Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Pekela

Verordening gemeentelijk groenonderhoud 2006

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePekela
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gemeentelijk groenonderhoud 2006
CiteertitelVerordening gemeentelijk groenonderhoud 2006
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-01-2007nieuwe regeling

23-01-2007

Onbekend

2007R0005

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING GEMEENTELIJK GROENONDERHOUD 2006

 

De raad van de gemeente Pekela;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 november 2006;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 17 van het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten;

overwegende dat

 • ·

  een 'Sociale Werkplaats' (hierna SW-bedrijf), anders dan een reguliere onderneming op de vrije markt, een bijzondere sociaal maatschappelijke functie vervult;

 • ·

  het SW-bedrijf arbeidsplaatsen creëert voor mens die geen of moeilijk toegang hebben tot de reguliere arbeidsmarkt,

 • ·

  door deze manier SW-geïndiceerden (SW-ers) werkervaring opdoen en op een zinvolle wijze deelnemen aan het maatschappelijke leven;

 • ·

  de raad het tot zijn publieke gemeentelijke verantwoordelijkheid en belang rekent dat de SW-geïndiceerden (SW-ers) in de gemeente aan het werk (moeten) blijven;

 • ·

  het derhalve van belang is goede randvoorwaarden te scheppen terzake van een goede uitvoering van de Wsw;

 • ·

  aldus het een gemeentelijk belang betreft om het SW-Bedrijf zo goed als mogelijk ‘in de lucht’ (draaiende) te houden;

 • ·

  dit kan geschieden door het SW-Bedrijf blijvend van gemeentelijke (groenonder-houds-) opdrachten te voorzien;

 • ·

  het SW-bedrijf (Synergon) is te kwalificeren als aanbestedende dienst in de zin van de Europese Richtlijn Diensten;

b e s l u i t:

vast te stellen de

“VERORDENING GEMEENTELIJK GROENONDERHOUD 2006”

Artikel 1 Begripsomschrijving

Onder onderhoud gemeentelijk groen wordt verstaan het bestrijden van onkruid, snoeien, maaien, en overig onderhoud van het groen van bermen, plantsoenen en andere (openbare) terreinen van de gemeente.

Artikel 2 Alleenrecht groenonderhoud

"Synergon” wordt aangewezen als het SW-bedrijf aan wie het alleenrecht wordt verleend voor het groenonderhoud van de bermen, plantsoenen en andere openbare terreinen binnen de gemeente Pekela alsmede alle overige gemeentelijke terreinen van de gemeente voorzover de gemeente daarvan tevens gebruiker is.

Artikel 3 Uitvoering

Dit alleenrecht komt slechts tot uitvoering indien een overeenkomst tot stand kan worden gebracht waarbij Synergon een prijsstelling hanteert die blijft binnen de gemeentelijke begrotingskaders én Synergon voldoet en blijft voldoen aan de in genoemde overeenkomst vast te leggen kwaliteitsnormen welke gemeten worden aan de hand van een in genoemde overeenkomst overeen te komen systematiek.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking één dag na bekendmaking van deze verordening.

Artikel 5. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening gemeentelijk groenonderhoud 2006.

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad

van de gemeente Pekela van 23 januari 2007

 

voorzitter, de heer M. Schollema

griffier, de heer G. Wijers