Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Midden-Drenthe

Inspraakverordening Midden-Drenthe 2006

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMidden-Drenthe
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingInspraakverordening Midden-Drenthe 2006
CiteertitelInspraakverordening Midden-Drenthe 2006
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artt. 147, 149 Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-03-2003Nieuwe regeling

02-03-2006

Gemeenteberichten 8 maart 2006

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Inspraakverordening Midden-Drenthe 2006

 

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  inspraak: het betrekken van ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid;

 • b.

  inspraakprocedure: de wijze waarop de inspraak gestalte wordt gegeven;

 • c.

  beleidsvoornemen: het voornemen van het bestuursorgaan tot het vaststellen of wijzigen van beleid.

Artikel 2. Onderwerp van Inspraak

 • 1.

  Elk bestuursorgaan besluit ten aanzien van zijn eigen bevoegdheden of inspraak wordt verleend bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid.

 • 2.

  Inspraak wordt altijd verleend indien de wet daartoe verplicht.

 • 3.

  Geen inspraak wordt verleend:

  • a.

   ten aanzien van ondergeschikte herzieningen van een eerder vastgesteld beleidsvoornemen;

  • b.

   indien zulks bij of krachtens wettelijk voorschrift is uitgesloten;

  • c.

   indien sprake is van uitvoering van hogere regelgeving waarbij het bestuursorgaan geen of nauwelijks beleidsvrijheid heeft;

  • d.

   inzake de begroting, de tarieven voor gemeentelijke dienstverlening en belastingen als bedoeld in hoofdstuk XV van de Gemeentewet;

  • e.

   indien de uitvoering van een beleidsvoornemen dermate spoedeisend is dat inspraak niet kan worden afgewacht;

  • f.

   indien het belang van inspraak niet opweegt tegen het belang van de verantwoordelijkheid van de gemeente voor kwetsbare groepen in de samenleving.

Artikel 3 Inspraakgerechtigden

Inspraak wordt verleend aan ingezetenen en belanghebbenden.

Artikel 4 Inspraakprocedure

 • 1.

  Op inspraak is de procedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

 • 2.

  Het bestuursorgaan kan voor een of meer beleidsvoornemens een andere inspraakprocedure vaststellen.

Artikel 5 Eindverslag

 • 1.

  Ter afronding van de inspraak maakt het bestuursorgaan een eindverslag op.

 • 2.

  Het eindverslag bevat in elk geval:

  • a.

   een overzicht van de gevolgde inspraakprocedure;

  • b.

   een weergave van de zienswijzen die tijdens de inspraak mondeling of schriftelijk naar voren zijn gebracht;

  • c.

   een reactie op deze zienswijzen, waarbij met redenen omkleed wordt aangegeven op welke punten al dan niet tot aanpassing van het beleidsvoornemen wordt overgegaan.

 • 3.

  Het bestuursorgaan maakt het eindverslag op de gebruikelijke wijze openbaar.

 • 4.

  De burgemeester vermeldt het eindverslag in zijn burgerjaarverslag.

Artikel 6 Intrekking oude verordeningen

De “Verordening inzake de wijze waarop ingezetenen en natuurlijke en rechtspersonen in de gemeente een belang hebben bij de voorbereiding van gemeentelijke beleid worden betrokken” vastgesteld bij besluit van 27 mei 1999; laatstelijk gewijzigd bij besluit d.d. 27 april 2000 en de Inspraakverordening stads- en dorpsvernieuwing, vastgesteld bij besluit van 22 januari 1998 worden ingetrokken.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Inspraakverordening Midden-Drenthe 2006.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad,

gehouden op 2 maart 2006,

de griffier,

J.Pit

de voorzitter,

R.W. ter Avest