf, kindergedenkplaats of kinderverstrooiingsplaats voor een termijn van 10 jaar       

 

€ 1.486,60

 

1.464,65

 

 

 

 

4.2.4.

en voor een termijn van 20 jaar

€ 3.469,15

3.417,90

 

Hoofdstuk V

 

 

 

Ruimen en verstrooien

2012

2011

 

 

 

 

5.1    

Voor het ruimen op verzoek van de belanghebbende wordt geheven:

 

 

 

 

 

 

5.1.1

voor een graf

€519,60

€511,90

 

 

 

 

5.1.2

voor een keldergraf

€646,90

€637,35

 

 

 

 

5.2.

Voor het verstrooien van as wordt per asbus geheven:

 

 

 

 

 

 

5.2.1

in of op een eigen graf

€ 99,50

€ 98,05

 

Hoofdstuk VI

 

Overgangsbepaling, inwerkingtreding, ingang van heffing en citeertitel

 

 

6.1.

De ‘Tarieventabel behorende bij de Verordening graf- en begraafrechten 2011’ vastgesteld bij raadsbesluit van 15 december 2010, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 6.4oemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 

 

6.2.

Deze tarieventabel treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 

 

6.3.

In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover terzake daarvan de heffing van de leges in die periode plaatsvindt

 

 

6.4.   

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

 

 

6.5.

Deze tarieventabel wordt aangehaald als ‘Tarieventabel graf en begraafrechten 2012’.

 

 

 

Hoofdstuk VII

 

Bekendmaking

 

 

 

De bekendmaking van deze tarieventabel zal geschieden door het plaatsen van een publicatie in het huis-aan-huisblad  “Land van Weert” onder de vermelding dat de tarieventabel voor eenieder kosteloos voor de tijd van twaalf weken ter inzage ligt bij het infocentrum in de hal van het Stadhuis.

 

Daarnaast zal de geconsolideerde tekst van deze verordening worden geplaatst op de website van de gemeente Weert.

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 14 december 2011,

 

De griffier,

 

 

 

 

Datum raadsbesluit                datum publicatie

 

14 december 2011                 21 december 2011